Magazine

ເທັກນິກການປະຕິເສດແບບມີສິລະປະ

ທ່ານເຄີຍລຳບາກໃຈທີ່ຈະບອກປະຕິເສດ ຫຼື ເວົ້າຄຳວ່າ “ບໍ່” ຫຼືບໍ່ ບາງຄັ້ງຢາກປະຕິເສດຢ່າງເດັດຂາດ ແຕ່ກໍ ຢ້ານວ່າ ຖ້າເວົ້າອອກໄປຕົງໆແລ້ວ ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງຂໍຜິດຫວັງ ເສຍໃຈ ແລະ ກະທົບຕໍ່ຄວາມສຳພັນອັນດີງາມ ທີ່ຜ່ານມາ ສຸດທ້າຍກໍຮັບປາກ ແລ້ວມານັ່ງເຈັບຫົວຢູ່ຄົນດຽວ ຊຶ່ງການຕອບຮັບໃນມື້ນີ້ ອາດຈະນຳເອົາບັນຫາມາໃຫ້ໃນ ພາຍໜ້າກໍເປັນໄດ້. ຜູ້ຂຽນເຊື່ອວ່າ ຫຼາຍທ່ານທີ່ກຳລັງອ່ານບົດຄວາມນີ້ ມີນິໄສໜຶ່ງທີ່ເປັນພື້ນຖານ ກໍຄື ນິໄສຂີ້ເກງໃຈ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີບັນຫາໃນການປະຕິເສດ ແລະ ເວົ້າຄຳວ່າ “ບໍ່”. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ເຮົາບໍ່ສາມາດຮັບປາກຕົກລົງເຮັດວຽກ ທຸກຢ່າງໄດ້ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງເລືອກເອົາສິ່ງທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ແລະ ບໍ່ເກີນກຳລັງຕົນເອງ ແລ້ວເຮົາຈະມີວິທີໃນການປະຕິເສດແບບໃດເພື່ອເຮັດໃຫ້ບົວບໍ່ໃຫ້ຊໍ້າ ນໍ້າບໍ່ໃຫ້ຂຸ່ນ. ໃນບົດຄວາມນີ້ ຜູ້ຂຽນຈຶ່ງຂໍນຳສະເໜີບາງວິທີການປະຕິເສດແບບບໍ່ໃຫ້ເສຍນໍ້າໃຈກັນ ຫຼື ແບບນຸ້ມນວນ ແລະ ຈິງໃຈ ມານຳສະເໜີໃຫ້ທ່ານໄດ້ນຳໄປປັບໃຊ້ໃນການເຮັດວຽກງານໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຍິ່ງຂຶ້ນ. ປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກ ບໍ່ແມ່ນການພະຍາຍາມບໍລິຫານເວລາເພື່ອໃຫ້ສາມາດເຮັດວຽກທຸກຢ່າງທີ່ເຮົາຖືກ ຮ້ອງຂໍ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຄົບໝົດທຸກວຽກ ແຕ່ມັນຄືການທີ່ເຮົາຮູ້ຈັກຂອບເຂດໜ້າທີ່ຂອງຕົນເອງ ຮູ້ຈັກຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງໜ້າວຽກ ແລະ ຮູ້ທີ່ຈະປະຕິເສດວຽກອື່ນທີ່ເຮົາຖືກຮ້ອງຂໍເພີ່ມເຂົ້າມາໃຫ້ໄດ້. ຄວາມເມື່ອຍລ້າຈາກການມີວຽກລົ້ນມື ຈະບັນທອນປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກຂອງຄົນເຮົາຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ ດັ່ງນັ້ນ ການຮູ້ຈັກປະຕິເສດ ຈະເຮັດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຈັດຄວາມສົມດຸນຂອງວຽກໃນມືທ່ານໄດ້ດີຂຶ້ນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຜົນງານທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ສຳເລັດທັນຕາມກຳນົດເວລາ. ...

