Life Stlye

7 ຄຸນສົມບັດຂອງຫົວໜ້າ ທີ່ລູກນ້ອງຈະຮັກ

ຜູ້ບໍລິຫານທີິ່ດີ ບໍ່ພຽງແຕ່ຕ້ອງເກັ່ງໃນເລື່ອງວຽກງານ ການວິເຄາະການຕະຫຼາດ ແລະ ການວາງແຜນທຸລະກິດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຈະຕ້ອງເກັ່ງບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນໃຫ້ໄດ້ພ້ອມ ເພາະທຸລະກິດບໍ່ມີທາງຈະຂັບເຄື່ອນໄດ້ດີ ຖ້າບໍ່ໄດ້ໃຈລູກນ້ອງ. ມີຄວາມເປັນຜູ້ນຳ (Leadership): ການສະແດງອອກເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນງານ ຫຼື ວຽກງານທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກສະມາຊິກຂອງຕົນ ແລະ ສາມາດດຶງດູດຈິດໃຈໃຫ້ຜູ້ອື່ນປະຕິບັດຕາມແຜນງານທີ່ກຳນົດໄວ້ດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ ແລະ ເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງສະມາຊິກທຸກຄົນ. ມີຄວາມຍຸຕິທຳ (Fair): ຄວາມສະເໝີພາບໃນການຕັດສິນໃຈ ຫຼື ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຄົນໃດ ຫຼື ສິ່ງໃດ ໂດຍບໍ່ບ່ຽງຊ້າຍ-ຂວາຫຼື ຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງເດັດຂາດ ຮັບຝັງທັງສອງຢ່າງເປັນກາງ ແລະ ຕັດສິນຢ່າງເດັດຂາດ. ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ (Responsibility): ຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນຢ່າງເຄັ່ງຄັດ, ກ້າຮັບຜິດຊອບຜົນງານຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນ ທັງດີ ແລະ ບໍ່ດີ, ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານ, ຊ່ວຍເຫຼືອລູກນ້ອງທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເຮັດວຽກຂອງຕົນຢ່າງເຕັມຄວາມສາມາດ, ເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນການໂຍນວຽກໃຫ້ແຕ່ລູກນ້ອງເຮັດພຽງຝ່າຍດຽວ ແຕ່ຕົນຕ້ອງເປັນຄົນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ແນະນຳ. ເປີດໃຈຮັບຟັງຄວາມຄິດເຫັນ (Problem solving): ຕ້ອງຍອມຮັບ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ວ່າຄົນເຮົາແຕ່ລະຄົນ, ຕ່າງບ່ອນມາ, ຕ່າງການສຶກສາ, ການລ້ຽງດູ ຍ່ອມມີຄວາມຄິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຄົນທຸກຄົນຍ່ອມມີຄວາມຄິດເປັນຂອງຕົນເອງ ແລະ ສິດທິທີ່ຈະສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຂອງຕົນເອງ ການຈະຄິດໄດ້ກວ້າງນັ້ນຈະຕ້ອງອາໄສການລະດົມສະໝອງ ...

Read More »

