Magazine

ເບິ່ງການພັດທະນາຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ການພັດທະນາຂະ​ແໜງ​ອຸດສາຫະກໍາ​ ​ແລະ ການ​ຄ້າ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຖືວ່າມີທ່າກ້າວທີ່ໜັກແໜ້ນຂຶ້ນ ຍ້ອນຂະແໜງນີ້ໄດ້ສຸມໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກຳຂອງລັດຖະບານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຄໍາສັ່ງນາຍົກເລກທີ 02/ນຍ ກ່ຽວກັບການປັບປຸງລະບຽບການ ແລະ ກົນໄກປະສານງານໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ລາວ, ຄໍາສັ່ງນາຍົກເລກທີ 12/ນຍ ດ້ານ 8 ມາດຕະການຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດ ຕະຫຼອດເຖິງດໍາລັດເລກທີ 253/ລບ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ແຜນພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແຕ່ປີ 2016-2020 ແລະ ດໍາລັດເລກທີ 299/ນຍ ວ່າດ້ວຍການຜັນຂະຫຍາຍກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ກໍຄື ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດວາງອອກ ໃນແຕ່ລະປີ. ພ້ອມນັ້ນ, ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ຮັບຮອງແຜນດໍາເນີນງານວຽກອໍານວຍຄວາມສະດວກການຄ້າ ປີ 2017-2022 ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ ທັງສ້າງເງື່ອນໄຂເຮັດໃຫ້ການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດສະດວກຫຼາຍຂຶ້ນ ພ້ອມກັບການພັດທະນາເຂດການຄ້າຊາຍແດນ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວຽກງານນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ, ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດວຽກງານການຄ້າພາຍໃນ, ສົ່ງເສີມການກໍ່ສ້າງສູນການຄ້າທັນສະໄໝ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ, ແກ້ໄຂບັນຫາຂັ້ນຂອດການກວດກາການເຄື່ອນຍ້າຍ-ຈໍລະຈອນສິນຄ້າ ໃຫ້ວ່ອງໄວກວ່າເກົ່າ. ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນໄດ້ສົ່ງເສີມທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຫຼືເອັສເອັມອີ ...

Read More »

ເງິນໂອນຜິດເຂົ້າບັນຊີ ສົ່ງດີ ຫຼືບໍ່?