Read More »

ການບໍລິຫານໜີ້ສິນຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ວນກ)

ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ວນກ) ໂດຍການສ້າງໜີ້ດ້ວຍການກູ້ຢືມເງິນຈາກທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ຖືເປັນທາງເລືອກໜຶ່ງທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມກັນ ແລະ ສາມາດສ້າງເງື່ອນໄຂຕົວຈິງໃຫ້ທະນາຄານສາມາດອະນຸມັດເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ ວນກ ໄດ້. ເມື່ອທຸລະກິດມີໜີ້ສິນໃນໂຄງສ້າງຖານະການເງິນຂອງຕົນ, ຖ້າບໍ່ສາມາດຄຸ້ມຄອງໄດ້ເໝາະສົມ ກໍຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກັບການຢູ່ລອດ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຂອງທຸລະກິດຕົວຈິງໄດ້. ສະນັ້ນ, ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ວນກ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນຂອງຕົນເອງ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າຈະນຳໃຊ້ເງິນກູ້ແບບໃດຈຶ່ິງຈະແທດເໝາະກັບລັກສະນະທຸລະກິດຂອງຕົນ ທັງນີ້ກໍເພື່ອຮູ້ຈັກວິທີຈັດສັນບໍລິຫານໃຫ້ສາມາດປ້ອງກັນການຂາດສະພາບຄ່ອງ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງການມີໜີ້ສິນຫຼາຍເກີນໄປຈົນບໍ່ສາມາດແບກຫາບພາລະເງິນຕົ້ນ ແລະ ດອກເບ້ຍໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ບົດຄວາມນີ້ ຈະໄດ້ແນະນຳໃຫ້ແກ່ຜູ້ອ່ານໄດ້ຮັບຮູ້ແນວທາງການນຳໃຊ້ເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ການບໍລິຫານໜີ້ສິນຂອງ ວນກ ໃຫ້ເໝາະສົມຕາມຈຸດປະສົງຂອງການນຳໃຊ້ຕົວຈິງຂອງ ວນກ. ເມື່ອ ວນກ ໄດ້ກູ້ຢືມເງິນເພື່ອການລົງທຶນຂັບເຄື່ອນຂອດການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການຂອງຕົນ ບໍ່ວ່ານຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຊື້ເຄື່ອງຈັກ, ພາຫະນະ, ປຸກສ້າງອາຄານຫ້ອງການ, ຊື້ວັດຖຸດິບ, ລົງທຶນໃນປັດໄຈການຜະລິດອື່ນ ແລະ ເປັນເງິນທຶນໝູນວຽນຂອງທຸລະກິດ, ພັນທະການຊຳລະຄືນເງິນຕົ້ນ ແລະ ດອກເບ້ຍຖືເປັນພາລະທີ່ເປັນເງົາຕາມຕົວຂອງ ວນກ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ມີເງິນສົດພຽງພໍເພື່ອສົ່ງມອບຄືນໃນແຕ່ລະໄລຍະຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາເງິນກູ້ ໂດຍການບໍລິຫານໜີ້ສິນຂອງຕົນໃຫ້ເໝາະສົມຕາມປະເພດເງິນກູ້ ແລະ ວົງເງິນສິນເຊື່ອ ດັ່ງນີ້:  1. ນໍາໃຊ້ເງິນກູ້ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບປະເພດໜີິ້ສິນ: ເຈົ້າຂອງ ວນກ ...

Read More »

ເປັນໄປໄດ້ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບທັດສະນະແນວຄິດຂອງທ່ານເອງ Possibility Mindset