5 ສັນຍານເຕືອນ ຮອດເວລາຊອກວຽກໃໝ່ໃຫ້ໄດ້ດີກວ່າເກົ່າ

“ຈົ່ງຮັກໃນສິ່ງທີ່ເຮັດ” ສິ່ງທີ່ໄດ້ຍິນຕະຫຼອດໂດຍສະເພາະເວລາທີ່ມີຄົນຈົ່ມວ່າເບື່ອວຽກ ຢາກປ່ຽນວຽກ ກໍຈະມີສຸພາສິດນີ້ມາເຕືອນສະຕິຢູ່ສະເໝີ, ແມ່ນຢູ່ວ່າຄົນເຮົາເລືອກເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອງມັກບໍ່ໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ແຕ່ກໍມີຫຼາຍກໍລະນີທີ່ອົດທົນຢູ່ກັບສິ່ງທີ່ບໍ່ແມ່ນ ຍິ່ງຈະເພີ່ມຄວາມທຸກຈົນສົ່ງຜົນເສຍຕາມມາຫຼາຍຢ່າງ. ເຊິ່ງເຮົາຈະຮູ້ໃດແນວໃດວ່າ ຍາມໃດຈຶ່ງຈະຮອດເວລາປ່ຽນວຽກເຮັດ ລອງມາເບິ່ງນຳກັນວ່າທ່ານມີ 7 ສັນຍານເຫຼົ່ານີ້ບໍ່?.​ ບໍ່ມັກວຽກທີ່ເຮັດ: ຖ້າຫາກຄວາມບໍ່ມັກວຽກພຽງຢ່າງດຽວ ອາດຈະບໍ່ທີ່ສຸດຍັງພໍເຮັດໄດ້ ບໍ່ໄດ້ລຳບາກໃຈຫຼາຍ ກໍອາດຈະຍັງຢູ່ໃນລະດັບທີ່ຮັບມືໄດ້ຕໍ່ໄປ ແຕ່ຖ້າລະດັບຂອງຄວາມບໍ່ມັກແບບຮຸນແຮງຫຼາຍ ຈົນໃຊ້ຄຳວ່າຝືນໃຈໄປເຮັດວຽກຊື່ໆ, ຂາດແຮງຈູງໃຈ ຖ້າແຕ່ຮອດທ້າຍອາທິດ, ຂໍໃຫ້ຮອດເວລາເລີກວຽກໄວ້ໆໃຫ້ໝົດແຕ່ລະມື້ເທົ່ານັ້ນ ຫາກທ່ານກຳລັງຮູ້ສຶກວ່າ ບ່ອນເຮັດວຽກຂອງທ່ານເປັນບ່ອນທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ມີຄວາມສຸກທີ່ສຸດໃນໂລກ ນີ້ແຫຼະຄືສັນຍານວ່າ ອາດຈະຮອດເວລາປ່ຽນບ່ອນເຮັດວຽກໄດ້ແລ້ວ. ເຂົ້າກັບວັດທະນະທຳຂອງບ່ອນເຮັດວຽກບໍ່ໄດ້: ບາງຄັ້ງທ່ານອາດບໍ່ມີບັນຫາກັບວຽກງານ ແຕ່ມີບັນຫາກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ, ຫົວໜ້າ ຫຼື ອາດຈະເຂົ້າກັບວັດທະນະທຳຂອງອົງກອນບໍ່ໄດ້ເລີຍ ຄືກັນກັບສຸພາສິດທີ່ເວົ້າວ່າ “ຄັບທີ່ຢູ່ໄດ້ ຄັບໃຈຢູ່ຍາກ” ຖ້າສັງຄົມໃນບ່ອນເຮັດວຽກບໍ່ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ທ່ານເປັນຕົວຂອງຕົນເອງ ຫຼື ມີແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ສະບາຍໃຈ ຕ້ອງຝືນຄວາມຮູ້ສຶກຕົວເອງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ກໍບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງທົນຕໍ່ໄປ ອົງກອນແຕ່ລະບ່ອນກໍມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄປ ອາດຈະມີບ່ອນອື່ນທີ່ເໝາະສົມກັບທ່ານໄດ້. ບໍ່ມີໂອກາດກ້າວໜ້າ: ເຮັດວຽກມາຫຼາຍປີ ປະສົບການຫຼາກຫຼາຍ ຜົນງານກໍຢູ່ໃນຂັ້ນດີ ແຕ່ຍັງຢູ່ຕໍາແໜງເກົ່າ ບໍ່ເຄີຍໄດ້ເລື່ອນຂຊັ້ນຕໍາແໜ່ງຄືຄົນອື່ນ ບາງຄັ້ງມີຄົນໃໝ່ເຂົ້າມາເຮັດວຽກກັບກ້າວໜ້າກວ່າເຮົາ, ປຶກສາກັບຫົວໜ້າແລ້ວກໍຍັງບໍ່ມີຄວາມປ່ຽນແປງ ມີແຕ່ຄຳສັນຍາທີ່ບໍ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນຈິງ ທ່ານອາດຈະຕ້ອງພິຈາລະນາໄປກ້າວໜ້າໃນບ່ອນອື່ນໄດ້ແລ້ວ. ບໍ່ມີໂອກາດໃຫ້ທ່ານສະແດງຄວາມສາມາດ ຫຼື ຮຽນຮູ້ເພີ່ມ: ທ່ານມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຫຼາກຫຼາຍແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຈົນເລີ່ມຮູ້ສຶກເບື່ອ, ຮູ້ສຶກວ່າງວຽກ ແລະ ວຽກທີ່ທ່ານເຮັດນີ້ບໍ່ມີຄວາມໝາຍ ຖ້າທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກນີ້ລອງປຶກສາຫົວໜ້າກ່ອນ ...

Read More »

ມາເບິ່ງ!!! 6 ພຶດຕິກຳ ທີ່ເຮັດໃຫ້ ເຮັດວຽກ ບໍ່ກ້າວໜ້າ.

