Macro Economic

ບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການປີ 2019

ຄືດັ່ງທີ່ໄດ້ສະເໜີໄປສອງບົດແລ້ວກ່ຽວກັບຂົງເຂດເສດຖະກິດ. ສະບັບນີ້ ຈະຍົກໃຫ້ເຫັນບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ ປີ 2019 ກ່ຽວກັບຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ມີບາງຈຸດສໍາຄັນດັ່ງນີ້ ດ້ານງົບປະມານແຫ່ງລັດ ດ້ານລາຍຮັບ ຕ້ອງຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ສະບັບປັບປຸງໃຫ້ເຂັ້ມງວດ, ເປັນເອກະພາບໃນທົ່ວປະເທດ. ສຸມໃສ່ຂະຫຍາຍຖານລາຍຮັບດ້ວຍການຫັນເອົາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂະໜາດກາງ ທີ່ເສຍອາກອນແບບມອບເໝົາໃຫ້ເຂົ້າສູ່ການຖືບັນຊີ ຢ່າງໜ້ອຍ 10% ຂອງຈໍານວນຫົວໜ່ວຍມອບເໝົາທັງໝົດທົ່ວປະເທດ ແລະ ນໍາໃຊ້ການຄິດໄລ່ອາກອນມູູນຄ່າເພີ່ມແບບມີກໍານົດ ແລະ ປັບປຸງໄປສູ່ການເຂົ້າລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມຕາມກົດໝາຍ; ຄົ້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ບັນດານະໂຍບາຍ ດ້ານພາສີ-ອາກອນ ໃຫ້ສອດຄ່າງກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເຊັ່ນ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນຊົມໃຊ້, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນໄພ, ລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ, ລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍພາສີທີ່ດິນ, ນະໂຍບາຍຫັນຊັບສິນເປັນທຶນ, ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຄ່າບໍລິການສິນຄ້ານໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ສິນຄ້າຜ່ານແດນສາກົນ ແລະ ບັນດານິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍອື່ນໆ ປັບປຸງກົນໄກ, ຂັ້ນຕອນ ແລະ ການບໍລິການ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການປະຕິບັດພັນທະຕໍ່ງົບປະມານ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ, ທັນສະໄໝ, ໂປ່ງໃສ,​ ...

Read More »

ຜົນງານພົ້ນເດັ່ນໃນຮອບ 4 ເດືອນ, ຕົ້ນປີ 2019

ຫາກທ່ານຜູ້ອ່ານຕິດຕາມຂ່າວກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ທີ່ຫາກໍສິ້ນສຸດລົງ, ອາດຈະໄດ້ຟັງບົດລາຍງານຂອງທ່່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 4 ເດືອນ; ຄາດຄະເນ 6 ເດືອນ ຕົ້ນປີ ແລະ ທິດທາງແຜນການໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 1019. ສະນັ້ນ ວາລະສານທາເກັດສະບັບນີ້ ຈຶ່ງຂໍນໍາສະເໜີບາງຜົນງານພົ້ນເດັ່ນ ສໍາລັບໄລຍະ 4 ເດືອນ ເຊິ່ງມີດັ່ງນີ້: ຜົນຜະລິດເຂົ້ານາແຊງ ບັນລຸໄດ້ປະມານ 453.230 ໂຕນ ເທົ່າກັບ 10,3% ຂອງແຜນການຜະລິດເຂົ້ານາງແຊງ (ມະຕິສະພາ 4,4 ລ້ານໂຕນ), ສາລີອາຫານສັດ ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດປະມານ 30.000 ໂຕນ ເທົ່າກັບ 3% ຂອງແຜນການ (ມະຕິສະພາ 1​ ລ້ານໂຕນ), ມັນຕົ້ນ ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດປະມານ 113.056 ໂຕນ ເທົ່າກັບ 4,9% ຂອງແຜນການ (ມະຕິສະພາ 2,28 ...

