ການບໍລິຫານໜີ້ສິນຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ວນກ)

ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ວນກ) ໂດຍການສ້າງໜີ້ດ້ວຍການກູ້ຢືມເງິນຈາກທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ຖືເປັນທາງເລືອກໜຶ່ງທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມກັນ ແລະ ສາມາດສ້າງເງື່ອນໄຂຕົວຈິງໃຫ້ທະນາຄານສາມາດອະນຸມັດເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ ວນກ ໄດ້. ເມື່ອທຸລະກິດມີໜີ້ສິນໃນໂຄງສ້າງຖານະການເງິນຂອງຕົນ, ຖ້າບໍ່ສາມາດຄຸ້ມຄອງໄດ້ເໝາະສົມ ກໍຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກັບການຢູ່ລອດ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຂອງທຸລະກິດຕົວຈິງໄດ້. ສະນັ້ນ, ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ວນກ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນຂອງຕົນເອງ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າຈະນຳໃຊ້ເງິນກູ້ແບບໃດຈຶ່ິງຈະແທດເໝາະກັບລັກສະນະທຸລະກິດຂອງຕົນ ທັງນີ້ກໍເພື່ອຮູ້ຈັກວິທີຈັດສັນບໍລິຫານໃຫ້ສາມາດປ້ອງກັນການຂາດສະພາບຄ່ອງ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງການມີໜີ້ສິນຫຼາຍເກີນໄປຈົນບໍ່ສາມາດແບກຫາບພາລະເງິນຕົ້ນ ແລະ ດອກເບ້ຍໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ບົດຄວາມນີ້ ຈະໄດ້ແນະນຳໃຫ້ແກ່ຜູ້ອ່ານໄດ້ຮັບຮູ້ແນວທາງການນຳໃຊ້ເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ການບໍລິຫານໜີ້ສິນຂອງ ວນກ ໃຫ້ເໝາະສົມຕາມຈຸດປະສົງຂອງການນຳໃຊ້ຕົວຈິງຂອງ ວນກ.

ເມື່ອ ວນກ ໄດ້ກູ້ຢືມເງິນເພື່ອການລົງທຶນຂັບເຄື່ອນຂອດການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການຂອງຕົນ ບໍ່ວ່ານຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຊື້ເຄື່ອງຈັກ, ພາຫະນະ, ປຸກສ້າງອາຄານຫ້ອງການ, ຊື້ວັດຖຸດິບ, ລົງທຶນໃນປັດໄຈການຜະລິດອື່ນ ແລະ ເປັນເງິນທຶນໝູນວຽນຂອງທຸລະກິດ, ພັນທະການຊຳລະຄືນເງິນຕົ້ນ ແລະ ດອກເບ້ຍຖືເປັນພາລະທີ່ເປັນເງົາຕາມຕົວຂອງ ວນກ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ມີເງິນສົດພຽງພໍເພື່ອສົ່ງມອບຄືນໃນແຕ່ລະໄລຍະຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາເງິນກູ້ ໂດຍການບໍລິຫານໜີ້ສິນຂອງຕົນໃຫ້ເໝາະສົມຕາມປະເພດເງິນກູ້ ແລະ ວົງເງິນສິນເຊື່ອ ດັ່ງນີ້: 