ມັກວິພາກວິຈານ (ເວົ້າແຕ່ບໍ່ເຮັດ): ຫຼາຍຄົນມັກເປັນປະເພດວິຈານດີເດັ່ນ ມັກອອກຄໍາຄິດເຫັນ ແບບມີແຕ່ເວົ້າ ແຕ່ບໍ່ມີຜົນງານອອກມາໃຫ້ເຫັນ ນິດໄສແບບນີ້ບໍ່ດີຕໍ່ການພັດທະນາຕົວເອງ ຖ້າຫາກທ່ານຢາກກ້າວໜ້າໃນວຽກງານກໍຕ້ອງໝັ່ນຄິດໃຫ້ຫຼາຍແລ້ວລົງມືເຮັດທັນທີ. 2. ເຮັດວຽກແບບເກົ່າໆຊໍ້າໆ: ພະນັກງານປະຈໍາຫຼາຍໆຄົນທີ່ໄດ້ຮັບໜ້າທີ່ມອບໝາຍແບບເກົ່າໆຊໍ້າກັນຈົນລຶ້ງເຄີຍ ບາງຄົນ 5 ປີແລ້ວເຮັດແບບໃດ ປັດຈຸບັນກໍຍັງເຮັດແບບນັ້ນຄືເກົ່າ ຈົນເຮັດໃຫ້້ເກີດຄວາມລຶ້ງເຄີຍ ຈົນບໍ່ມີການຄົ້ນຄິດຄົ້ນຫາວິທີການເຮັດວຽກແບບໃໝ່ໆໃນການເຮັດວຽກ ສະນັ້ນ, ກໍຢ່າລືມຫາຄວາມຮູ້ຮອບຕົວ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. 3. ຂາດຄວາມໝັ້ນໃຈ ບໍ່ກ້າຕັດສິນໃຈ: ຖ້າຂາດສິ່ງນີ້ ຖືວ່າຈະເປັນອຸປະສັກ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ສາມາດເລື່ອນຕໍ່າແໜງໄດ້ ເພາະທ່ານບໍ່ສາມາດຕັດສິນໃຈໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ ຫຼາຍຄົນຢ້ານຜົນຈາກການຕັດສິນໃຈຂອງຕົນເອງ (ເຖິງວ່າຈະຍັງບໍ່ເກີດຂຶ້ນກໍຕາມ) ຢ້ານວ່າ ຖ້າຫາກຕັດສິນໃຈລົງໄປແລ້ວເກີດຂໍ້ຜິດພາດໃນການເຮັດວຽກ ຈະກາຍເປັນບັນຫາໃຫຍ່ ເຊິ່ງແນວທາງແກ້ໄຂນັ້ນສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍການປຶກສາຫົວໜ້າ ໂດຍເລົ່າເຖິງບັນຫາ ແລະ ແນວທາງການຕັດສິນໃຈ. ທຳອິດທ່ານອາດຈະຍັງບໍ່ກ້າ ແຕ່ຖ້າໝັ່ນເຝິກຝົນ ໝັ່ນນຳສະເໜີແນວທາງການຕັດສິນໃຈໃຫ້ຫົວໜ້າໄດ້ຮັບຮູ້ເລື້ອຍໆ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານມີຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະ ກ້າຕັດສິນໃຈໃນທີ່ສຸດ. 4. ມັກເພິ່ງພາຄົນອື່ນຫຼາຍເກີນໄປ: ຫຼາຍຄົນມີເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ດີຄອຍຊ່ວຍເຫຼືອເຮັດໃຫ້ວຽກສໍາເລັດໄປດ້ວຍດີ ຫຼື ບາງຄົນໄດ້ທີມງານທີ່ດີ ມີບັນຫາກໍຈະມີຄົນຊ່ວຍເຫຼືອ ສິ່ງນີ້ອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ທ່ານຕິດນິດໄສເພິ່ງພາຄົນອື່ນຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ລອງປັບປ່ຽນເປັນການຂໍຄຳແນະນຳຈາກເພື່ອນຮ່ວມງານ, ຄ່ອຍໆຮຽນຮູ້ແລ້ວເຮັດດ້ວຍຕົນເອງເລື້ອຍໆຈະເປັນການດີກວ່າ. 5. ບໍ່ມີການວາງເປົ້າໝາຍໃນຊີວິດ: ຄົນເຮັດວຽກຫຼາຍໆຄົນມັກບໍ່ມີເປົ້າໝາຍໃນການເຮັດວຽກຂອງຕົນເອງ ຂໍພຽງແຕ່ໃຫ້ມີວຽກເຮັດກໍພໍ ເຊິ່ງຈຸດນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຄ່ອຍໆກາຍເປັນຄົນບໍ່ມີຄວາມກະຕື້ລືລົ້ນເຮັດໃນສິ່ງໃໝ່ໆ ຖ້າຮູ້ຕົວວ່າກຳລັງເປັນແບບນີ້ລອງຕັ້ງເປົ້າໝາຍໃນການເຮັດວຽກແບບໄລຍະສັ້ນໆເຊັ່ນ: ພາຍໃນໜຶ່ງປີ ຈະຕ້ອງເພີ່ມຄວາມສາມາດການເຮັດວຽກໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ສາມາດຊ່ວຍຫົວໜ້າເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ ...

Read More »

ຢ່າລາອອກຈາກວຽກປະຈຳ ເພາະຄຳວ່າ ‘ຢາກເປັນນາຍຕົວເອງ’