Read More »

ບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການປີ 2019 (ຕໍ່)

ດ້ານງົບປະມານ: ປະຕິບັດເບີກຈ່າຍເງິນນະໂຍບາຍ-ເງິນອຸດໜູນນາຍບ້ານໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ປັບປຸງກົນໄກການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ ເງິນນະໂຍບາຍຕ່າງໆຜ່ານລະບົບທະນາຄານໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ; ຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄວາມສາມາດເບີກຈ່າຍທັນເວລາທີ່ກໍານົດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ພ້ອມກັນນັ້ນກໍສ້າງກົນໄກໃໝ່ຮ່ວມກັບຂະແໜງ ປກສ. ປກຊ ໃນການຫັນການເບີກຈ່າຍເງິນທຶນ; ເງິນນະໂຍບາຍຂອງກໍາລັງບໍລິຫານເຂົ້າສູ່ລະບົບທະນາຄານ, ເພີ່ມທະວີກົນໄກປະສານສົມທົບໃນວຽກງານການກວດສອບ ແລະ ການແກ້ໄຂຜົນການກວດສອບເພື່ອໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ ລາຍຈ່າຍເຂົ້າສູ່ລະບົບງົບປະມານຕາມລະບຽບການ ແນໃສ່ປະຕິບັດໃຫ້ເຂັ້ມງວດຕໍ່ວິໃນແຜນການ ແລະ ວິໃນການເງິນ, ຜັນຂະຫຍາຍກົດໝາຍ ແລະ ອອກນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ ທີ່ສໍາຄັນ ເພື່ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ວປະຕິບັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບການເປັນຕົ້ນ. ຄໍາແນະນໍາວ່າດ້ວຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ; ປັບປຸງນິຕິກໍາ ແລະ ກົນໄກປະຕິບັດລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍວິຊາການ ແລະ ກອງທຶນຂອງລັດໃຫ້ເໝາະສົມຄ່ອງຕົວ ແລະ ມີຄວາມວ່ອງໄວຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ; ສືບຕໍ່ປັບປຸງ ແລະ ອອກຄໍາແນະນໍາຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການກວດກາຫຼັງການຈ່າຍ, ກໍານົດໝາຍນໍາໃຊ້ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານຂອງລັດ ຕິດພັນກັບນະໂຍບາຍປະຢັດມັດທະຍັດ ແລະ ນິຕິກໍາອື່ນໆ ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ປະສານສົບທົບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອກວດກາຄືນຄວາມສອດຄ່ອງ ໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນອຸດໜຸນ ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ທຸລະກັນດານແທດເໝາະຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ມີຊ່ອງວ່າງ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການປະຢັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາແທ້ ໂດຍໃຫ້ແຕ່ລະຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຄົ້ນຄວ້າກໍານົດອອກເປັນມາດຕະການ, ແຜນດໍາເນີນງານ ...

Read More »

ກໍາແໜ້ນແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ຄາດໝາຍສູ້ຊົນດ້ານເງິນຕາໃນປີ 2019

ສືບຕໍ່ຈາກສະບັບກ່ອນ; ສະບັບນີ້ຂໍນໍາສະເໜີບົດລາຍງານລວມຂອງລັດຖະບານໃນແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ຄາດໝາຍສູ້ຊົນດ້ານເງິນຕາໃນປີ 2019 ເຊິ່ງມີບາງຈຸດດັ່ງລຸ່ມນີ້: ຄາດໝາຍແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປີ 2019 4.1. ຄາດໝາຍລາຍຮັບ: ລາຍຮັບງົບປະມານ ລວມທັງໝົດປີ 2019 ມີຈໍານວນ 26.305,29 ຕື້ກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນປີ 2018 ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ 3,35%, ຖ້າທຽບໃສ່ຄາດຄະເນປະຕິບັດປີ 2018 ເພີ່ມຂຶ້ນ 3,17%, ໃນນີ້; ລາຍຮັບຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ; 2.065,29 ຕື້ກີບ, ຫຼຸດລົງ 24,95% ທຽບໃສ່ແຜນປີ 2018 ແລະ ລາຍຮັບພາຍໃນ: 24.240,00 ຕື້ກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນ 2018 ເພີ່ມຂຶ້ນ 6,78%, ທຽບໃສ່ຄາດຄະເນປະຕິບັດປີ 2018 ເພີ່ມຂຶ້ນ 8,11%. ແຜນລາຍຮັບສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ + ລາຍຮັບສູນກາງ ທັງໝົດ: 21.257,53 ຕື້ກີບ, ໃນນັ້ນ. ລາຍຮັບພາຍໃນ 19.192,24 ຕື້ກີບ. ລາຍຮັບຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 2.065,29 ຕື້ກີບ. + ...