ເມື່ອເວລາທີ່ມີເງິນຖືກໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກໂດຍບໍ່ຮູ້ວ່າແມ່ນໃຜສົ່ງໃຫ້ ຫຼື ຮູ້ວ່າບໍ່ມີໃຜເປັນໜີ້ຕົນ… ຄົນສ່ວນຫຼາຍມັກຈະຄິດວ່າ ເງິນທີ່ໂອນເຂົ້າບັນຊີຂອງໂຕເອງແບບຫຼົງຜິດແບບນີ້ “ເປັນໂຊກລາບ” ຫຼື “ລາບລອຍ” ແລະ ບໍ່ສົ່ງຄືນ. ບັນຫາແບບນີ້ກົດໝາຍວ່າແນວໃດ?. ໃນມື້ນີ້ພວກເຮົາມາສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກັນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ໃນທາງກົດໝາຍ. ກ່ອນອື່ນໝົດ ຜູ້ຂຽນຂໍນຳສະເໜີວັກໜຶ່ງຂອງ ມາດຕາ 503 ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງລາວ, ຊຶ່ງມີຜົນສັກສິດແຕ່ວັນທີ 27 ພຶດສະພາ 2020 ທີ່ຜ່ານມານີ້, ກຳນົດໄວ້ວ່າ: “ບຸກຄົນໃດຫາກໄດ້ຮັບຊັບສິ່ງຂອງ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດຂອງບຸກຄົນອື່ນໂດຍເຈດຕະນາ ຊຶ່ງຮູ້ວ່າຕົນບໍ່ມີສິດຮັບຊັບສິ່ງຂອງ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດນັ້ນ, ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງສົ່ງຊັບສິ່ງຂອງ ຫຼືຜົນປະໂຫຍດນັ້ນຄືນໃຫ້ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງ ພ້ອມທັງໝາກຜົນ ນັບແຕ່ເວລາທີ່ໄດ້ຮັບເປັນຕົ້ນໄປ”. ຈາກມາດຕາ 503 ນີ້, ການໄດ້ຮັບເງິນທີ່ຖືກໂອນເຂົ້າຜິດບັນຊີ ຫຼື ຫຼົງບັນຊີ ໂດຍທີ່ຮູ້ວ່າແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ໂອນໃຫ້ຖືວ່າເປັນການຮັບຊັບສິ່ງຂອງ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດ ທີ່ບໍ່ມີພື້ນຖານທາງດ້ານກົດໝາຍ, ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ຜູ້ຮັບເງິນດັ່ງກ່າວຕ້ອງສົ່ງຄືນ ຫຼື ໂອນຄືນໃຫ້ເຈົ້າຂອງບັນຊີ-ເຈົ້າຂອງເງິນນັ້ນ. ເຈົ້າຂອງເງິນ ຫຼື ເຈົ້າຂອງບັນຊີ ກໍມີສິດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ຜູ້ຮັບໂອນເງິນທີ່ໂອນຜິດນັ້ນກັບຄືນໃຫ້ຕົນໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ. ໃນກໍລະນີທີ່ຜົນປະໂຫຍດ ຫຼື ຊັບສິ່ງຂອງນັ້ນຫາກເກີດດອກອອກຜົນ ເຊັ່ນ: ດອກເບ້ຍເງິນຝາກ, ຜູ້ຮັບເງິນທີ່ໂອນເຂົ້າບັນຊີດ້ວຍຄວາມຫຼົງຜິດນັ້ນ ຜູ້ຮັບຊັບດັ່ງກ່າວກໍຕ້ອງໂອນດອກເບ້ຍສົ່ງຄືນເຈົ້ເຈົ້າຂອງເງິນເຊັ່ນດຽວກັນ. ...

Read More »

ວິທີການສ້າງທີມ Digital Marketing ສຳລັບຜູ້ປະກອບການ

ເຖິງວ່າຈະຜ່ານມາຮອດເດືອນສິງຫາ 2020 ແລ້ວ ປະເທດລາວເຮົາກໍຄືທົ່ວໂລກ ກໍຍັງບໍ່ທັນຜ່ານພົ້ນວິກິດການ ໂຄວິດ-19 ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຕໍ່ລະບົບເສດຖະກິດ ອຸດສາຫະກຳຫຼາຍຂະແໜງຕ້ອງໂຈະການດຳເນີນກິດຈະການ ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ພາກັນປັບຕົວ ຫັນມາເປັນອອນລາຍແບບໄຮ້ທາງເລືອກ ທັງທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມພ້ອມ ແລະບໍ່ທັນໄດ້ສຶກສາ ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈ ຫຼືກະກຽມຊັບພະຍາກອນເພື່ອລົງທຶນໃສ່ກັບການຕະຫຼາດໃນໂລກດິຈິຕອນຫຼາຍພຽງພໍ ສະນັ້ນ ມື້ນີ້ຄໍລຳການສ້າງຍີ່ຫໍ້ ແລະການຕະຫຼາດ ປະຈຳເດືອນສິງຫານີ້ ເຮົາຈະມານຳສະເໜີວິທີການສ້າງທີມການຕະຫຼາດດິຈິຕອນ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດ ຜູ້ປະກອບການຕ່າງໆໄດ້ນຳເອົາໄປປັບໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ ເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດໃນພາວະວິກິດຄັ້ງນີ້ໄປພ້ອມໆກັນ ທາງອອກຂອງການເຮັດການຕະຫຼາດດິຈິຕອນ ບາງບໍລິສັດກໍເລືອກສ້າງຕັ້ງທີມຂອງຕົນເອງຂຶ້ນ ເພື່ອຄວາມສະດວກ ແລະຄຸ້ມຄ່າ ປະຢັດງົບປະມານໃນໄລຍະຍາວ ແຕ່ບາງບໍລິສັດກໍເລືອກທີ່ຈະຈ້າງບໍລິສັດທີ່ປຶກສາທາງການຕະຫຼາດດິຈິຕອນມາຊ່ວຍ ໂດຍອາດຈະຈ້າງເປັນໂຄງການຍ່ອຍ ຫຼືຈ້າງເປັນລັກສະນະສັນຍາໄລຍະຍາວ ເຊິ່ງກໍແລ້ວແຕ່ເງື່ອນໄຂ ວິໄສທັດ ເປົ້າໝາຍ ຄວາມຄາດຫວັງ ແລະຂະໜາດຂອງແຕ່ລະບໍລິສັດເອງ.   ເຊິ່ງແນ່ນອນວ່າ ການທີ່ບໍລິສັດໃດໜຶ່ງມີທີມການຕະຫຼາດຂອງຕົນເອງ ຈະເຮັດໃຫ້ທີມງານສຸມໃສ່ແຕ່ເປົ້າໝາຍດຽວ ກໍຄືຂອງບໍລິສັດ ຜົນໄດ້ຮັບຈຶ່ງມີປະສິດຕິພາບກວ່າ ການໄປຈ້າງບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ທີ່ຮັບວຽກຈາກລູກຄ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຄວາມເຕັມທີ່ຕໍ່ວຽກງານກໍອາຈະຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງກໍເປັນໄດ້. ສຳລັບບໍລິສັດໃດທີ່ກຳລັງຄິດສ້າງທີມການຕະຫຼາດດິຈິຕອນຂຶ້ນມາໃນບໍລິສັດ ຈະຕ້ອງໄດ້ຄຳນຶງເຖິງໜ້າວຽກອີງຕາມ 6 ຕຳແໜ່ງ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ນັກວາງແຜນຍຸດທະສາດ ຫຼື ຫົວໜ້າທີມການຕະຫຼາດດິຈິຕອນ (Stratgic Planner or Head of Digital Marketing)       ນັກວາງແຜນຍຸດທະສາດ ...

Read More »

ໄຊຊະນະເບື້ອງຕົ້ນ ໃນການຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຂໍໃຫ້ທ່ານເລົ່າຄືນໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບໄຊຊະນະຂອງປະເທດລາວຕໍ່ກັບການປ້ອງກັນ, ສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງ COVID-19 ທີ່ຜ່ານມາແນ່ວ່າພວກເຮົາໄດ້ມີວິທີຮັບມືຕົ້ນຕໍຄືແນວໃດ? ຄືບັນດາທ່ານໄດ້ຮັບຊາບແລ້ວທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ຖະແຫຼງຂ່າວກ່ຽວກັບໄຊຊະນະເບື້ອງຕົ້ນໃນການຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 10 ມິຖຸນາ 2020. ມາຮອດມື້ນີ້ໄດ້ 95 ມື້ແລ້ວທີ່ບໍ່ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອຢູ່ໃນປະເທດພວກເຮົາ;ມາດຕະການອັນສຳຄັນກໍຄືວິທີການອັນຕົ້ນຕໍໃນການຮັບມືກັບພະຍາດ COVID-19 ຂອງລາວແມ່ນ: 1. ພວກເຮົາໄດ້ມີມາດຕະການປ້ອງກັນແຕ່ຫົວທີ, ເຫັນຄວາມອັນຕະລາຍໄວ້ລ່ວງໜ້າ ແລະ ເລີ່ມສະກັດໄວ້ກ່ອນຄືພວກເຮົາເຄີຍໃຊ້ຄຳເວົ້າວ່າ: ປ້ອງກັນດີກວ່າແກ້ ຫຼື ຕັດໄຟແຕ່ຕົ້ນລົມ….ເປັນຕົ້ນ. ຈຶ່ງໄດ້ອອກບັນດາມາດຕະການປ້ອງກັນໄວ້ເປັນແຕ່ລະໄລຍະຢ່າງມີການຄິດໄລ່; 2. ການນຳຂັ້ນສູງສຸດໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ມີການຊີ້ນຳເປັນປົກກະຕິ ແລະ ເປັນເອກະພາບສູງໃນການປະຕິບັດມາດຕະການ ແລະ ໄດ້ຊີ້ນຳຢ່າງຈົດຈໍ່.3. ທຸກການຈັດຕັ້ງ, ທຸກອົງການຂອງພັກ, ລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງແນວໂຮມ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ການຈັດຕັ້ງສັງຄົມໄດ້ເປັນກຳລັງແຮງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການທີ່ລັດຖະບານວາງອອກຢ່າງເປັນເອກະພາບ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງແທ້.4. ປະຊາຊົນທຸກຖ້ວນໜ້າເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງມີສະຕິດ້ວຍຄວາມເປັນເຈົ້າ, ດ້ວຍຄວາມຕື່ນຕົວສູງ, ລວມທັງປະກອບສ່ວນທາງດ້ານວັດຖຸປັດໃຈ, ກຳລັງແຮງທັງກາຍ ແລະ ໃຈຫຼາຍຮູບ, ຫຼາຍວິທີທີ່ກວ້າງຂວາງ, ປະດິດສ້າງທີ່ອຸດົມສົມບູນເຂົ້າໃນການຕໍ່ສູ້ກັບ COVID-19 ຢ່າງເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ ດ້ວຍຄວາມເປັນຈິດໜຶ່ງໃຈດຽວ ແລະ ເສຍສະຫຼະ.5. ບັນດາໜ່ວຍງານທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບເຊັ່ນ: ຄະນະສະເພາະກິດທຸກຂັ້ນ, ທຸກລະດັບ, ພາຫະນະສື່ມວນຊົນ, ...