1. ນໍາໃຊ້ເງິນກູ້ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບປະເພດໜີິ້ສິນ: ເຈົ້າຂອງ ວນກ ຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ຄຳນຶງເຖິງປະເພດການກູ້ຢືມເງິນໃຫ້ກົງກັບເປົ້າໝາຍການນຳໃຊ້ຕົວຈິງ. ເງິນທຶນທີ່ໄດ້ຈາກການກູ້ຢືມເງິນໄລຍະສັ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເບີກເກີນບັນຊີ (O/D), ເງິນກູ້ແບບໝູນວຽນ, ເງິນກູ້ລ່ວງໜ້າ ແລະ ການຄໍ້າປະກັນຕ່າງໆ ຕ້ອງນຳໃຊ້ເປັນເງິນທຶນໝູນວຽນເພື່ອຊື້ວັດຖຸດິບ, ຈ່າຍຄ່າແຮງງານ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດສິນຄ້າ-ບໍລິການຂອງຕົນ. ເມື່ອການຜະລິດເປັນສິນຄ້າສຳເລັດແລ້ວ ກໍສາມາດຂາຍຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວ ແລະ ໄດ້ຮັບເງິນກັບຄືນມາເພື່ອໝູນວຽນຊື້ວັດຖຸດິບ ແລະ ປັດໄຈການຜະລິດອື່ນອີກຄັ້ງ. ສະນັ້ນ, ເງິນທີ່ໄດ້ໃຊ້ໄປ ແລະ ໄດ້ກັບຄືນມາຈະມີລັກສະນະເປັນເງິນໄລຍະສັ້ນ, ເປັນເງິນໝູນວຽນທີ່ຈະໝູນກັບມາໃນແຕ່ລະຮອບບໍ່ເກີນ 1 ປີ ຂຶ້ນກັບໄລຍະເວລາທີ່ທຸລະກິດປ່ອຍໃຫ້ສິນເຊື່ອການຄ້າແກ່ລູກຄ້າຂອງຕົນ. ສຳລັບເງິນທຶນທີ່ໄດ້ຈາກການກູ້ຢືມໄລຍະຍາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການກູ້ຢືມເປັນທຶນຄົງທີ່ (Fixed Term Loan) ກໍຕ້ອງນໍາໄປລົງທຶນໃນຊັບສິນຄົງທີ່ ເຊັ່ນຕົວຢ່າງ ໃຊ້ເງິນກູ້ 1-5 ປີລົງທຶນໃນເຄື່ອງຈັກ ແລະ ພາຫະນະ, ແຕ່ຖ້າຈະລົງທຶນໃນອາຄານໂຮງງານ ຫຼື ເຄື່ອງກົນຈັກໜັກ ກໍຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເງິນກູ້ 5-10 ປີ ເພື່ອໃຫ້ທຸລະກິດມີຄວາມສາມາດຊໍາລະໜີ້ສິນຄືນໄດ້.

2. ບໍລິຫານວົງເງິນ ຫຼື ຈໍານວນເງິນກູ້ໃຫ້ເໝາະສົມກັບທຸລະກິດ: ຜູ້ປະກອບການ ວນກ ມັກມີແນວຄິດວ່າຂໍກູ້ເງິນໄດ້ຫຼາຍເທົ່າໃດກໍຍິ່ງຈະດີ ເຊິ່ງນີ້ແມ່ນຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງສະເໝີໄປ ເພາະການໃຊ້ເງິນກູ້ຈຳນວນຫຼາຍເພື່ອດຳເນີນທຸລະກິດຈະເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຕ້ອງໄດ້ຊຳລະດອກເບ້ຍຫຼາຍເຊັ່ນດຽວກັນ ແລະ ໃນທີ່ສຸດທຸລະກິດກໍອາດຈະບໍ່ມີກຳໄລເຫຼືອເລີຍ ເພາະຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍດອກເບ້ຍຄືນໃຫ້ແກ່ທະນາຄານທັງໝົດ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ຄວນຮັກສາສັດສ່ວນໂຄງສ້າງທາງດ້ານການເງິນຂອງບໍລິສັດໃຫ້ມີສົມດຸນ ລະຫວ່າງ ການລົງທຶນດ້ວຍເງິນທຶນຂອງຕົນເອງ ແລະ ການລົງທຶນດ້ວຍເງິນທຶນຈາກການກູ້ຢືມ ເພາະຖ້າທ່ານນໍາໃຊ້ທຶນຕົນເອງພຽງຢ່າງ ດຽວທຸລະກິດຂອງທ່ານກໍອາດຖືກຈໍາກັດໂອກາດໃນການຂະຫຍາຍຕົວ ເນື່ອງຈາກຂໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານເງິນທຶນທີ່ບໍ່ພຽງພໍ  ແຕ່ຖ້າທ່ານກູ້ຢືມຫຼາຍເກີນໄປ ບໍລິສັດກໍຕ້ອງແບກພາລະລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍຫຼາຍຂຶ້ນນໍາ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນ ກະທົບຕໍ່ຜົນກໍາໄລຂອງທຸລະກິດນັ້ນເອງ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ທຸລະກິດ ວນກ ແມ່ນໄດ້ອາໄສເງິນທຶນຈາກການກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຕ່າງໆເປັນສ່ວນຫຼາຍ ເຊິ່ງອາດຈະຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງໂຄງສ້າງຊັບສິນຂອງທຸລະກິດ ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດມີພາວະທີ່ສ່ຽງສູງທີ່ຈະຜິດນັດຊໍາລະຈາກພາລະໜີ້ສິນດັ່ງກ່າວ. ດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ທຸລະກິດ ວນກ ສາມາດບໍລິຫານໜີ້ສິນດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເກີດປະໂຫຍດກັບທຸລະກິດສູງທີ່ສຸດ; ຄຽງຄູ່ກັບການນຳໃຊ້ເງິນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບປະເພດໜີ້ສິນ ແລະ ການບໍລິຫານວົງເງິນກູ້ຕາມຂ້າງເທິງນີ້ແລ້ວ, ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ກໍຄືຜູ້ບໍລິຫານຂອງ ວນກ ຕ້ອງໄດ້ຄວບຄຸມສະພາບໜີ້ສິນຂອງຕົນ ໂດຍຄວນຄຳນຶງແນວທາງ ແລະ ໝູນໃຊ້ວິທີການສຳຄັນໆດັ່ງນີ້:​