Read More »

ຊອກຮູ້ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ປີ 2019

ປີ 2019 ລັດຖະບານ ຖືວ່າເປັນປີປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນໃນການກໍ່ສ້າງແຜນລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມສາມາດທາງດ້ານງົບປະມານຕົວຈິງ ແນ່ໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນການຂາດດຸນງົບປະມານ. ໃນບົດລາຍງານລວມກ່ຽວກັບສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ; ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ; ແຜນເງິນຕາ ປີ 2018 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປີ 2019 ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ່ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ່ VIII ( ຄັ້ງກໍານົດ 20 ພະຈິກ – 21 ທັນວາ 2018 ) ທີ່ສະເໜີໂດຍ: ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ , ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນໄດ້ມີບາງຈຸດເວົ້າເຖິງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນປີ 2019 ໄວ້ວ່າ: ໂດຍລວມແລ້ວສະພາບເສດຖະກິດຂອງໂລກໃນປີ 2109 ຄາດວ່າຈະເຕີບໂຕໃນຈັງຫວະດຽວກັນປີ 2018 ຄືປະມານ 3,9%, ການສົ່ງອອກແຮ່ທາດຕ່າງໆຈະປັບໂຕຂຶ້ນ, ລາຄານໍ້າມັນຈະສູງຂຶ້ນ. ບັນຫາທີ່ທ້າທາຍ ແລະ ເປັນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ເສດຖະກິດບັນດາປະເທດກໍາລັງພັດທະນາແມ່ນສົງຄາມການຄ້າ ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ກັບບັນດາປະເທດຄູ່ຄ້າທີ່ເກີນດູນການຄ້າກັບສະຫະລັດ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍ ຂອງຕະຫຼາດການເງິນສາກົນ, ຫຼາຍປະເທດກໍາລັງພັດທະນາ ປະເຊີນກັບວິກິດການທາງດ້ານໜີ້ສິນ ແລະ ອັດຕາແລກປ່ຽນ, ຊິ່ງອາດຈະແຜ່ລາມກ້ວາງອອກ ກະທົບໃສ່ເສດຖະກິດໂລກໂດຍລວມ. ...

Read More »

ສະພາສະເໜີລັດຖະບານ

 ສະບັບກ່ອນໄດ້ນຳສະເໜີມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດທີ່ຮັບຮອງຄາດໝາຍເສດຖະກິດມະຫາພາກ;  ສະບັບນີ້ຈະນຳສະເໜີບັນດາມາດຕະການທີ່ສະພາສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານເອົາໃຈໃສ່ເພີ່ມດັ່ງນີ້: ສືບຕໍ່ຮັກສາສະຖຽນລະພາບ ທາງດ້ານເສດຖະກິດມາຫາພາກ ໂດຍເອົາໃຈໃສ່ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານນະໂຍບາຍການເງິນ ແລະ ນະໂຍບາຍເງິນຕາ ຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວເພື່ອສະກັດກັ້ນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອັດຕາເງິນເຟີ້ ແລະ ອັດຕາແລກປ່ຽນ ທີ່ກຳລັງປະເຊີນໜ້າ, ຄວບຄຸມປະລິມານເງິນ M2, ແກ້ໄຂການຂາດດຸນງົບປະມານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງອັດຕາສ່ວນໜີ້ເສຍ ຂອງລະບົບທະນາຄານ ໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມ; ຮັບປະກັນການຈັດແບ່ງງົບປະມານການລົງທຶນ ໃຫ້ຂະແໜງການສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຕາມມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງເອົາ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈຳປີ 2019 ເປັນຕົ້ນການຈັດແບ່ງງົບປະມານ ວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ. ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການຕ້ານຕາຝັ່ງເຈື່ອນ ຕາມແມ່ນ້ຳຊາຍແດນລະຫວ່າງຊາດ; ສົ່ງເສີມການລົງທຶນເອກະຊົນເຂົ້າໃນການ ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ດ້ວຍຮູບແບບການກໍ່ສ້າງດໍາເນີນງານ ແລະ ມອບໂອນ (BOT) ເປັນຕົ້ນ ການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງແກ້ໄຂຄວາມແອອັດໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່ ແລະ ເສັ້ນທາງສຳຄັນ ຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ມີິຄວາມຈຳເປັນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການລົງທຶນຂອງພາກລັັດ; ການລົງທຶນຂອງລັດ ສໍາລັບໂຄງການໃໝ່ ຕ້ອງດໍາເນີນການປະເມີນ ກ່ອນການບັດຈຸເຂົ້າໃນແຜນປະຈໍາປີ ຕາມມາດຕາ 34; ຈັດປະເພດໂຄງການການລົງທຶນ ຕາມມາດຕາ ...