Read More »

ການຄ້າເທິງມືຖື (M-Commerce) ເພື່ອນຮູ້ໃຈໃນພາວະວິກິດ Covid-19

ເຕັກໂນໂລຊີ ເປັນອີກສິ່ງໜຶ່ງທີ່ວິວັດທະນາການຢ່າງໄວວາ ເຊິ່ງພວກເຮົາປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ເລີຍວ່າ ການຮູ້ທັນເຕັກໂນໂລຊີນັ້ນ ມັນສ້າງຜົນປະໂຫຍດຢ່າງມະຫາສານແກ່ຜູ້ທີ່ສາມາດນໍາມາປະຍຸກໃຊ້ໄດ້ດີຂະໜາດໃດ!! ໂດຍສະເພາເພາະໃນພາວະວິກິດຮ້າຍແຮງ ຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອຈຸນລະໂລກປອດອັກເສບ ສາຍພັນໃໝ່ ໂຄວິດ-19 ທີ່ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຕ້ອງເວັ້ນໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ ແລະ ກັກໂຕເອງຢູ່ພາຍໃນບ່ອນພັກອາໄສ ທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມການເພີ່ມຂຶ້ນແບບກ້າວກະໂດດ ຈຶ່ງແມ່ນການຄ້າເທິງມືຖື ສະນັ້ນ ບົດຄວາມໃນເດືອນນີ້ ວາລະສານ ທາເກັດ ຈະພາບັນດາທ່ານໄປຮູ້ຈັກກັບ “M-Commerce” (Mobile Commerce) ຫຼື ການຄ້າເທິງມືຖື ເຊິ່ງວ່າຈະເປັນແນວໃດນັ້ນເຮົາລອງມາເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ…       ສໍາລັບທຸລະກິດການຄ້າຜ່ານທາງໂທລະສັບມືຖື (Smart Phone) ແມ່ນເລີ່ມເຂົ້າມາຢູ່ໃນການດໍາລົງຊີວິດຂອງພວກເຮົາໄດ້ຫຼາຍປີແລ້ວ ແລະ ຜູ້ຄົນກໍລື້ງເຄີຍກັບການຊື້ເຄື່ອງດ້ວຍມືຖື ຜ່ານທາງ Application ທີ່ໃຫ້ບໍລິການ ຫຼື Website ສໍາລັບມືຖື ພ້ອມທັງສາມາດຊໍາລະເງິນຜ່ານທາງມືຖືຢ່າງສະດວກສະບາຍ ພຽງແຕ່ໃຊ້ນິ້ວກົດເພື່ອສັ່ງຊື້ ກໍຈະມີຄົນມາສົ່ງຮອດເຮືອນແລ້ວ… ແຕ່ທ່ານຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າ ພຶດຕິກໍາທໍາມະດາ ແລະ ສະດວກສະບາຍທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບໃນມື້ນີ້ ຄືຕົວຊີ້ບອກວ່າ: “ໂລກໜ່ວຍນີ້ໄດ້ປ່ຽນໄປຕະຫຼອດການຍ້ອນເຕັກໂນໂລຊີ” ຕົວຢ່າງ: Application ສັ່ງເຄື່ອງ Online ເຊັ່ນ: Shopee, Lazada, shopdee Taobao Lao, Ebuy Lao ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີ ...