ຍັງລອຍນໍ້າບໍ່ເປັນ ຢ່າຟ້າວໂດດນ້ຳ ເບື່ອຊີວິດລູກຈ້າງຊໍ່າໃດ ກໍ່ຢ່າຮີບຮ້ອນ ລາອອກມາເປີດກິດຈະການ ທຸລະກິດຄ້າຂາຍ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ ແຕ່ເຖີງຈະບໍ່ງ່າຍກໍ່ສຳເລັດໄດ້ ຫາກຕັ້ງໃຈ ການເຮັດທຸລະກິດ ມັນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງກວ່າການແຕ່ງຕົວອອກໄປເຮັດວຽກແລ້ວຮັບເງິນທ້າຍເດືອນ ຕອນເຮັດວຽກເຮົາອາດສູ້ແຕ່ກັບວຽກງານ ຫຼື ເພື່ອນຮ່ວມງານ ບໍ່ດີ ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດຄົນ ເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຕ້ອງສູ້ກັບທຸກຄົນ, ທຸກຢ່າງ, ແມ້ແຕ່ສູ້ກັບໂຕເອງ ການເຮັດທຸລະກິດ ເປີດກິດຈະການມັນຄືກັບການລອຍນໍ້າເລີຍ. ມື້ນີ້ຖ້າເຈົ້າຍັງເປັນ ລູກນ້ອງທີ່ດີຂອງໃຜບໍ່ໄດ້ ແລະ ມື້ນີ້ຖ້າເຈົ້າຍັງເປັນ ພະນັກງານທີ່ດີຂອງບໍລິສັດບໍ່ໄດ້ ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ເລີຍ ທີ່ເຈົ້າຈະເປັນເຈົ້າຂອງຮ້ານ, ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດທີ່ດີໄດ້, ຫຼາຍຄົນທີ່ຮີບຮ້ອນ ລາອອກ ມາເປີດກິດຈະການຕາມຄວາມຝັນ ສຸດທ້າຍ ຜິດຫວັງພັງ ບໍ່ເປັນທ່າ, ເພາະລອຍນໍ້າຍັງບໍ່ແຂງ ແລ້ວຮີບໂດດລົງທະເລແຫ່ງຊີວິດແທ້ໆ ຄົນບາງຄົນຂາຍເຄື່ອງມາທັງຊີວິດ ຍັງຕອບບໍ່ໄດ້ເລີຍວ່າ:  ເປົ້າໝາຍຂອງທຸລະກິດຄືຫຍັງ​ ? ຮູ້ພຽງແຕ່ວ່າເປີດຮ້ານໄປວັນໆ ຂາຍເຄື່ອງໄປວັນໆ ດີກວ່າເປັນລູກຈ້າງເຂົາ ກ່ອນຈະຂີ່ບິກໄບ້ໄດ້ ມັນກໍ່ຕ້ອງເລີ່ມຈາກຂີ່ລົດຖີບມາກ່ອນ ມື້ໃດ ທີ່ເຈົ້າເກັ່ງໃນສາຍງານທີ່ເຮັດ ຈົນບໍ່ມີໃຜກ້າຈ້າງ ເມື່ອໃດ ທີ່ເຈົ້າສຳເລັດໃນໜ້າທີ່ວຽກງານ ທີ່ເຈົ້າຮັບຜິດຊອບໄດ້ຢ່າງດີ ເມື່ອນັ້ນຈະມີຄຳຕອບລໍຖ້າເຈົ້າຢູ່ ວ່າພ້ອມທີ່ຈະເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ຫຼື ບໍ່ ? ເຈົ້າຕ້ອງປະສົບຄວາມສຳເລັດ ໃນອາຊີບທີ່ເຈົ້າເຮັດໃຫ້ໄດ້ກ່ອນ ແລ້ວຈື່ງອອກໄປສ້າງຄວາມສຳເລັດໃໝ່ ...

Read More »

