ບໍລິສັດຍີ່ປຸ່ນໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນໃນການພັດທະນາຄົນເປັນອັນດັບໜຶ່ງ

ເມື່ອເວົ້າເຖິງວັດທະນະທໍາໃນການບໍລິຫານທຸລະກິດສະໄຕລ໌ອາເມລິກາ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນແມ່ນແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຂາດຂັ້ນ. ບໍລິສັດອາເມລິກາຈະໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຈັດບຸລິມະສິດເອົາຜູ້ຖືຫຸ້ນເປັນອັນດັບໜຶ່ງ ເພາະຜູ້ຖືຫຸ້ນຄືຜູ້ໃຫ້ທຶນໃນການເຮັດທຸລະກິດ ສິດທິ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ຖືຫຸ້ນຕ້ອງມາກ່ອນສະເໝີ, ລູກຄ້າ ແລະ ສັງຄົມເປັນອັນດັບສອງ, ຄູ່ຄ້າທາງທຸລະກິດເປັນອັນດັບສາມ ແລະ ສຸດທ້າຍພະນັກງານໃນອົງກອນເປັນອັນດັບສີ່. ບຸກຄົນໃດ ຫຼື ພະນັກງານຜູ້ໃດທີ່ມີຄວາມສາມາດໂດດເດ່ັນ, ມີຄວາມຮູ້ສູງ ແລະ ເຮັດວຽກໄດ້ປະສິດທິຜົນສູງ, ບໍລິສັດອາເມລິກາຈະດຶງຜູ້ນັ້ນໄວ້ໃຫ້ຢູ່ກັບບໍລິສັດດົນໆໂດຍການເອົາເງິນເດືອນໃຫ້ສູງໆ, ເອົາເງິນໂບນັສໃຫ້ຫຼາຍໆ ແລະ ໃຫ້ສະຫວັດດີການທີ່ດີ. ກົງກັນຂ້າມ, ຖ້າວ່າບຸກຄົນໃດ ຫຼື ພະນັກງານຜູ້ໃດມີຄວາມຄວາມສາມາດຕໍ່າ, ຄວາມຮູ້ບໍ່ສູງ ແລະ ເຮັດວຽກບໍ່ເກັ່ງ, ສ່ວນໃຫຍ່ຈະຖືກໄລ່ອອກໄປ. ນີ້ຄືອົງກອນ ແລະ ວັດທະນະທໍາໃນການເຮັດວຽກແບບອາເມລິກາ.