Read More »

ສູນພັດທະນາສີມືສຳລັບແມ່ຍິງ ຊ່ວຍສ້າງອາຊີບ ແລະ ສົ່ງເສີມການອະນຸຮັກດ້ານຫັດຖະກຳ

ສູນພັດທະນາສີມືສຳລັບແມ່ຍິງ (ຫຼືເມື່ອກ່ອນເອີ້ນວ່າ ສູນເຝິກອົບຮົມວິຊາຊີບຫ້ວຍຫົງສຳລັບແມ່ຍິງ) ບໍ່ໄກຈາກຕົວເມືອງຫຼາຍປານໃດ ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ບ້ານຫ້ວຍຫົງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ສູນນີ້ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1998 ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນໂດຍບາງອົງການຈັດຕັ້ງຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. ລະຫວ່າງປີ 1999-2001, ອົງການ ຮ່ວມມືສາກົນ JICA ກໍໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຕື່ມ ໃນການກໍ່ສ້າງອາຄານບາງສ່ວນ ທັງຊ່ວຍພັດທະນາລະບົບ ການເຝິກອົບຮົມການຕໍ່າຫູກ ແລະ ຍ້ອມສີທຳມະຊາດ.       ສູນດັ່ງກ່າວສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການເຝິກອົບຮົມວິຊາຊີບການຍ້ອມສີທຳມະຊາດ ແລະ ການຕໍ່າຫູກ ແກ່ແມ່ຍິງຈາກເຂດຊົນນະບົດຜູ້ທີ່ດ້ອຍໂອກາດ, ຄົນທຸກຍາກ ຫຼື ຜູ້ທີ່ມີຄວາມພິການທາງຮ່າງກາຍ. ນັບແຕ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງ, ສູນໄດ້ເຝິກອົບຮົບໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງເປົ້າໝາຍຈຳນວນ 856 ຄົນ ຊຶ່ງຕໍ່ມາຫຼາຍຄົນ ກໍສາມາດສ້າງທຸລະກິດເປັນຂອງຕົນເອງໄດ້ ແລະ ຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ແກ່ຄອບຄົວໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ພ້ອມນີ້, ກໍຍັງເພື່ອພັດທະນາຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ໃຫ້ແກ່ຊາວຊ່າງຫັດຖະກຳໃຫ້ເປັນຄູເຝິກດ້ານການຍ້ອມສີທຳມະຊາດ ແລະ ເພື່ອອະນຸຮັກດ້ານຫັດຖະກຳແຜ່ນແພພື້ນເມືອງ ໃຫ້ຍືນຍົງ. ກ່ຽວກັບຫຼັກສູດການເຝິກອົບຮົມ, ການຍ້ອມສີທຳມະຊາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄູຄູເຝິກທີ່ມີທັກສະ ແລະ ປະສົບການສູງ ເພື່ອຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ດັ່ງກ່າວ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການກະກຽມ ແລະ ເລືອກວັດຖຸດິບຈາກພືດທີ່ດີມີຄຸນນະພາບ, ການເຮັດນ້ຳສີຍ້ອມທຳມະຊາດ, ການຟອກເສັ້ນໄໝ ແລະ ເຕັກນິກການຍ້ອມສີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນມີຄຸນນະພາບດີ, ຄົງທົນ, ງົດງາມ ແລະ ...