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ (Possibility) ເປັນຄຳເວົ້າທີ່ມັກໄດ້ຍິນເລື້ອຍໆ ເຊິ່ງໝາຍເຖິງ ໂອກາດ ຫຼື ຄວາມອາດສາມາດທີ່ຈະເປັນໃນສິ່ງໃດໜຶ່ງ ເຊັ່ນວ່າ: ອາດປະສົບຜົນສຳເລັດ ຫຼື ອາດຈະບໍ່ສຳເລັດຜົນ, ອາດຈະມີຜົນກະທົບ ທາງດ້ານລົບ ຫຼື ດ້ານບວກ ແຕ່ຖ້າໃຫ້ເວົ້າເປັນຕົວເລກ ສິ່ງທີ່ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ທ່ານຜູ້ອ່ານພໍຄິດພາບອອກກໍຄົງເປັນ ຄຳເວົ້າທີ່ວ່າ “ມີໂອກາດ 50-50%”. ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ຜູ້ຂຽນກໍໄດ້ມີໂອກາດອ່ານປື້ມເຫຼັ້ມໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ກ່າວ ເຖິງຄຳວ່າ “Possibilist” ທີ່ມີຄວາມໝາຍວ່າ “ບຸກຄົນທີ່ເຊື່ອໃນຄວາມເປັນໄປໄດ້” ເຊິ່ງເປັນຜູ້ທີ່ບໍ່ຄາດຫວັງ ໂດຍບໍ່ມີເຫດຜົນ ແລະ ບໍ່ຢ້ານ ໂດຍບໍ່ມີເຫດຜົນເຊັ່ນກັນ, ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວມີຂະບວນການໃຊ້ຄວາມຄິດ ແລະ ຕັດສິນໃຈ ບົນພື້ນຖານຂອງເຫດຜົນທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ເຊິ່ງເປັນທັດສະນະຄະຕິທີ່ໜ້າສົນໃຈ ຈົນຢາກເອົາມາ ບອກເລົ່າໃຫ້ທ່ານຜູ້ອ່ານຟັງກ່ຽວແນວຄິດຄວາມເປັນໄປໄດ້ (Possibility Mindset) ວ່າມີອິດທິພົນແນວໃດຕໍ່ ການປະສົບຜົນສຳເລັດ. ບຸກຄົນທີິ່ປະສົບຜົນສຳເລັດບໍ່ວ່າໃນສາຍງານ ຫຼື ທຸລະກິດໃດໜຶ່ງ ເຊັ່ນ: ນັກເທນນິສຊື່ດັງ ເຊເລນ້າ ວິວລ້ຽມ (Serena Williams), ນັກຮ້ອງລະດັບໂລກ ບີຢອນເຊ່ (Beyonce), ນັກທຸລະກິດ ແລະ ນັກລົງທຶນຊື່ດັງ ຣິຊາດ ບຣານຊັນ ...

Read More »

ຄວາມສະຫຼາດທາງອາລົມ

ຈາກບົດຄວາມທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານຜູ້ອ່ານອາດເຫັນໄດ້ວ່າ ທັດສະນະແນວຄິດແບບກ້າວໜ້າ ຫຼື Growth mindset ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃກ້ຄວາມສຳເລັດຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງກໍເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີແລ້ວວ່າ ຄວາມສະຫຼາດທາງປັນຍາ Intelligence Quotient (IQ) ເປັນປັດໄຈສໍາຄັນໃນການເສີມສ້າງທັດສະນະແນວຄິດແບບກ້າວໜ້າ, ແຕ່ທ່ານຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າ ຍັງມີອີກໜຶ່ງປັດໄຈທີ່ສໍາຄັນບໍ່ໜ້ອຍໄປກວ່າກັນ ນັ້ນກໍຄື ຄວາມສະຫຼາດທາງອາລົມ Emotional Intelligence ຫຼື Emotional Quotient (EQ) ນັ້ນເອງ ເພາະພຶດຕິກຳຂອງຄົນເຮົາແມ່ນຜົນສະທ້ອນຂອງອາລົມ ເຖິງທ່ານຈະມີຄວາມສະຫຼາດທາງປັນຍາ ແຕ່ຖ້າບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມ ແລະ ຈັດການອາລົມຂອງຕົນເອງໄດ້ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງທ່ານກໍອາດບໍ່ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອສ້າງສັນຜົນງານໄດ້ຢ່າງເຕັມເມັດເຕັມໜ່ວຍ. ທ່ານອາດສົງໄສວ່າ ຄວາມສະຫຼາດທາງອາລົມແມ່ນຫຍັງ? ແລະ ກ່ຽວຂ້ອງແນວໃດກັບທັດສະນະແນວຄິດແບບກ້າວ ໜ້າ? ເຮົາມາຊອກຫາຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນໄປນຳກັນ ດັ່ງນີ້: ຄວາມສະຫຼາດທາງອາລົມ ໝາຍເຖິງ ຄວາມສາມາດໃນການຢັ່ງຮູ້ ຄວບຄຸມ ແລະ ຈັດການອາລົມຂອງຕົນເອງ ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍສາມາດຮັບຮູ້ ຄວບຄຸມ ແລະ ຊັກຈູງອາລົມຂອງຄົນອ້ອມຂ້າງໄດ້. EQ ແມ່ນທັກສະໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງບຸກຄົນທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ເພາະ EQ ຊ່ວຍໃນການສ້າງສາຍສຳພັນກັບຄົນຫຼາກຫຼາຍໃນສັງຄົມ, ຫາກທ່ານເຂົ້າໃຈ ຮູ້ຈັກໃຊ້ ແລະ ຈັດການອາລົມຂອງຕົນໃຫ້ເປັນໄປໃນທາງບວກແລ້ວ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຫຼຸດ ຜ່ອນຄວາມກົດດັນໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄົນອື່ນ, ສາມາດສື່ສານກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ ...