ຍ້ອນຫຍັງ?? ຄົນລາວເຮັດວຽກຄຸນນະພາບຕ່ຳກວ່າຄົນກຳປູເຈຍ 10% ແລະ ຫວຽດນາມ 50%

ທະນາຄານໂລກສະເໜີໃຫ້ລາວລົງທຶນໃສ່ການພັດທະນາດ້ານມະນຸດ ເພື່ອເພີ່ມຜະລິດຕະພາບ ສະ​ບາຍ​ດີບັນ​ດາ​ທ່ານ​ນັກ​ອ່ານ​ທີ່​ຮັກ​ແພງ ເມື່ອ​ເດືອນ​ກ່ອນ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮ່ວມ​ຮັບ​ປະ​ທານ​ອາ​ຫານ​ກັບ​ທ່ານ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໃຫຍ່​​ບໍ​ລິ​ສັດຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ແຫ່ງ​ໜຶ່ງທີ່​ມາ​ລົງ​ທຶນ​ຢູ່​ປະ​ເທດ​ລາວ​ເກືອບ 20 ປີ ​ທ່ານຈົ່ມເລື່ອງ​ພະ​ນັກ​ງານ​ຄົນ​ລາວ​​ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ຫ້ອງ​ການ​ຂອງ​ທ່ານ​ທີ່​ຂາດ​ຄວາມ​ກະ​ຕື​ລື​ລົ້ນ ບໍ່​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ໃນ​ວຽກ​ງານ ​ແລະ ມັກ​ງ່າຍມັກສະ​ບາຍຫຼາຍ​ເກີນ​ໄປ ເພາະທ່ານ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ເວ​ລາ​​ອອກ​ຈາກ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ໄປ​ແລ້ວ ຢ້ານພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ມີ​ວຽກ​ເຮັດ, ຈະ​ໄປ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ໃສ? ແລ້ວໃຜ​ຈະ​ຮັບ​ເອົາ?. ຖື​ເປັນ​ເລື່ອງ​ທີ່​ໜ້າ​ຄິດ ເພາະ​ແທນ​ທີ່​ພະ​ນັກ​​ງານ​ຈະ​ຫ່ວ​ງອະ​ນາ​ຄົດ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ ນີ້​ພັດ​ເປັນ​ຄົນ​ອື່ນ​ທີ່​ມາ​ຫ່ວງ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ໃຫ້​​ແທນ. ພໍ​ດີ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ເຫັນ​ເຫດ​ການ​ຄັ້ງ​ໜຶ່ງ​ເມື່ອ​ເກືອບ 20​ປີ ມີ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຕັດ​ຫຍິບ​ແຫ່ງ​ໜຶ່ງ ​ເຊິ່ງເປັນ​ໂຮງ​ງານ​ຕັດ​ຫຍິບ​ຂອງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ທີ່ໄດ້ຢຸດ​ກິດ​ຈະ​ການທີ່​ແຂວງ​ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ ປະ​ເທດ​ລາວ​ເຮົາ ທັງໆ​ທີ່​ເປີດ​ພ້ອມ​ກັນກັບໂຮງ​ງານ​ທີ່​ຢູ່​ປະ​ເທດ​ຫວຽດ​ນາມ, ​ຢູ່​ລາວ​ຢຸດ ແຕ່​ຢູ່​ຫວຽດ​ນາມ​​ພັດ​ຍັງ​ເປີດ​ມາ​ຮອດ​ທຸກວັນ​ນີ້ ໂດຍ​ສາ​ເຫດຫຼັກໆ ເປັນ​ຍ້ອນ​ແຮງ​ງານ​ລາວ​​ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພາບ​ພໍ ເມື່ອ​ປຽບ​ທຽບ​ກັບ​ຄົນ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ໃກ້​ຄຽງ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ເວົ້າ​ແບບນີ້ ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ເຈດ​ຕະ​ນາ​ມາ​ດູ​ຖູກ​ຄົນ​ລາວ​ດ້ວຍ​ກັນ ເພາະ​ນີ້​ເປັນ​ເລື່ອງ​ຈິງ ຍ້ອນ​ເອື້ອຍ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ໃນ​ພະ​ແນກ​ບຸກ​ຄະ​ລາ​ກອນ (ພະ​ແນກ​ຈັດ​ຕັ້ງ) ເຊິ່ງ​ຕອນນັ້ນ​ເປັນ​ໄລຍະ​ທີ່​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ຮຽນ​ຢູ່​ຊັ້ນມັດ​ທະ​ຍົມແລະ ບໍ່​ທັນ​ຮູ້ດອກວ່າ ແຮງ​ງານ​ທີ່​ມີ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພາບນັ້ນ​ເປັນ​ແນວ​ໃດ? ​ຍ້ອນເອື້ອຍ​ເຮັດ​ວຽກຈິງ​ທີ່​ພະ​ແນກ​ບຸກ​ຄະ​ລາ​ກອນ​ຈິ່ງ​ພົບ​ບັນ​ຫານີ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕົວ​ຢ່າງ: ຮອດ​ຍາມ​ເຮັດ​ນາ ​ຄົນ​ງານ​ຈຳ​ນວນ​ໜຶ່ງ​ກໍ​​ຂໍ​ລາ​ອອກ​ໄປເຮັດ​ນາ ໂດຍບໍ່​ສົນ​ໃຈ​ວ່າ ບໍ​ລິ​ສັດ​ມີ​ຍອດ​ສັ່ງ​ຊື້​ຈາກ​ລູກ​ຄ້າ​ຫຼາຍແລະ​ຕ້ອງ​ຜະ​ລິດ​ເສື້ອ​ຜ້າ​ໃຫ້​ທັນ​ຕາມ​ກຳ​ນົດ​ເວ​ລາ​ສົ່ງໃຫ້​ລູກ​ຄ້າ, ບາງ​ຄັ້ງ​ທາງ​ໂຮງ​ງານ​ກໍ​ຕ້ອງ​ສົ່ງ​ຄົນ​ໄປ​ນົບ​ໄປ​ໄຫວ້ ເພື່ອ​​ຂໍໃຫ້​​ພວກ​ເຂົາກັບ​ເຂົ້າ​ມາ​ເຮັດ​ວຽກ, ແຕ່ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ບໍ່​ສົນ​ໃຈ ບາງ​ຄົນຍິ່ງ​ພັດ​ສວຍ​ໂອ​ກາດ​ຂໍ​ຂຶ້ນ​ຄ່າ​ແຮງ, ທາງ​ໂຮງ​ງານ​ຈິ່ງ​ຈຳ​ເປັນ​ຂຶ້ນ​ໃຫ້ ເຖິງ​ຈະ​ມີ​ຜົນ​ກະທົບ​ໄລ​ຍະ​ຍາວ​ດ້ານ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ຕໍ່​ໂຮງ​ງານ​ກໍ​ຕາມ, ແຕ່​ເມື່ອ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ຂຶ້ນ ຄົນ​ອື່ນ​ໆກໍ​​ຂໍ​ຂຶ້ນ​ຕາມ ແຕ່​ຖ້າບໍ່​ຂຶ້ນ​ໃຫ້ ກໍ​ພາ​ກັນ​ນັດ​ຢຸດ​ງານ ຍິ່ງ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ໃຫ້​ໂຮງ​ງານ​ຕື່ມ ເຊິ່ງບໍ່​ລວມ​ການ​ຜະ​ລິດບໍ່​ໄດ້​ມາດ​ຕະ​ຖານຍ້ອນ​ຄົນ​ງານ​ປ່ຽນ​ກັນ​ອອກໆ​ເຂົ້າໆ ຈົນ​ສຸດ​ທ້າຍ​ໂຮງ​ງານ​ກໍ​ຖືກ​ປັບ​ໄໝ ເພາະ​ເສື້ອ​ຜ້າ​ຂາດ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ ເຊິ່ງບໍ່​ລວມ​ບາງ​ລາຍ​ທີ່​​ຍັດ​ໝາກ​ກ້ວຍ​ໃສ່ ເພາະ​ບໍ່​ພໍ​ໃຈ​ຫົວ​ໜ້າ​ຄຸມ​ງານ​ທີ່​ເຄັ່ງ​ຂັດ​ເກີນ​ໄປ​ ຫຼື ເປັນ​ຍ້ອນ​ຄວາມ​ບັງ​ເອີນ​ທີ່​ມີ​ໝາກ​ກ້ວຍ​ແລ່ນ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ເສື້ອ​ຜ້າ​ເອງ​ແຕ່​ສິ່ງ​ທີ່ບໍ່​ບັງ​ເອີນ​ກໍ​ຄື​ໂຮງ​ງານ​ເສຍ​ຫາຍ, ເສຍ​ຄວາມ​ໜ້າ​ເຊື່ອ​ຖື ...

Read More »

ເຟສບຸກ Stories ໃຊ້ໃຫ້ເປັນ ສາມາດຊ່ວຍທຸລະກິດທ່ານໄດ້!!!