Read More »

ແນວທາງແກ້ໄຂສະພາບຄ່ອງທາງການເງິນ ສຳລັບທຸລະກິດເພື່ອຮັບມືຜົນກະທົບຈາກ ໂຄວິດ-19

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ (ໂຄວິດ-19) ໄດ້ແຜ່ລະບາດໄປທົ່ວໂລກດ້ວຍຈັງຫວະທີ່ໜ້າວິຕົກກັງວົນ ຊຶ່ງສົ່ງຜົນຕໍ່ການຢຸດຊົ່ວຄາວທາງເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ການໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນຂອງປະຊາຊົນ. ການເຄື່ອນໄຫວຂອງພາກທຸລະກິດຕ່າງໆ ກໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໄປຕາມໆກັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພາກການຜະລິດ, ການບໍລິການ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ. ການຢຸດຊົ່ວຄາວດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ການບໍລິຫານສະພາບຄ່ອງທາງການເງິນຂອງທຸລະກິດທັງໃນຂອດເງິນທຶນສຳລັບການດຳເນີນງານ ແລະ ການຊຳລະຄືນເງິນກູ້ຢືມ. ເຊິ່ງບົດຄວາມນີ້ ຈະສັງລວມເອົາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອທີ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ), ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອພາກທຸລະກິດ ຫຼື ລູກໜີ້ ໃຫ້ສາມາດຮັບມືກັບສະຖານະການເສດຖະກິດຝືດທີ່ພວມປະສົບຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ. ນະໂຍບາຍຈາກ ທຫລ: “ທຫລ” ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກໂຄວິດ-19 ເລກທີ: 238/ທຫລ ລົງວັນທີ 26 ມີນາ 2020 ຊຶ່ງໄດ້ກໍານົດນະໂຍບາຍແກ້ໄຂຜົນກະທົບໃຫ້ແກ່ລູກໜີ້ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ໃຫ້ສາມາດສືບຕໍ່ດໍາເນີນທຸລະກິດຈົນກ້າວສູ່ສະພາບປົກກະຕິ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ກຸ່ມລູກຄ້າເງິນກູ້ທີ່ໄດ້ຢຸດເຊົາການດໍາເນີນກິດຈະການທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນ ເນື່ອງຈາກມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຂອງລັດຖະບານໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ໃນຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວໄດ້ລະບຸນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອທີ່ສໍາຄັນ ຄື: 1) ການປັບປຸງໂຄງສ້າງໜີ້ດ້ວຍການກໍານົດອາຍຸສັນຍາຄືນໃໝ່, ເລື່ອນກໍານົດ ...

Read More »