ສ່ວນບໍລິສັດຍີ່ປຸ່ນຈະໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຈັດບຸລິມະສິດເອົາພະນັກງານໃນອົງກອນມາເປັນອັນດັບໜຶ່ງ, ບໍລິສັດຍີ່ປຸ່ນຈະໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບຄົນເປັນພິເສດ, ເຖິງແມ່ນວ່ານະວັດຕະກໍາ, ເທັກໂນໂລຊີ ແລະ ຫຸ່ນຍົນຈະທັນສະໄໝ ແລະ ກ້າວໜ້າຫຼາຍປານໃດ, ສຸດທ້າຍຜູ້ທີ່ຄວບຄຸມເທັກໂນໂລຊີ ແລະ ຫຸ່ນຍົນນັ້ນກໍແມ່ນຄົນຢູ່ດີ. ບໍລິສັດຍີ່ປຸ່ນໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບຄູ່ຄ້າທາງທຸລະກິດເປັນອັນດັບສອງ ຖ້າຫາກຍີ່ປຸ່ນໄດ້ຄັດເລືອກຄູ່ຄ້າທາງທຸລະກິດຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ, ພວກເຂົາຈະໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ຈົ່ງຮັກພັກດີໃຊ້ບໍລິການ ແລະ ສິນຄ້າຂອງຄູ່ຄ້າທາງທຸລະກິດນັ້ນເປັນເວລາຍາວນານໂດຍບໍ່ໄປໃຊ້ການບໍລິການຂອງບໍລິສັດຄູ່ແຂ່ງເຈົ້າໃໝ່. ພ້ອມດຽວກັນພວກເຂົາຈະມີການແບ່ງປັນປະສົບການໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຄູ່ຄ້າທາງທຸລະກິດຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີເພື່ອໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ກ້າວໄປຂ້າງໜ້າພ້ອມໆກັນ, ສ່ວນລູກຄ້າ ແລະ ສັງຄົມເປັນອັນດັບສາມ ແລະ ສຸດທ້າຍຜູ້ຖືຫຸ້ນເປັນອັນດັບສີ່. ເມື່ອເວົ້າເຖິງການພັດທະນາຄົນ, ບໍລິສັດຍີ່ປຸ່ນສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ວ່າຈະເປັນບໍລິສັດຂະໜາດໃຫຍ່, ຂະໜາດກາງ ຫຼື ຂະໜາດນ້ອຍກໍໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນເປັນພິເສດການເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງ ແລະ ພັດທະນາຄົນກໍຄືພະນັກງານໃນອົງກອນໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ, ມີຄຸນນະພາບສູງ, ເຮັດວຽກໄດ້ປະສິດທິຜົນສູງ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ແລະ ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນສູງ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນໃນການສົ່ງເສີມການສຶກສາພັດທະນາຄົນໃນອົງກອນ. ບໍລິສັດຍີ່ປຸ່ນຈະໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນໃນການຍ້ອງຍໍຊື່ນຊົມ ແລະ ປະເມີນຜົນງານກັບຄວາມສາມັກຄີໃນການເຮັດວຽກເປັນທີມຫຼາຍກ່ວາຄວາມສາມາດສ່ວນບຸກຄົນ. ເຖິງບຸກຄົນນັ້ນຈະເປັນຄົນທີ່ຫົວບໍ່ດີ, ເຮັດວຽກບໍ່ເຮັດ, ເຮັດວຽກຊັກຊ້າ ແລະ ບໍ່ໄດ້ປະສິດທິຜົນສູງກໍຕາມ, ບໍລິສັດຍີ່ປຸ່ນຈະບໍ່ໄລ່ພະນັກງານຄົນນັ້ນອອກແບບງ່າຍດາຍ. ກົງກັນຂ້າມຍັງເປີດໂອກາດໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດຕ່າງໆທັງອອນລາຍ ແລະ ອັອຟລາຍ, ມີລຸ້ນອ້າຍ ລຸ້ນເອື້ອຍເຂົ້າມາເບິ່ງແຍງສອນວຽກເພື່ອເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນນັ້ນພັດທະນາຂຶ້ນຈົນສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນດ້ວຍຕົນເອງ.

     ຕໍ່ໄປຄູເຊັ່ງຂໍຍົກຕົວຢ່າງບໍລິສັດແຫ່ງໜຶ່ງຢູ່ແຂວງໂອຊາກ້າ (OSAKA) ເປັນບໍລິສັດຂະໜາດນ້ອຍທີ່ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນໃນການລ້ຽງດູ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ພະນັກງານຄືກັນກັບ ການລ້ຽງດູລູກຄີງໆຂອງຕົນເອງ.ບໍລິສັດນີ້ມີຊື່ວ່າບໍລິສັດ ນາໂອມິ (NAOMI CO.,LTD.) ເປັນບໍລິສັດຜະລິດເຄື່ອງຈັກຂະໜາດນ້ອຍທີ່ບັນຈຸອາຫານອັນດັບໜຶ່ງຂອງຍີ່ປຸ່ນ. ໝາຍຄວາມວ່າເວລາເຮົາຜະລິດນໍ້າໝາກໄມ້, ຜະລິດແຢມ, ຜະລິດນົມ, ໂຢເກິດ, ຊອດໃສ່ອາຫານ, ແຈ່ວຊະນິດຕ່າງໆ, ອາຫານແຫ້ງ, ອາຫານປະເພດນໍ້າ ແລະ ອາຫານຊະນິດອື່ນໆ… ຖ້າຫາກເຮົາໃຊ້ແຮງງານຄົນເອົາສິນຄ້າໃສ່ໃນກ່ອງ, ໃສ່ໃນຖົງ, ໃສ່ໃນຂວດແກ້ວ ຫຼື ໃສ່ໃນກະຕຸກບັນຈຸພັນຕ່າງໆດ້ວຍແຮງງານຂອງຄົນເອງ ຈະເສຍເວລາຫຼາຍ, ຖ້າເຮົາໃຫ້ເຄື່ອງຈັກຂະໜາດນ້ອຍນີ້ມາຊ່ວຍຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາປະຢັດເວລາໃນການຫ່າຍບັນຈຸພັນເອົາສິນຄ້າໃສ່ໃນກ່ອງໄດ້ໄວທີ່ສຸດ.