Read More »

Intermittent Fasting ແລະ ປະສິດທິພາບ

ຫາກທ່ານເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ສົນໃຈເລື່ອງການຄວບຄຸມນໍ້າໜັກ ອາດເຄີຍໄດ້ຍິນຄໍາວ່າ Intermittent Fasting (IF) ຫຼື ການອົດອາຫານເປັນຊ່ວງເວລາ, ໂດຍບົດຄົ້ນຄວ້າຈາກຫຼາຍໆສະຖາບັນລະບຸວ່າ ການອົດອາຫານເປັນຊ່ວງເວລາ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ນໍ້າໜັກຂອງກດກດກຄົນເຮົາຫຼຸດລົງໄດ້ຢ່າງເຫັນຜົນຊັດເຈນ ພ້ອມທັງເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍມີອາຍຸການ ໃຊ້ງານຍືນຍາວຂຶ້ນ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງພະຍາດຕຸ້ຍ ເບົາຫວານ ຫົວໃຈ ມະເຮັງ ໆລໆ. ອີກດ້ານໜຶ່ງທີ່ຫຼາຍຄົນອາດບໍ່ທັນຮູ້ ການອົດອາຫານເປັນຊ່ວງເວລານີ້ ຍັງສາມາດຊ່ວຍເສີມສ້າງປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກໃຫ້ຄົນເຮົາໄດ້ນໍາອີກ. ໃນບົດຄວາມນີ້ ຜູ້ຂຽນຈະຂໍນໍາສະເໜີປະໂຫຍດຂອງການອົດອາຫານເປັນຊ່ວງເວລາໃນອີກແງ່ມຸມໜຶ່ງ ກໍຄື ດ້ານການເພີ່ມປະສິດທິພາບໃຫ້ຄົນເຮົາ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານຜູ້ອ່ານສາມາດລອງນໍາໄປປັບໃຊ້ໃຫ້ເຂົ້າກັບຊີວິດປະຈໍາວັນໄດ້. Intermittent Fasting (IF) ຫາກແປຕາມຕົວແລ້ວ Intermittent ແມ່ນ ແບບບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ ຫຼື ເປັນຊ່ວງໃດໜຶ່ງ ແລະ Fasting ແມ່ນການຈໍາກັດ ຫຼື ອົດອາຫານ ຊຶ່ງເມື່ອນໍາມາແປລວມກັນແລ້ວໄດ້ຄວາມໝາຍວ່າ ການອົດອາຫານເປັນເວລາ ໂດຍເປັນຮູບແບບການກິນອາຫານທີ່ແບ່ງຊ່ວງເວລາກິນ ແລະ ຊ່ວງເວລາອົດຢ່າງຊັດເຈນ. ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈຄື IF ບໍ່ໄດ້ເນັ້ນໃສ່ການຈໍາກັດປະເພດ ແລະ ປະລິມານອາຫານທີ່ກິນເຂົ້າໄປ ເວົ້າໄດ້ວ່າກິນຫຍັງກໍໄດ້ປົກກະຕິຕາມໃຈ ແຕ່ຈະເນັ້ນໃສ່ແຕ່ຊ່ວງເວລາໃນການກິນ ຫຼື ກິນເມື່ອໃດເທົ່ານັ້ນ, ຊຶ່ງຕ່າງຈາກການຄວບຄຸມແຄລໍຣີ້ (Calory restriction) ທີ່ເນັ້ນໃສ່ປະລິມານ ແລະ ສັດສ່ວນອາຫານທີ່ກິນເຂົ້າໄປ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ສານອາຫານທີ່ຄົບຖ້ວນ ...