Grace Lao ອາຊີບເສີມທີ່ສາມາດເພີ່ມຄຸນຄ່າໃຫ້ກັບຜະລິດຕະພັນຊຸມຊົນ

ຄວາມປ່ຽນແປງຂອງພາວະເສດຖະກິດ ໂດຍສະເພາະເມື່ອເກີດວິກິດການແບບກະທັນຫັນ ດັ່ງການລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດ ຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ ໂຄວິດ-19 ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງໄປທຸກບ່ອນທົ່ວໂລກ ຈົນເຮັດໃຫ້ກິດຈະການຕ່າງໆຕ້ອງຢຸດດຳເນີນການຊົ່ວຄາວ ສ່ຽງຂາດທຶນ ບັນດາລູກຈ້າງກໍມີຄວາມສ່ຽງ ຖືກປົດອອກຈາກວຽກງານໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ໂດຍບໍ່ເລືອກວ່າເປັນສາຍອາຊີບໃດ ສະນັ້ນ ເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານເງິນ ການສ້າງລາຍຮັບຈາກຫຼາຍຊ່ອງທາງ ຫຼື ການທີ່ທ່ານມີ “ອາຊີບເສີມ” ຈຶ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງທ່ານລົງ ແລ້ວຍັງຮັບປະກັນຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງທ່ານໃນອະນາຄົດອັນບໍ່ແນ່ນອນໄດ້ນຳອີກ ຄືດັ່ງ ເລື່ອງລາວຂອງສອງສາວ ເຈົ້າຂອງຍີ່ຫໍ້ ເກຣສລາວ (Grace Lao) ຜະລິດຕະພັນບຳລຸງຜິວຈາກທຳມະຊາດ ປາສະຈາກສານເຄມີ ທີ່ຄໍລຳເຮົາຈະມາແນະນຳໃຫ້ທ່ານຜູ້ອ່ານຮູ້ຈັກໃນສະບັບນີ້ ໂດຍແບຣນເກຣສລາວ (Grace Lao) ເລີ່ມຕົ້ນຈາກ ທ່ານນາງ ເທບພະພອນ ບຸນຖາວອນ (ນ້ອຍ) ເພິ່ນເປັນພະນັກງານສັງກັດຢູ່ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ, ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດ ເພິ່ນມີໂອກາດໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າລາວ ໃນຫຼາຍແຂວງທົ່ວປະເທດ ເຮັດໃຫ້ເພິ່ນໄດ້ເຫັນວ່າ ສິນຄ້າທ້ອງຖິ່ນຫຼາຍປະເພດ ມີຄວາມພິເສດ ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ໜ້າຈະໄດ້ຂາຍຫຼາຍກວ່ານີ້ ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດ ເລື່ອງການຕະຫຼາດ, ການໂຄສະນາ ແລະການອອກແບບຫຸ້ມຫໍ່ ຜະລິດຕະພັນ ໃຫ້ໂດດເດັ່ນ ຕ້ອງຕາ ຕ້ອງໃຈຜູ້ຊົມໃຊ້ ເມື່ອເຫັນແນວນັ້ນ ...

Read More »

ການຄ້າເທິງມືຖື (M-Commerce) ເພື່ອນຮູ້ໃຈໃນພາວະວິກິດ Covid-19

ເຕັກໂນໂລຊີ ເປັນອີກສິ່ງໜຶ່ງທີ່ວິວັດທະນາການຢ່າງໄວວາ ເຊິ່ງພວກເຮົາປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ເລີຍວ່າ ການຮູ້ທັນເຕັກໂນໂລຊີນັ້ນ ມັນສ້າງຜົນປະໂຫຍດຢ່າງມະຫາສານແກ່ຜູ້ທີ່ສາມາດນໍາມາປະຍຸກໃຊ້ໄດ້ດີຂະໜາດໃດ!! ໂດຍສະເພາເພາະໃນພາວະວິກິດຮ້າຍແຮງ ຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອຈຸນລະໂລກປອດອັກເສບ ສາຍພັນໃໝ່ ໂຄວິດ-19 ທີ່ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຕ້ອງເວັ້ນໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ ແລະ ກັກໂຕເອງຢູ່ພາຍໃນບ່ອນພັກອາໄສ ທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມການເພີ່ມຂຶ້ນແບບກ້າວກະໂດດ ຈຶ່ງແມ່ນການຄ້າເທິງມືຖື ສະນັ້ນ ບົດຄວາມໃນເດືອນນີ້ ວາລະສານ ທາເກັດ ຈະພາບັນດາທ່ານໄປຮູ້ຈັກກັບ “M-Commerce” (Mobile Commerce) ຫຼື ການຄ້າເທິງມືຖື ເຊິ່ງວ່າຈະເປັນແນວໃດນັ້ນເຮົາລອງມາເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ…       ສໍາລັບທຸລະກິດການຄ້າຜ່ານທາງໂທລະສັບມືຖື (Smart Phone) ແມ່ນເລີ່ມເຂົ້າມາຢູ່ໃນການດໍາລົງຊີວິດຂອງພວກເຮົາໄດ້ຫຼາຍປີແລ້ວ ແລະ ຜູ້ຄົນກໍລື້ງເຄີຍກັບການຊື້ເຄື່ອງດ້ວຍມືຖື ຜ່ານທາງ Application ທີ່ໃຫ້ບໍລິການ ຫຼື Website ສໍາລັບມືຖື ພ້ອມທັງສາມາດຊໍາລະເງິນຜ່ານທາງມືຖືຢ່າງສະດວກສະບາຍ ພຽງແຕ່ໃຊ້ນິ້ວກົດເພື່ອສັ່ງຊື້ ກໍຈະມີຄົນມາສົ່ງຮອດເຮືອນແລ້ວ… ແຕ່ທ່ານຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າ ພຶດຕິກໍາທໍາມະດາ ແລະ ສະດວກສະບາຍທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບໃນມື້ນີ້ ຄືຕົວຊີ້ບອກວ່າ: “ໂລກໜ່ວຍນີ້ໄດ້ປ່ຽນໄປຕະຫຼອດການຍ້ອນເຕັກໂນໂລຊີ” ຕົວຢ່າງ: Application ສັ່ງເຄື່ອງ Online ເຊັ່ນ: Shopee, Lazada, shopdee Taobao Lao, Ebuy Lao ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີ ...