     ກ່ອນຈະມາເປັນບໍລິສັດຜະລິດເຄື່ອງຈັກບັນຈຸອາຫານອັນດັບໜຶ່ງຂອງຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ເປັນບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບພະນັກງານໃນອົງກອນເປັນບຸລິມະສິດອັນດັບໜຶ່ງໄດ້ນັ້ນ. ປະທານບໍລິສັດ ທ່ານ ນາງ ຢຸກິເອ ໂຄະມາຍ (Yukie KOMAI) ຕ້ອງໄດ້ຊື້ກັບບົດຮຽນຊີວິດທີ່ແສນແພງ ແລະ ເຈັບປວດທີ່ສຸດ, ເຊິ່ງກ່ອນໜ້ານີ້ທີ່ຜູ້ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ບໍລິຫານບໍລິສັດແມ່ນພໍ່ຂອງເພິ່ນເອງ. ພໍ່ຂອງເພິ່ນເປັນຄົນຫົວເກົ່າ, ຫົວແຂງ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ໃນທາງການບໍລິຫານ, ຈຶ່ງຖືເອົາພະນັກງານໃນອົງກອນເປັນພຽງແຕ່ກໍາມະກອນເຮັດວຽກ, ຄວາມຄິດຂອງພໍ່ແມ່ນເປັນໃຫຍ່ຖືກຕ້ອງສະເໝີ, ໂມໂຫໃຈຮ້າຍເມື່ອພະນັກງານຄິດນອກກອບທີ່ຕົນເອງວາງໄວ້, ບໍລິຫານບໍລິສັດແບບຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວສູງ, ໃຫ້ພະນັກງານໄດ້ໜ້ອຍ, ຕົນເອງໄດ້ຫຼາຍ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດຂາດທຶນ ແລະ ພະນັກງານມັກລາອອກເປັນປະຈໍາ. ຍິ່ງໄປກ່ວານັ້ນການລ້ຽງລູກຂອງພໍ່ກໍເຊັ່ນດຽວກັນ, ພໍ່ໄດ້ລ້ຽງດູ ທ່ານ ນາງ ຢຸກິເອ ໂຄະມາຍຕັ້ງແຕ່ຕອນຍັງນ້ອຍຮອດໃຫຍ່ຢ່າງເຂັ້ມງວດຢູ່ໃນກອບ, ມັກໂມໂຫໃຈຮ້າຍ, ດຸດ່າກ່າວໂທດ ແລະ ຕໍານິລູກຢູ່ສະເໝີ. ໃຈຮ້າຍຕໍານິຫຼາຍກ່ວາການຍ້ອງຍໍຊື່ນຊົມ. ເມື່ອທ່ານ ນາງ ຢຸກິເອ ໂຄະມາຍໃຫຍ່ຂຶ້ນມາແລ້ວແຕ່ງງານມີລູກ 2 ຄົນ ຄື ລູກສາວ ແລະ ລູກຊາຍ, ຈຶ່ງໄດ້ຄວາມຄິດ ແລະ ວິທີລ້ຽງລູກແບບພໍ່ກໍຄື ເຂັ້ມງວດ, ບັງຄັບລູກໃຫ້ຢູ່ໃນກອບຄວາມຄິດຂອງຕົນເອງ, ບໍ່ໃຫ້ອິດສະຫຼະພາບແກ່ລູກໄດ້ເຮັດຕາມຈຸດປະສົງຂອງລູກ, ບໍ່ຍ້ອງຍໍຊື່ນຊົມລູກ, ມີແຕ່ປະຕິເສດຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ການກະທໍາຂອງລູກ, ຖ້າມີຄ່ານິຍົມ ແລະ ຄວາມຄິດແຕກຕ່າງກັບຂ້ອຍ, ຂ້ອຍຈະບໍ່ຍອມຮັບ, ພະຍາຍາມບັງຄັບລູກໃຫ້ເປັນໄປຕາມສິ່ງທີ່ຕົນເອງຄາດຫວັງ. ຜົນສຸດທ້າຍ, ລູກສາວ ແລະ ລູກຊາຍຕໍ່ຕ້ານດ້ວຍການລາອອກຈາກໂຮງຮຽນຕອນລູກສາວຢູ່ ມ.4 ແລະ ລູກຊາຍຢູ່ ມ.2. ບົດຮຽນທີ່ແສນແພງ ແລະ ເຈັບປວດຂອງເພິ່ນນີ້ໄດ້ສອນໃຫ້ເພິ່ນຮູ້ວ່າ:

 1. ເຮົາຕ້ອງຍອມຮັບຄວາມຄິດທີ່ແຕກຕ່າງຂອງຄົນອື່ນ.
 2. ເຮົາຕ້ອງຍອມຮັບວ່າຄວາມຄິດຕົນເອງບໍ່ໄດ້ຖືກຕ້ອງສະເໝີໄປ.
 3. ເຮົາຕ້ອງຍ້ອງຍໍຊື່ນຊົມຫຼາຍກ່ວາການຕໍານິກ່າວໂທດ.
 4. ເຮົາຕ້ອງບໍ່ບັງຄັບໃຫ້ອິດສະຫຼະພາບທາງຄວາມຄິດ ແລະ ການກະທໍາ.
 5. ເຮົາຕ້ອງໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດຄົນອື່ນຫຼາຍກ່ວາຜົນປະໂຫຍດຂອງເຮົາ ຫຼື ເທົ່າທຽມກັບເຮົາ.
 6. ເຮົາຕ້ອງເປັນຄົນຕັ້ງໃຈຈົດຈໍ່ງ່ຽງຫູຟັງຄວາມຄິດເຫັນຂອງຄົນອື່ນ ບໍ່ປະຕິເສດທຸກໆຄໍາເຫັນ
 7. ຍອມຮັບໃນສິ່ງທີ່ຢາກເຮັດ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດ.

 ທັງ 7 ຫົວຂໍ້ນີ້ຈຶ່ງໄດ້ກາຍເປັນປັດຊະຍາທາງທຸລະກິດ ຫຼື ປັດຊະຍາໃນອົງກອນທີ່ລ້ຽງດູພະນັກງານໃຫ້ຄືກັນກັບການລ້ຽງດູລູກຂອງຕົນເອງ. ຕັ້ງແຕ່ ທ່ານ ນາງ ຢຸກິເອ ໂຄະມາຍ ຂຶ້ນມາເປັນປະທານບໍລິສັດ ເພິ່ນກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງດູແລ ແລະ ພັດທະນາພະນັກງານໃນອົງກອນເປັນພິເສດເປັນບຸລິມະສິດອັນດັບໜຶ່ງ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພະນັກງານມີຮອຍຍິ້ມ, ມີສຽງຫົວ, ມີຄວາມມ່ວນຊື່ນ ແລະ ມີຊີວິດວິວາຫຼາຍກ່ວາສະໄໝຂອງພໍ່ເພິ່ນບໍລິຫານນີ້ຄືຄວາມສຸກທີ່ແທ້ຈິງ, ສຸດທ້າຍຈາກບໍລິສັດທີ່ມີພະນັກງານພຽງແຕ່ 10 ຄົນກໍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 50 ກ່ວາຄົນ, ຈາກບໍລິສັດທີ່ຕິດລົບທາງດ້ານຜົນປະກອບການ ກໍໄດ້ກາຍມາເປັນບໍລິສັດຕິດບວກທີ່ມີຍອດຂາຍ ແລະ ຜົນກໍາໄລເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນທຸກໆປີຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ຈົນໄດ້ກາຍມາເປັນບໍລິສັດຜະລິດເຄື່ອງຈັກຂະໜາດນ້ອຍບັນຈຸອາຫານອັນດັບໜຶ່ງຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນນັ້ນເອງ. (ວາລະສານທາເກັດ ສະບັບ 172 ເດືອນ ທັນວາ 2020 ໄດ້ທີ ສຳນັກງານຫ້ອງການພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ຫ້ອງສະໝຸດ, ຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານກາເຟ, ຮ້ານ kaogee cafe ແລະ ຫຼາຍໆບ່ອນໃນນະຄອນຫຼວງ ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນສະມາຊິກໄດ້ທີ່ເບີ 021 216 666)

Human development is the top priority of Japanese companies

Speaking of business culture, American and Japanese administer their business in a completely different manner. American companies will emphasize on shareholders as their top priority since they are the ones providing funding making them always the first to be regarded, while customers and society will come in second, trading partners third and employees last. Only outstanding, qualified and effective staff members that American companies will try to keep as long as possible with decent salary, bonus and welfare as incentives. On the contrary, employees with low competency, education and sub-standard performance are more likely to get fired in the end. This is the organizational and working culture in the US.