Read More »

Intermittent Fasting ແລະ ປະສິດທິພາບ

ຫາກທ່ານເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ສົນໃຈເລື່ອງການຄວບຄຸມນໍ້າໜັກ ອາດເຄີຍໄດ້ຍິນຄໍາວ່າ Intermittent Fasting (IF) ຫຼື ການອົດອາຫານເປັນຊ່ວງເວລາ, ໂດຍບົດຄົ້ນຄວ້າຈາກຫຼາຍໆສະຖາບັນລະບຸວ່າ ການອົດອາຫານເປັນຊ່ວງເວລາ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ນໍ້າໜັກຂອງກດກດກຄົນເຮົາຫຼຸດລົງໄດ້ຢ່າງເຫັນຜົນຊັດເຈນ ພ້ອມທັງເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍມີອາຍຸການ ໃຊ້ງານຍືນຍາວຂຶ້ນ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງພະຍາດຕຸ້ຍ ເບົາຫວານ ຫົວໃຈ ມະເຮັງ ໆລໆ. ອີກດ້ານໜຶ່ງທີ່ຫຼາຍຄົນອາດບໍ່ທັນຮູ້ ການອົດອາຫານເປັນຊ່ວງເວລານີ້ ຍັງສາມາດຊ່ວຍເສີມສ້າງປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກໃຫ້ຄົນເຮົາໄດ້ນໍາອີກ. ໃນບົດຄວາມນີ້ ຜູ້ຂຽນຈະຂໍນໍາສະເໜີປະໂຫຍດຂອງການອົດອາຫານເປັນຊ່ວງເວລາໃນອີກແງ່ມຸມໜຶ່ງ ກໍຄື ດ້ານການເພີ່ມປະສິດທິພາບໃຫ້ຄົນເຮົາ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານຜູ້ອ່ານສາມາດລອງນໍາໄປປັບໃຊ້ໃຫ້ເຂົ້າກັບຊີວິດປະຈໍາວັນໄດ້. Intermittent Fasting (IF) ຫາກແປຕາມຕົວແລ້ວ Intermittent ແມ່ນ ແບບບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ ຫຼື ເປັນຊ່ວງໃດໜຶ່ງ ແລະ Fasting ແມ່ນການຈໍາກັດ ຫຼື ອົດອາຫານ ຊຶ່ງເມື່ອນໍາມາແປລວມກັນແລ້ວໄດ້ຄວາມໝາຍວ່າ ການອົດອາຫານເປັນເວລາ ໂດຍເປັນຮູບແບບການກິນອາຫານທີ່ແບ່ງຊ່ວງເວລາກິນ ແລະ ຊ່ວງເວລາອົດຢ່າງຊັດເຈນ. ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈຄື IF ບໍ່ໄດ້ເນັ້ນໃສ່ການຈໍາກັດປະເພດ ແລະ ປະລິມານອາຫານທີ່ກິນເຂົ້າໄປ ເວົ້າໄດ້ວ່າກິນຫຍັງກໍໄດ້ປົກກະຕິຕາມໃຈ ແຕ່ຈະເນັ້ນໃສ່ແຕ່ຊ່ວງເວລາໃນການກິນ ຫຼື ກິນເມື່ອໃດເທົ່ານັ້ນ, ຊຶ່ງຕ່າງຈາກການຄວບຄຸມແຄລໍຣີ້ (Calory restriction) ທີ່ເນັ້ນໃສ່ປະລິມານ ແລະ ສັດສ່ວນອາຫານທີ່ກິນເຂົ້າໄປ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ສານອາຫານທີ່ຄົບຖ້ວນ ...