ຮູ້ບໍ່ວ່າ Facebook Stories ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຊ່ອງທາງການແຊຣ໌ເລື່ອງລາວຕ່າງໆ ໃຫ້ເຮົາໄດ້ມ່ວນຊື່ນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ Facebook Stories ຍັງເປັນຊ່ອງທາງການສື່ສານທີ່ນ່າສົນໃຈລະຫວ່າງແບຣນກັບລູກຄ້າອີກດ້ວຍ. ນອກຈາກຈະເປັນອີກໜຶ່ງຊ່ອງທາງໃຫ້ເຮົາສາມາດສື່ສານເລື່ອງລາວຂອງຕົວເອງໄດ້ໂດຍຜ່ານ ເຟສບຸກ ແລ້ວ. ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ Facebook Stories ຍັງເປັນອີກໜຶ່ງຊ່ອງທາງການລົງໂຄສະນາ ທີ່ກຳລັງມາແຮງ ແລະ ນ່າສົນໃຈ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດລົງຮູບ ແລະ ວີດີໂອ ທຸລະກິດຂອງທ່ານໄດ້ແບບເຕັມໜ້າຈໍໂທລະສັບມືຖື ທີ່ສຳຄັນມີລາຍງານຈາກເຟສບຸກ ຕື່ມວ່າ ຜູ້ຫຼິ້ນທົ່ວໂລກ ກຳລັງຫັນມາໃຫ້ຄວາມສົນໃຈແຊຣ໌ເລື່ອງລາວຂອງຕົວເອງຜ່ານ Stories  ເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ໃນຂະນະທີ່ໜ້າ ຟິດປົກກະກັບຫຼຸດລົງເລື້ອຍໆ. Stories ມີຄຸນສົມບັດພິເສດຄື ຈະຢູ່ໄດ້ພຽງ  24 ຊົ່ວໂມງ ເລື່ອງລາວຕ່າງໆ ເຫຼົ່ານັ້ນກໍຈະຫາຍໄປ ເຊິ່ງເໝາະສຳລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການແຊຣ໌ໂມເມັ້ນ ຫຼື ເຫດການສັ້ນໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນແຕ່ລະມື້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ຄ້າງຢູ່ໜ້າເຟສບຸກ ເຊິ່ງຈະແຊຣ໌ຈັກເທື່ອກໍໄດ້ ຈະເປັນເລື່ອງບໍ່ມີປະໂຫຍດກໍໄດ້, ເພາະພຽງບໍ່ດົນເລື່ອງລາວເຫຼົ່ານັ້ນກໍຈະຖືກລົບໄປເອງ ດ້ວຍເຫດຜົນນີ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ Facebook Stories   ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆຈົນເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກຫຼາຍຄົນຫັນມາແຊຣ໌ເລື່ອງລາວຂອງຕົນໃນ  Stories ຫຼາຍກວ່າຈະແຊຣ໌ຜ່ານໜ້າຟີດເຟສບຸກແບບເກົ່າໆ ແລະ ນີ້ເອງເປັນເຫດຜົນວ່າ ເປັນຫຍັງແບຣນຈຶ່ງຄວນຫັນມາລົງໂຄສະນາໃນ Stories ຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນເມື່ອລູກຄ້າຂອງເຮົາຕ່າງກໍຫັນມາຢູ່ໃນ Stories ຫຼາຍຂຶ້ນ. ມາເບິ່ງວ່າ ...

Read More »

ຂັ້ນຕອນ ແລະ ເອກະສານປະກອບເພື່ອຂໍໃບຢັ້ງຢືນການມອບອາກອນປະຈຳປີ

ກະຊວງການເງິນອອກລະບຽບ ກ່ຽວກັບການອອກໃບຢັ້ງຢືນການມອບອາກອນ ເລກທີ 1025/ກງ, ລົງວັນທີ 03 ເມສາ 2019 ແນໃສ່ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ ການມອບອາກອນປະເພດຕ່າງໆເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ຄົບຖ້ວນ ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງຜູ້ມອບ ແລະ ຜູ້ເສຍອາກອນ. ໃບຢັ້ງຢືນການມອບອາກອນແມ່ນເອກະສານຢັ້ງຢືນເຖິງ ຄວາມຖືກຕ້ອງ ຄົບຖ້ວນ ໃນການປະຕິບັດພັນທະອາກອນປະເພດຕ່າງໆຂອງຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ມີລາຍໄດ້ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ຢັ້ງຢືນເຖິງສິດໃນການສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກຳຕ່າງໆ ທີ່ຕິດພັນກັບການດຳເນີນທຸລະກິດໃນປີຖັດໄປ. ອີງຕາມລະບຽບ ກ່ຽວກັບໃບຢັ້ງຢືນການມອບອາກອນ ເລກທີ 1025/ກງ, ລົງວັນທີ 03 ເມສາ 2019, ​ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີຈຸດປະສົງຂໍໃບຢັ້ງຢືນມອບອາກອນ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານຄົບຖ້ວນ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: 1. ສຳລັບຜູ້ທີ່ສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດໃໝ່ ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ ຈາກຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແລ້ວ, ຕ້ອງສະເໜີຂໍໃບຢັ້ງຢືນການມອບອາກອນຕໍ່ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນບ່ອນທີ່ຕົນຂຶ້ນກັບ ຕາມແບບພິມຂອງຂະແໜງສວຍສາອາກອນກຳນົດເພື່ອນຳໃຊ້ເປັນເອກະສານຢັ້ງຢືນໃນການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກຳຕ່າງໆທີ່ພົວພັນກັບທຸລະກິດ. ເອກະສານປະກອບເພື່ອຂໍໃບຢັ້ງຢືນການມອບອາກອນປະກອບດ້ວຍ: – ໃບຄຳຮ້ອງຂໍໃບຢັ້ງຢືນການມອບອາກອນ – ສຳເນົາທະບຽນວິສາຫະກິດ – ແຜນລາຍຮັບທຸລະກິດ ແລະ ແຜນການມອບພັນທະອາກອນໃນປີ 2. ສຳລັບຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດມາແລ້ວ ຕ້ອງສະເໜີຂໍໃບຢັ້ງຢືນການມອບອາກອນທຸກໆປີ ...