  • ບໍລິຫານສະພາບຄ່ອງຂອງເງິນສົດ: ທຸລະກິດ ວນກ ຕ້ອງໄດ້ເລັ່ງສຸມໃສ່ເກັບລາຍຮັບຂອງຕົນໃຫ້ເປັນເງິນສົດໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດເພື່ອໃຫ້ເງິນຂອງທຸລະກິດມີຄວາມຄ່ອງຕົວໄວ ໂດຍການບໍລິຫານເຄື່ອງໃນສາງໃຫ້ໝູນວຽນໄວ ຫຼື ມີເຄື່ອງຄ້າງສາງໜ້ອຍທີ່ສຸດ, ການໃຫ້ນະໂຍບາຍກະຕຸ້ນເກັບເງິນສົດໂດຍການໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດທາງການຄ້າ ຫຼື ໃຫ້ສິນເຊື່ອທາງການຄ້າທີ່ມີໄລຍະສັ້ນບໍ່ເກີນ 30 ວັນ ເປັນຕົ້ນ. ນອກນີ້, ການວາງແຜນການຂາຍລ່ວງໜ້າຢ່າງໜ້ອຍ 1​ ເດືອນໂດຍເບິ່ງຂໍ້ມູນຍ້ອນຫຼັງເພື່ອຊອກຫາທ່າອ່ຽງ ແລະ ຄວາມນິຍົມຂອງສິນຄ້າທີ່ຈະໄດ້ຂາຍດີ, ກວດສອບເຄື່ອງຄ້າງສາງມາດົນໂດຍອາດຈະນຳມາຂາຍຫຼຸດລາຄາ ເພື່ອເພີ່ມພື້ນທີ່ສາງສຳລັບເຄື່ອງທີ່ຂາຍອອກໄວໄດ້ ແລະ ເພື່ອຫຼຸດຕົ້ນທຶນບໍລິຫານສາງໂດຍລວມນຳອີກ;
  • ບໍລິຫານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງຮັດກຸມ: ຈັດສັນຄືນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບໍລິຫານຂອງ ວນກ ໂດຍຕ້ອງປັບຫຼຸດລາຍການທີ່ບໍ່ຈຳເປັນລົງ ຜ່ານການວິເຄາະປະຫວັດລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຫັນວ່າລາຍຈ່າຍສ່ວນໃຫຍ່ຂອງທຸລະກິດທີ່ໃຊ້ໄປກັບກິດຈະກຳໃດສູງເກີນໄປໂດຍບໍ່ມີເຫດຜົນຈຳເປັນພຽງພໍ ກໍໃຫ້ຕັດຮອນລາຍຈ່າຍນັ້ນລົງ ເພື່ອໃຫ້ມີກໍາໄລຫຼາຍຂຶ້ນ; ນອກນີ້, ທຸລະກິດຕ້ອງໄດ້ຄວບຄຸມຕົ້ນທຶນວັດຖຸດິບ ແລະ ປັດໄຈການຜະລິດ ດ້ວຍການຂໍສ່ວນຫຼຸດທາງການຄ້າໂດຍອາໄສການເປັນຄູ່ຄ້າຍຸດທະສາດ ຫຼື ຊື້ຈຳນວນຫຼາຍແລ້ວເຈລະຈາຂໍສ່ວນຫຼຸດລາຄາຕົ້ນທຶນຕໍ່ຫົວໜ່ວຍ, ໝູນໃຊ້ສິນເຊື່ອທາງການຄ້າຈາກຜູ້ສະໜອງ ໃນໄລຍະເວລາທີ່ຍາວຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ສາມາດຮັກສາເງິນສົດ ແລະ ເພີ່ມຄວາມຄ່ອງຕົວຂອງທຸລະກິດໄດ້ໃນໄລຍະໃດໜຶ່ງ;
  • ຊອກຫາຊ່ອງທາງການເກັບລາຍຮັບເພີ່ມ:​ ທຸລະກິດອາດຈະອອກນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການຂາຍເພີ່ມຕື່ມເພື່ອກະຕຸ້ນຍອດຂາຍຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນທີ່ຕ້ອງການສູງຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ເລັ່ງລະບາຍສິນຄ້າທີ່ມີຢູ່ໃນສາງອອກໃຫ້ໄດ້ໂດຍໄວ ແລະ ຫຼາຍທີ່ສຸດ ເຊັ່ນ: ການຂາຍສິນຄ້າຫຼຸດລາຄາ, ການຈັດລາຍການສົ່ງເສີມການຂາຍ ເຊັ່ນ: ຊື້ໜຶ່ງແຖມໜຶ່ງ, ການສະສົມຄະແນນເພື່ອແລກຮັບຂອງລາງວັນ, ການໃຫ້ສິດທິພິເສດໃນການແລກຊື້ເຄື່ອງ ເປັນຕົ້ນ. ນອກນີ້,​ ການໝູນໃຊ້ສື່ເຄືອຂ່າຍສັງຄົມອອນລາຍ ຫຼື ການຕະຫຼາດໃນຍຸກດິຈິຕອນ ກໍຊ່ວຍກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ສິນຄ້າເຂົ້າເຖິງຜູ້ບໍລິໂພກໄດ້ງ່າຍ ແລະ ວ່ອງໄວຍິ່ງຂຶ້ນ ທັງຍັງເປັນການຄວບຄຸມລາຍຈ່າຍທາງການຕະຫຼາດໄດ້ອີງທາງໜຶ່ງ ເຊັ່ນ ການນຳໃຊ້ Facebook ເພື່ອໂຄສະນາຂາຍ ເປັນຕົ້ນ.
  • ເສີມສະພາບຄ່ອງຜ່ານການສ້າງໜີ້ເພີ່ມ: ການຂໍສິນເຊື່ອເພື່ອເສີມສະພາບຄ່ອງກໍເປັນອີກຕົວຊ່ວຍໜຶ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດມີເງິນທຶນໝູນວຽນຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄລຍະທີ່ເງິນສົດຂາດມື ຕົວຢ່າງ: ການຂໍ O/D ໂດຍມີຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ ເຊັ່ນ ອາຄານ, ໂຮງງານ, ທີ່ດິນ ຫຼື ເງິນຝາກ ເພື່ອຂໍວົງເງິນ O/D ຊຳລະໜີ້ຕ້ອງສົ່ງຄູ່ຄ້າທາງທຸລະກິດ ແລະ ຈ່າຍເງິນເຈົ້າໜີ້ການຄ້າໃຫ້ທັນເວລາ. ເວົ້າລວມແລ້ວ, ເມື່ອທຸລະກິດເກີດພາວະຂາດສະພາບຄ່ອງ, ການຂໍສິນເຊື່ອເພື່ອເສີມສະພາບຄ່ອງກໍເປັນອີກທາງເລືອກໜຶ່ງທີ່ຈະຊ່ວຍຕໍ່ລົມຫາຍໃຈ ບໍ່ໃຫ້ທຸລະກິດສະດຸດ ແລະ ດຳເນີນການຕໍ່ໄປໄດ້.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ການຈັດຫາທຶນຈາກການກູ້ຢືມແມ່ນຕິດພັນກັບການດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ແລ້ວ ປະເດັນສໍາຄັນ ກໍຄື ທ່ານຕ້ອງຮູ້ຈັກປັບໂຄງສ້າງທາງການເງິນຂອງທຸລະກິດທ່ານໃຫ້ໃຫ້ມີສັດສ່ວນໜີ້ ແລະ ທຶນທີ່ເໝາະສົມ ເພາະການມີໜີ້ສິນຫຼາຍເກີນໄປກໍຈະສ້າງພາລະໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ ຫຼື ການບໍ່ມີໜີ້ສິນເລີຍກໍອາດເປັນການຕັດໂອ ກາດເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງບໍລິສັດ. ການຈັດສັນສັດສ່ວນໜີ້ ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມ, ການວາງແຜນການນໍາໃຊ້ ແລະ ຊໍາລະເງິນກູ້ຢືມຢ່າງຮອບຄອບ ແລະ ເຄັ່ງຄັດ, ແລະ ການມີວິໄນໃນການໃຊ້ເງິນທຶນກູ້ຢືມໃຫ້ຖືກຕາມວັດຖຸປະສົງ ຈະເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຂອງທ່ານໄດ້ປະໂຫຍດຈາກການໃຊ້ເງິນທຶນຈາກການກູ້ຢືມໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