Read More »

ບໍລິສັດຍີ່ປຸ່ນໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນໃນການພັດທະນາຄົນເປັນອັນດັບໜຶ່ງ

ເມື່ອເວົ້າເຖິງວັດທະນະທໍາໃນການບໍລິຫານທຸລະກິດສະໄຕລ໌ອາເມລິກາ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນແມ່ນແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຂາດຂັ້ນ. ບໍລິສັດອາເມລິກາຈະໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຈັດບຸລິມະສິດເອົາຜູ້ຖືຫຸ້ນເປັນອັນດັບໜຶ່ງ ເພາະຜູ້ຖືຫຸ້ນຄືຜູ້ໃຫ້ທຶນໃນການເຮັດທຸລະກິດ ສິດທິ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ຖືຫຸ້ນຕ້ອງມາກ່ອນສະເໝີ, ລູກຄ້າ ແລະ ສັງຄົມເປັນອັນດັບສອງ, ຄູ່ຄ້າທາງທຸລະກິດເປັນອັນດັບສາມ ແລະ ສຸດທ້າຍພະນັກງານໃນອົງກອນເປັນອັນດັບສີ່. ບຸກຄົນໃດ ຫຼື ພະນັກງານຜູ້ໃດທີ່ມີຄວາມສາມາດໂດດເດ່ັນ, ມີຄວາມຮູ້ສູງ ແລະ ເຮັດວຽກໄດ້ປະສິດທິຜົນສູງ, ບໍລິສັດອາເມລິກາຈະດຶງຜູ້ນັ້ນໄວ້ໃຫ້ຢູ່ກັບບໍລິສັດດົນໆໂດຍການເອົາເງິນເດືອນໃຫ້ສູງໆ, ເອົາເງິນໂບນັສໃຫ້ຫຼາຍໆ ແລະ ໃຫ້ສະຫວັດດີການທີ່ດີ. ກົງກັນຂ້າມ, ຖ້າວ່າບຸກຄົນໃດ ຫຼື ພະນັກງານຜູ້ໃດມີຄວາມຄວາມສາມາດຕໍ່າ, ຄວາມຮູ້ບໍ່ສູງ ແລະ ເຮັດວຽກບໍ່ເກັ່ງ, ສ່ວນໃຫຍ່ຈະຖືກໄລ່ອອກໄປ. ນີ້ຄືອົງກອນ ແລະ ວັດທະນະທໍາໃນການເຮັດວຽກແບບອາເມລິກາ. ສ່ວນບໍລິສັດຍີ່ປຸ່ນຈະໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຈັດບຸລິມະສິດເອົາພະນັກງານໃນອົງກອນມາເປັນອັນດັບໜຶ່ງ, ບໍລິສັດຍີ່ປຸ່ນຈະໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບຄົນເປັນພິເສດ, ເຖິງແມ່ນວ່ານະວັດຕະກໍາ, ເທັກໂນໂລຊີ ແລະ ຫຸ່ນຍົນຈະທັນສະໄໝ ແລະ ກ້າວໜ້າຫຼາຍປານໃດ, ສຸດທ້າຍຜູ້ທີ່ຄວບຄຸມເທັກໂນໂລຊີ ແລະ ຫຸ່ນຍົນນັ້ນກໍແມ່ນຄົນຢູ່ດີ. ບໍລິສັດຍີ່ປຸ່ນໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບຄູ່ຄ້າທາງທຸລະກິດເປັນອັນດັບສອງ ຖ້າຫາກຍີ່ປຸ່ນໄດ້ຄັດເລືອກຄູ່ຄ້າທາງທຸລະກິດຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ, ພວກເຂົາຈະໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ຈົ່ງຮັກພັກດີໃຊ້ບໍລິການ ແລະ ສິນຄ້າຂອງຄູ່ຄ້າທາງທຸລະກິດນັ້ນເປັນເວລາຍາວນານໂດຍບໍ່ໄປໃຊ້ການບໍລິການຂອງບໍລິສັດຄູ່ແຂ່ງເຈົ້າໃໝ່. ພ້ອມດຽວກັນພວກເຂົາຈະມີການແບ່ງປັນປະສົບການໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຄູ່ຄ້າທາງທຸລະກິດຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີເພື່ອໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ ...