Read More »

ຄາດໝາຍເສດຖະກິດ ຂອງລາວໃນປີ 2019….

ຜ່ານການຄົ້ນຄ້ວາ; ພິຈາລະນາ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ຕໍ່ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປີ 2018 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປີ 2019 ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII. ກອງປະຊຸມໄດ້ມີມະຕິເລກທີ 099/ສພຊ ລົງວັນທີ 28/11/2018 ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປີ 2018 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປີ 2019 ເຊິ່ງລວມມີທັງໝົດ 5 ມາດຕາ… ວາລະສານພວກເຮົາຂໍນໍາສະເໜີ ມາດຕາ 2 ໂດຍສະເພາະແມ່ນຈຸດທີ່ ເວົ້າເຖິງຄາດໝາຍດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ ເຊິ່ງລາຍລະອຽດມີດັ່ງນີ້: ຄາດໝາຍດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ ລວມຍອດມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ 6,7% ຂຶ້ນໄປ ມູນຄ່າບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 165.475 ຕື້ກີບ, ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນປະມານ 2.726 ໂດລາສະຫະລັດ. ລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດ (GNI) ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນໃຫ້ໄດ້ ປະມານ 2.317 ໂດລາສະຫະລັດ ໃນນັ້ນ: 1.1. ດ້ານໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ + ຂະແໜງກະສິກໍາ ເພີ່ມຂຶ້ນ ...

Read More »

ຜົນງານພົ້ນເດັ່ນຂອງລັດຖະບານໃນເຄິ່ງສະໄໝຜ່ານມາ

ຕະຫຼອດໄລຍະ 2 ປີ 6 ເດືອນກວ່າ (ເຄິ່ງສະໄໝ) ທີ່ລັດຖະບານຊຸດທີ 8 ໄດ້ສຸມໃສ່ປະຕິບັດໜ້າທີຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລັດຖະບານໄດ້ກຳນົດໄວ້ ແລະ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ມະຕິຂອງພັກ, ມະຕິກອງປະຊຸມຂອງສະພາແຫ່ງຊາດແຕ່ລະຄັ້ງ ເຂົ້າໃນແຜນວຽກຕົວຈິງເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງລັດກໍຄືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ມີບາງຜົນງານພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍໃນຫຼາຍດ້ານ. ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທືອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ຊຶ່ງໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 20 ພະຈິກ 2018 ມີບາງຕອນສໍາຄັນວ່າ: “ 2 ປີກວ່າມານີ້, ລັດຖະບານໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມສູງ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ, ໄດ້ສຸມໃສກວດກາຄືນ, ວິເຄາະວິໄຈສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ ແລະ ສະພາບຄວາມເປັນຈິງພາຍໃນປະເທດ, ລັດຖະບານຈຶ່ງສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຄັ້ງທີ 2 ໃນເດືອນ ກັນຍາ 2016 ເພື່ອດັດແກ້ບາງຕົວເລກຄາດໝາຍມະຫາພາກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕົວເລກເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດສະເລ່ຍ 4 ປີ (2017-2020) ຈາກ 7,5% ມາເປັນ 7,2%, ...