Read More »

ລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເລີ່ມເປັນຮູບເປັນຮ່າງແລ້ວ

ນັບຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມລົງມືການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ – ຈີນ ໃນເດືອນທັນວາປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ,ບັນດາວິສາຫະກິດລາວ ແລະ ຈີນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການກໍ່ສ້າງໄດ້ຕັ້ງໜ້າ ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງສຸດຄວາມສາມາດເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງການນໍາສອງປະເທດທີ່ຮ່ວມຕົກລົງກັນ, ໂດຍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄຸນນະພາບເປັນຫຼັກ, ເອົາຊະນະສະພາບແວດລ້ອມດ້ານທໍລະນີສາດທີ່ສັບຊ້ອນ, ສະພາບດິນຟ້າອາກາດທີ່ບໍ່ເອື້ອອຳນວຍ ແລະສິ່ງທ້າທາຍໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.ໃນໄລຍະທ້າຍປີ 2019 ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານວຽກງານໂຍທາທີ່ສຳຄັນໄດ້ສຳເລັດ; ໃນໄລຍະບຸນປີໃໝ່ຈີນ 2020 ກໍໄດ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດວຽກງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງກຳມະກອນກໍ່ສ້າງຫຼາຍກວ່າ 10.000ຄົນເພື່ອເຮັດວຽກໃຫ້ສໍາເລັດທັງເວັນ ແລະ ຄືນ. ສ່ວນໄລຍະທີ່ປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດໂຄວິດ-19 ທຸກໜ່ວຍງານກໍໄດ້ປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນຢ່າງເຂັ້ມງວດ ພ້ອມທັງໄດ້ຈັດສັນວຽກງານໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການ. ໃນວັນທີ 15 ມີນາ 2020 ບໍລິສັດວິສະວະກຳໄຟຟ້າ ອູຮັນ ລົດໄຟແຫ່ງ ສປ ຈີນ ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງວິສະວະກໍາລະບົບຕາຂ່າຍຫຼັງສະຖານີຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໄດ້ສໍາເລັດການຕິດຕັ້ງເສົາຕາຂ່າຍທຳອິດຢູ່ເຂດຫຼັກ 52 ເມືອງໂພນໂຮງແຂວງວຽງຈັນ, ເຊິ່ງເປັນຂີດໝາຍວ່າວິສະວະກໍາໄຟທັງ 4 ເຊິ່ງປະກອບມີ: ສື່ສານ, ສັນຍານ, ໄຟຟ້າ ແລະ ການນໍາໃຊ້ໄຟຟ້າ ຫຼັງສະຖານີໂຄງການເສັ້ນທາງລົດໄຟ ຈີນ-ລາວ ໄດ້ເຂົ້າສູ່ໄລຍະການກໍ່ສ້າງຢ່າງເປັນທາງການ. ທ່ານ ສີ ຈີ້ຫົງ (Xi ...

Read More »