Read More »

ລົງທຶນສ້າງຕັ້ງເຮັດທຸລະກິດຮ້ານກາເຟ ແບບໃດບໍ່ໃຫ້ເຈັ້ງ!!!!

ຄິດວ່າຫຼາຍຄົນມີຄວາມຝັນຢາກມີທຸລະກິດເປັນຂອງຕົນເອງ ແລະ ບາງຄົນກໍອາດມີຄວາມຝັນ ຢາກມ່ີທຸລະກິດຮ້ານກາເຟ ແຕ່ເມື່ອລົງທຶນແລ້ວກໍຢ້ານຈະພົບພໍ້ກັບອຸປະສັກ ເພາະຕະຫຼາດຮ້ານກາເຟ ແມ່ນມີຫຼາຍ ຄູ່ແຂ່ງກໍຫຼາຍທັງຮ້ານທີ່ເປັນແຟຣນຟາຍແບຣນລະດັບໂລກ ກໍເຂົ້າມາບ້ານເຮົາເລື້ອຍໆ. ເມື່ອມີການແຂ່ງຂັນສູງ ການເຮັດທຸລະກິດ ເປີດຮ້ານກາເຟ ຂອງນັກທຸລະກິດທຸກຄົນ ບໍ່ແມ່ນວ່າຈະໄປລອດໝົດທຸກຄົນ  ຫຼາຍຄົນຕ້ອງຂາດທຶນ ຫຼື ຂັ້ນເຖິງປິກກິດຈະການ ເນື່ອງຈາກຫຼາຍສາເຫດ. ດັ່ງນັ້ນ, ທາເກັດ ຈຶ່ງໄດ້ລວບລວມເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ຮ້ານກາເຟ ບໍ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດ ມາຝາກເພື່ອເປັນແນວທາງການປັບແນວທາງທຸລະກິດ ແລະ ຫຼຸດຂໍ້ຄວາມສ່ຽງໃນການຜິດພາດໃນອະນາຄົດ. ບໍ່ລົງທຶນເລື່ອງ ສະຖານທີ່ຕັ້ງຂອງຮ້ານ ຖ້າຫາກຢາກຫຼຸດຕົ້ນທຶນໃນການຊອກຫາສະຖານທີ່ຕັ້ງຂອງຮ້ານ ໃນລຳດັບຮອງໆລົງມາ ຫຼື ສະຖານທີ່ຕັ້ງຮ້ານອາດບໍ່ເປັນທຳເລທີ່ດີ ແລະ ອາດໄດ້ລາຄາເຊົ່າຖືກ ແຕ່ມັນກໍເປັນຜົນດີພຽງໄລຍະສັ້ນ,​ ສ່ວນໃນໄລຍະຍາວອາດບໍ່ສົ່ງຜົນດີຕໍ່ທຸລະກິດນີ້ເລີຍ ຈົ່ງເຊື່ອວ່າການລົງທຶນຫາທຳເລ ສະຖານທີ່ຕັ້ງທີ່ດີ ຈະຈ່າຍແພງກວ່າ ແຕ່ກໍຄຸ້ມແນ່ນອນ. 2. ບໍລິຫານ ຮ້ານບໍ່ເປັນ ບໍລິຫານຮ້ານບໍ່ເປັນຄື ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຈາກທ່ານບໍ່ຮູ້ຈັກການບໍລິຫານຈັດການພາຍໃນຮ້ານໃຫ້ດີ ສັງເກດບໍ່ວ່າ ຮ້ານກາເຟທີ່ລູກຄ້າຕິດໃຈ ມັກຈະເປັນຮ້ານທີ່ສ້າງການຮັບຮູ້  ຫຼື ຈາກການເຮັດໂປໂມຊັນ ໃຫ້ລູກຄ້າສົນໃຈ ດຽວນີ້ຮ້ານກາເຟ ນອກຈາກຈະແຂ່ງຂັນກັນທີ່ລົດຊາດແລ້ວ ຍັງຕ້ອງແຂ່ງຂັນກັນບໍລິການຂອງຮ້ານໃດດີກວ່າກັນອີກ. 3. ບໍ່ມີຈຸດຂາຍຂອງຮ້ານ ຖ້າຫາກຄິດຈະຂາຍກາເຟ ເຮົາຕ້ອງຄິດກ່ອນສະເໝີວ່າ ຈະມີຫຍັງແດ່ໃຫ້ຄົນສົນໃຈຮ້ານເຮົາ ຖ້າຫາກໃນເຂດດຽວກັນທີ່ຕັ້ງຂອງຮ້ານທ່ານມີຮ້ານກາເຟ ຢູ່ ...