debt management of small and medium-sized enterprises (SMEs)

Loan from commercial banks and financial institute is a common form of financial source for SMEs which they can access easily. However, if they cannot properly manage their own debt, it will affect their actual ability to survive and expand. Therefore, SME owners must carefully study on how to properly manage their debt by knowing how to spend their loan in the most beneficial way for their business. This will help us avoiding liquidity risks and preventing us from having too much debt both in terms of principal and interest to bear. In this article, the writer would like to offer some suggestions for SMEs on how to spend loan and manage debt based on their actual business objectives.

When SMEs take out loan to drive their production and service, for instance to buy machines or vehicles, to build offices, to purchase materials, to invest in other production factors or to serve as a circulating fund for their business, they will have the obligation to repay both principal and interest based on the timeframe set in a facility agreement. SMEs can properly manage their loan and debt as following:

1. Spend loan based on its actual purpose: SME owners must take into consideration of what type of loan to take based on their actual spending intention. Short-term loan, especially overdraft, revolving credit, advance loan and any form of suretyship, shall be utilized as a circulating fund for material purchase, labor wage and other forms of expenditure related to production and service. Once SMEs have their final products ready to be sold, income gained from the sales can be used as a circulating fund to support material purchase and other production factors all over again. As a result, the money spent and received in return serve as a short-term fund which will circulate within business not more than 1 year per round. For a fixed term loan, such fund is suitable for a long-term investment. For example, if you have a 1-5 year fixed term loan, you can spend on fixed assets, such as machines and vehicles. However, if you would like to invest on buildings or heavy machinery, 5-10 year fixed term loan is recommended to grant your business enough time for debt repayment.

2. Manage financial or loan amount properly base on your type of business: many SME owners think that it is better to take as many loans as possible which is not always the case. Taking too many loans to support your business means that you also have to bear huge interest burden. Eventually, you might end up spending your income repaying interest to banks without having any profit left. Thus, business owners must keep their company’s financial structure balance between investment from their own pocket and investment from bank loan. If you only spend from own pocket, your business growth might be limited due to your limited funding capability. Nevertheless, if you focus too much on loan, your firm will suffer from high interest which could affect your business profitability.

Despite such fact, it can be seen that SMEs in Laos have been heavily dependent on loans from banks and financial institutes which cover over half of their debt structure. With such high debt, SMEs are now facing with risks of not being able to repay. To ensure that SMEs are able to effectively manage their debt, maximize its benefit upon their business, spend loan based on its actual purpose as well as manage financial or loan amount properly as mentioned above, entrepreneurs, particularly SME owners, must take control of their own debt by taking into consideration of important direction and methods as following:

  • Manage cash liquidity: SMEs must concentrate on collecting as much cash income as possible in order to guarantee business liquidity by releasing products in stock as quickly as possible or trying to have less goods in stock. This can be done through a policy granting discount for any purchase in cash or granting a short-period trade credit for not more than 30 days. Moreover, to plan ahead at least 1 month before selling your products by making use of statistical data of a certain period will help you find out trend as well as what made a particular product during that period popular. You should regularly check your storage in order to clear out goods left unsolved with discount. This will help increasing your warehouse space to accommodate more better-selling products, while reducing the overall cost of storage management;
  • Manage your spending carefully: SMEs can mitigate their administrative spending by eliminating any unnecessary expenditure by looking at your financial record. The record will help you find out which activity consumes more fund and which activity is not needed in order to boost your profit. Furthermore, businesses must control their material and production cost by requesting for a discount as a strategic trading partner or a discount per unit from bulk purchasing. SMEs can also make use of a trade credit granted by suppliers as another way of maintaining their cash and business liquidity for a certain period of time;
  • Find more income sources: businesses may issue a promotion policy in order to boost their sales upon products highly needed by markets and as a way of quickly clearing stock. For instance, they can sell goods in a discount price or host promotion programs, such as buy one get one free, points for prizes and other special promotions. In addition, online media or digital marketing tools can make products more visible and accessible to consumers. Online tools, such as facebook advertisement, can also help businesses save their marketing cost.
  • Increase liquidity from higher debt: taking more credits to increase your liquidity is another option giving your business more circulating funds, especially when you have lack of cash in hands. For example, you can request for an O/D with collaterals, such as buildings, schools, lands or deposits, to take care of payable and commercial debt of your trading partners before the due date. To put it simply, when your business lacks liquidity, taking more credits to increase liquidity is like you are lengthening your final breathe, while allowing your company to carry on.

In summary, taking loan is part of business operation. More importantly, you must know how to properly balance your financial structure between debts and budgets. Having too many debts, your company will bear too much burden, while having no debt may limit your business growth. You must be able to balance your debt at a proper level, plan how to use it carefully as well as how to repay such debt in a responsible manner. Being able to use loan based on its actual purpose, your business will be able to benefit from such fund in the most effective way.

Comments