Read More »

ຜົນງານຂອງຕະຫຼາດທຶນລາວຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 10 ປີ ຜ່ານມາ

ຜູ້ອ່ານຫຼາຍທ່ານອາດເຄີຍໄດ້ຍິນເລື່ອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບມາລະດັບໜຶ່ງ ແຕ່ທ່ານຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າ ຕະຫຼາດຫຼັບຊັບລາວສ້າງມາເປັນສິບປີແລ້ວ ໂດຍຕະຫຼາດທຶນລາວ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 10-10-2010 ພ້ອມໆກັບການສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶຶ້ນໃນທ່າມກາງ ທີ່ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ກຳລັງສຸມໃສ່ພັດທະນາຕົນເອງຕາມຍຸດທະສາດຂອງການພັດທະນາປະເທດ ຮອດປີ 2025 ແລະ ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030 ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ໃນປີ 2020 ແລະ ສືບຕໍ່ສູ້ຊົນຂ້າມຜ່ານຈາກສະຖານະພາບດັ່ງກ່າວໃຫ້ໄດ້ໃນປີ 2025, ສ້າງບາດລ້ຽວໃໝ່ໃນການພັດທະນາປະເທດ ໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດກໍາລັງພັດທະນາທີ່ມີລາຍຮັບປານກາງລະດັບສູງ ໃນປີ 2030 (High-Middle Income Country) ຕາມທິດສະດີເສດຖະກິດ-ສັງຄົມພູມປັນຍາ, ສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ. ບົດຄວາມນີ້ຈະນໍາສະເໜີໃຫ້ຮັບຮູ້ເຖິງຜົນງານ ແລະ ບົດບາດຂອງຕະຫຼາດທຶນລາວເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຕະຫຼອດໄລຍະ 10 ປີຜ່ານມາ ພ້ອມທັງສະເໜີບາງບັນຫາ ແລະ ແນວທາງແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າ. ການຕະຫຼາດທຶນລາວຄົບຮອບ 10 ປີ ເປັນຂີດໝາຍແຫ່ງການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕະຫຼາດການເງິນຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການສະໜອງແຫຼ່ງທຶນໄລຍະຍາວໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນເສດຖະກິດ ເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ...

Read More »

ການດໍາເນີນທຸລະກິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ

ເປັນບັນຫາທີ່ນັກທຸລະກິດຫຼາຍທ່ານຕັ້ງຂຶ້ນກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນກິດຈະການປໍ້ານໍ້າມັນໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກວ່າການສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ການແຈ້ງຕອບຜູ້ປະກອບການຢາກໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ ຊັດເຈນ. ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໄດ້ຊີ້ແຈງຕໍ່ກອງປະຊຸມສາມັນເທື່ອທີ 09 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ຜ່ານມານີ້ວ່າ: ໂດຍປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງວ່າດ້ວຍການປັບປຸງລະບຽບການ ແລະ ກົນໄກປະສານງານໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 02/ນຍ ລົງວັນທີ 01 ກຸມພາ 2018, ກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ປັບປຸງລະບົບການແຈ້ງຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ໂດຍໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ສະບັບເລກທີ 0023/ອຄ.ກທຄວ ລົງວັນທີ 09 ມັງກອນ 2019 ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ສະດວກ, ງ່າຍດາຍ ແລະ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ແຕ່ຂັ້ນສູນກາງເຖິງທ້ອງຖິ່ນ. ສະເພາະຂັ້ນຕອນ ການບໍລິການອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດໂດຍສະເລ່ຍໃຊ້ເວລາພຽງ 3 ວັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກໍໄດ້ເປີດເວບໄຊຖານຂໍ້ມູນທຸລະກິດແຫ່ງຊາດ (www.erm.gov.la) ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ ນັກລົງທຶນ ແລະ ນັກທຸລະກິດ ໃນການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ, ກວດສອບຊື່ວິສາຫະກິດ, ດາວໂຫຼດຄໍາຮ້ອງ-ແບບຟອມ ...