Read More »

ມະຕິກ່ຽວກັບທີ່ດິນ

ສະບັບຜ່ານມາໄດ້ສະເໜີມະຕິກອງປະຊຸມສະພາຮັບຮອງ; ສະບັບນີ້ຂໍນໍາເອົາມະຕິທີ່ສະພາຮັບຮອງແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດຮອດປີ 2030 ເຊິ່ງລາຍລະອຽດມີດັ່ງລຸ່ມນີ້: ຮັບຮອງເອົາ ການກໍານົດ 2 ເປົ້າໝາຍໃຫ່ຍ ແລະ ຕົວເລກຄາດໝາຍ ຂອງການຈັດສັນເນື້ອທີ່ດິນ ແຕ່ລະປະເພດທີ່ກຳນົດຢູ່ໃນ ແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ຮອດປີ 2030 ດັ່ງນີ້: ເນື້ອທີ່ດິນສະຫງວນ ແລະ ອະນຸລັກໄວ້ ເພື່ອເປັນເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ປົກຫຸ້ມ 70% ລວມທັງທີ່ດິນບໍລິເວນນໍ້າ ທີ່ນອນຢູ່ໃນເຂດພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ ດັ່ງນີ້: ເນື້ອທີ່ດິນປ່າສະຫງວນ ຈໍານວນ 4,7 ລ້ານເຮັກຕາ ຫຼື ເທົ່າກັບ 20%. ເນື້ອທີ່ດິນປ່າປ້ອງກັນ ຈໍານວນ 8,2 ລ້ານເຮັກຕາ ຫຼື ເທົ່າກັບ 35%. ເນື້ອທີ່ດິນປ່າຜະລິດ ຈໍານວນ 3,1 ລ້ານເຮັກຕາ ຫຼື ເທົ່າກັບ 13%. ເນື້ອທີ່ດິນປູກໄມ້ອຸດສາຫະກຳ ຈໍານວນ 0,5 ລ້ານເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 2%. ເນື້ອທີ່ດິນທີ່ຈະນໍາໃຊ້ ແລະ ພັດທະນາ 30% ລວມທັງທີ່ດິນບໍລິເວນນໍ້າ ທີ່ນອນຢູ່ໃນເຂດພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດດັ່ງນີ້: ກ. ເນື້ອທີ່ດິນກະສິກໍາຈໍານວນ ...

Read More »

ມະຕິສໍາຄັນທີ່ສະພາຮັບຮອງ(ຕໍ່)

ມາດຕະການ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂ ຕໍ່ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມ ຮັບຮອງເອົາ ການຊີ້ແຈງ ອະທິບາຍ ຂອງ ລັດຖະບານກ່ຽວກັບ ມາດຕະການ ແລະວິທີແກ້ໄຂບັນດາປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມ ເປັນຕົ້ນ ບັນຫາຢາເສບຕິດ ແລະ ບັນຫາອຸປະຕິເຫດ. ນອກຈາກນັ້ນກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານເອົາໃຈໃສ່ບາງມາດຕະການເພີ້ມເຕີມດັ່ງນີ້: ບັນຫາຢາເສບຕິດ: ເພີ່ມທະວີໂຄສະນາ, ສຶກສາອົບຮົມປູກຈິດສໍານຶກ ໃຫ້ທົ່ວປວງຊົນດ້ວຍຫຼາຍເນື້ອໃນ, ຫຼາຍຮູບການ ແລະ ຫຼາຍວິທີ ເພື່ອໃຫ້ສັງຄົມຮັບຮູ້ຜົນຮ້າຍຂອງຢາເສບຕິດ ພ້ອມທັງເຮັດໃຫ້ວຽກງານສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານຢາເສບຕິດກາຍເປັນສະຕິ, ເປັນເຈົ້າການ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເປັນໜ້າທີ່ຂອງທົ່ວປວງຊົນ. ຄົ້ນຄ້ວາ ສ້າງຍຸດທະສາດແກ້ໄຂຢາເສບຕິດໄລຍະຍາວ ໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາ, ປັບປຸງ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຢາເສບຕິດຕໍ່ຜູ້ກະທຳຜິດ ເປັນຕົ້ນ ຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ຂາຍ-ຜູ້ຊື້, ຜູ້ຂົນສົ່ງ, ຜູ້ຄອບຄອງ ແລະ ຜູ້ເສບຢາເສບຕິດ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມມງວດ ແລະ ເດັດຂາດຂຶ້ນຕື່ມ. ປະຕິບັດ ຄໍາສັ່ງເລກທີ 27/ນຍ, ລົງວັນທີ 5 ຕຸລາ 2011 ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີວຽກງານສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມ ...

Read More »