On the other hand, Japanese firms will always look at their staff members and attach great importance on human capital first. Despite the advancement of culture, innovation and modern robotic technology, they will be controlled by human being eventually. Trading partners come in second for Japanese companies. If Japanese companies decide to partner with a particular business, they will trust, stay loyal and use products offer by the business in a long run without caring about services provided by other companies. At the same time, they will share knowledge through trainings with trading partners consistently in order to grow and move forward together. Customers and society will come in third, while shareholders last. Speaking of human development, most Japanese companies regardless of their size will always attach special attention on taking care and developing their staff members to guarantee their advancement, quality, work effectiveness, sense of responsibility and enthusiasm. For this reason, Japanese staff members will be provided with education often in order to uplift their qualification. Moreover, Japanese firms emphasize on giving compliments and concentrate more on team rather than individual performance. Even though that employee may lack competency, quickness and efficiency, Japanese companies will not fire him/her so easily. Instead, he/she will be given opportunities to attend both online and offline training courses with senior staff mentoring them throughout the development process until they eventually become effective by themselves.

Next, Teacher Zeng would like to raise one example of a company in OSAKA. This is a small firm that emphasizes on taking care and paying close attention on staff members just like raising children. We are talking about NAOMI Co., Ltd. which is a company producing small food packing machines. When we produce fruit juice, jam, milk, yogurt, sauce, dried food, liquid food and so on, it would consume a considerable amount of time to pack these food products using manual labor. To save time, it is wiser to use a food packing machine which is capable of packing food faster.

Before becoming the number one food packing machine producer in Japan and the company that regards their staff members as top priority, Ms. Yukie KOMAI had to get through the most expensive and painful life lesson taught by the founder and former President which was her father. Her father was a very conservative and hardheaded person who lacked administrative knowledge. He then regarded his employees as just working laborers when his ideas were always right. He would get frustrated every time staff members thought or acted out of the box. He would care only about his own benefit, more to him and less to employees. As a result, his company experienced deficit and staff resignation consistently. He did not act like that only at work, but at home as well. He was always strict with Ms. Yukie KOMAI by trying to force her to stay in his plan and would always get frustrated, while blaming her for any mistake she made. In her childhood, she received more complaints than compliments. When Ms. Yukie KOMAI got married with 2 children, a daughter and a son. She also raised her children the way she was raised by forcing them to go with her plan, giving them no independence, providing them with no compliments and refusing their ideas. She raised her children in a way that “I will never accept your different value and thought. You will have to comply with my expectation.” In the end, the daughter and son fought back by giving up school when they were respectively at grade 4 and grade 2 of primary school. This most expensive and painful lesson taught her that:

 1. We have to accept different ideas of others.
 2. We have to accept the truth that we are not always right.
 3. We have to give more compliments than complaints.
 4. We must not object freedom of thinking and acting.
 5. We have to offer other people with more benefit or as equal to us.
 6. We have to be willing to listen to others without rejecting their comments.
 7. Accept their new ideas and allow them to pursue.

These 7 lesson-learned has become her business philosophy as well as principles in taking care of staff members just like her own children. Since then, Ms. Yukie KOMAI, as the President, has become more attentive in developing her employees which she regard as top priority. Staff members are now happier with smile and laughter. They have become much livelier than in the time of her father. From a company started with only 10, now it has more than 50 employees. From a firm with negative business outcome, to one of the most continuously growing company in both sales and profit making it the number one small food packing machine manufacturer in Japan.(More interview details can be found in Target Magazine issue 172 December 2020 at public and private offices, libraries, restaurants, cafes, Kaogee cafe and many more places in Vientiane or membership inquiry call 021 216 666)

Comments