Read More »

ໂຄງສ້າງການຄ້າລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກັບ ສປ ຈີນ ໃນປັດຈຸບັນ

ການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບການສົ່ງອອກ-ນຳເຂົ້າຂອງ ສປປ ລາວ ຕ້ອງກຳໄດ້ຈຸດພິເສດ ແລະ ທ່າແຮງຂອງຊາດອັນເປັນພື້ນຖານຂອງການພັດທະນາ. ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີ່ອຸດົມຮັ່ງມີໄປດ້ວຍຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດເປັນຕົ້ນແມ່ນ ປ່າໄມ້, ແມ່ນ້ຳ ແລະ ແຮ່ທາດ, ແຕ່ວ່າ ຊັບພະຍາກອນດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຂຸດຄົ້ນໄປຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍບໍ່ຮັບການປຸງແຕ່ງ ແລະ ສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມ (value-added) ຢ່າງແຂງແຮງເທົ່າທີ່ຄວນ. ໃນດ້ານແຮງງານກໍຍັງຂາດແຮງງານມີສີມືສະໜອງເຂົ້າໃສ່ການຜະລິດໃນຂະແໜງຕ່າງໆ, ແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າອັດຕາການເກີດໃນລາວຍັງສູງ ຈຶ່ງເປັນກາລະໂອກາດໃຫ້ສາມາດສະໜອງແຮງງານເພີ່ມຂຶ້ນໄປອີກ 10 ຫາ 15 ປີຕໍ່ໜ້າ. ສປປ ລາວ ຖືກຈັດເປັນປະເທດໃນກຸ່ມອຸດສາຫະກຳທີ່ການຜະລິດຍັງຈໍາກັດ, ໝາຍຄວາມວ່າ ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງພາຍໃນປະເທດ ສ່ວນໃຫຍ່ຍັງມີລັກສະນະພື້ນຖານ, ບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າໃນການຜະລິດ, ສ່ວນໂຮງຈັກໂຮງງານທີ່ໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ທັນສະໄໝຍັງມີຈໍານວນໜ້ອຍ ເຊິ່ງເປັນການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດເກືອບທັງໝົດ. ສິນຄ້າທີ່ລາວເຮົາສົ່ງອອກຈຶ່ງແມ່ນ ແຮ່ທາດ, ໄຟຟ້າ ແລະ ສິນຄ້າກະສິກຳຂັ້ນຕົ້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ແຮ່ທອງ, ແຮ່ຄຳ ແລະ ແຮ່ເງິນຈະມີມູນຄ່າສູງກໍຕາມ, ສິນຄ້າເຫຼົ່ານີ້ເປັນສິນຄ້າທີ່ບໍ່ມີການສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມ ເມື່ອທຽບກັບບັນດາສິນຄ້າທີ່ຖືກນຳເຂົ້າສຳລັບຊົມໃຊ້ ແລະ ທຳການຜະລິດຢູ່ໃນປະເທດ. ເພາະວ່າສິນຄ້າປະເພດເຄື່ອງຈັກ, ເຄືື່ອງອີເລັກໂທຣນິກ ແລະ ພາຫະນະ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນສິນຄ້າທີ່ສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມສູງ ແລະ ເປັນສິ່ງທີ່ລາວຍັງບໍ່ສາມາດຜະລິດເອງໄດ້ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ນຳເຂົ້າ. ສະນັ້ນ, ການຂາດດຸນການຄ້າຂອງ ...

Read More »