Read More »

ມາຮູ້ຈັກ!!! ປະຫວັດຕົ້ນກຳເນີດຂອງເຂົ້າຈີ່

ຫຼາຍຄົນເຄີຍສົງໃສບໍ່? ວ່າເປັນຫຍັງຢູ່ບ້ານເຮົາ ຈຶ່ງມີເຂົ້າຈີ່ແບບຝຣັ່ງກິນເປັນອາຫານ ທັງທີເປັນອາຫານຂອງຄົນຕ່າງປະເທດມັກກິນ ແລະ ເຮົາຄົນລາວ ແມ່ນກິນໄດ້ສະບາຍງ່າຍໆ ຈະເປັນເຂົ້າເຊົ້າ, ສວາຍ, ແລງ ຫຼື ເປັນຂອງກິນຫຼິ້ນກໍໄດ້, ກິນຄວບຄູ່ກັບກາເຟ ຫຼື ໂອວັນຕິນ ກໍດີ ແລະ ກໍມີຄົນລາວຫຼາຍຄົນເຮັດເປັນທຸລະກິດ ສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ກັບຄອບຄົວເປັນຢ່າງດີ. ສຳລັບ, ເຂົ້າຈີ່ລາວແທ້ໆ ແມ່ນເຮົາຮູ້ຈັກກັນດີ  ກໍຄື ເຂົ້າຈີ່ (ເຂົ້າປີ້ງ) ທີ່ເຮັດດ້ວຍ ເຂົ້າໜຽວ ມາປັ້ນທາເກືອ ປີ້ງໃຫ້ສຸກດ້ວຍໄຟ ແລ້ວ ທາໃສ່ໄຂ່ ຫຼື ປາແດກ  ທີ່ເຮົາເຫັນຂາຍກັນທຸກມື້ນີ້ ແລະ ກໍຈັດມີບຸນປະເພນີລາວເຮົາ ກໍຄື ບຸນເຂົ້າຈື່ ເປັນບຸນປະຈຳເດືອນ 3 ລາວນັ້ນເອງ. ແຕ່ສຳລັບ ເຂົ້າຈີ່ທົ່ວໄປ ກໍຕໍ່ເນື່ອງຈາກການຕົກເປັນຫົວເມືອງຂຶ້ນຂອງຝຣັ່ງທີ່ເຂົ້າມາໃນແຫຼມອິນດູຈີນ ໃນສະໄໝກ່ອນນັ້ນແຫຼະ!! ນອກຈາກການດື່ມກາເຟ ແລ້ວ ທີ່ຝຣັ່ງໄດ້ນຳເອົາແນວພັນມາປູກ ຢູ່ທີ່ພູພຽງບໍລະເວນແລ້ວ  ກໍຍັງມີອາຫານຫຼາກຫຼາຍຢ່າງທີ່ເຂົ້າມາພ້ອມໆກັນໃນຂົງເຂດນີ້ໂດຍສະເພາະ “ເຂົ້າຈີ່”  ທີ່ກິນຄູ່ກັບກາເຟ  ເຮັດໃຫ້ປະເທດລາວ ກໍໄດ້ຮັບອິດທິພົນນີ້ເຊັ່ນດຽວກັນຄື ກັບປະເທດອື່ນໆອ້ອມຂ້າງ ແຕ່ເນື່ອງຈາກໄດ້ມີການປຸງແຕ່ງຕ່າງໆ ຂອງວັດຖຸດິບສ່ວນປະກອບທີ່ຊອກຫາໄດ້ງ່າຍໆພາຍໃນເຂດນີ້ ແລະ ດັດແປງໃຫ້ຖືກປາກຄົນໃນເຂດນີ້ ຈົນກາຍເປັນເຂົ້າຈີ່ປາເຕ້, ...

Read More »

ມາຮູ້ຈັກ!!!! ປະຫວັດ ແລະ ຕົ້ນກຳເນີດ ຂອງກາເຟລາວ

ຈາກເບ້ຍ ກາເຟອ່ອນ ທີ່ປູກຢູ່ໃນທີ່ດິນທີ່ສົມບູນທີ່ສຸດແຫ່ງໜຶ່ງໃນໂລກ “ພູພຽງບໍລະເວນ” ດິນແຫ່ງນີ້ ເຄີຍເປັນດິນພູເຂົາໄຟໃນແຫຼມອິນດູຈີນໃນຫຼາຍພັນປີກ່ອນ. ສິ່ງທີ່ເຫຼືອໄວ້ຄື ກາຍເປັນແຮ່ທາດຈາກພູເຂົາໄຟ ແລະ ເປັນດິນທີ່ອຸດົມສົມບູນຂອງຜືນແຜ່ນດິນລາວ ພ້ອມທັງມີອາກາດທີ່ບໍລິສຸດທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ພືດພັນຫຼາຍຊະນິດເບັ່ງບານຢ່າງສົມບູນແບບ ໂດຍສະເພາະ ກາເຟ. ຈາກວິຖີຊີວິດຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ຊາວພູພຽງພໍລະເວນ ແມ່ນເປັນຊາວກະສິກອນປູກ ແລະ ຜະລິດກາເຟ ມາແຕ່ດົນນານ. ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້່ປະເທດລາວ ມີເມັດກາເຟລາວທີ່ຫອມຫວນຊວນໃຈ ມີຄວາມເປັນເອກະລັກ, ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ປອດສານພິດ ທີ່ສົ່ງອອກໄປຂາຍແລ້ວ ຫຼາຍປະເທດທົ່ວໂລກ ປີໜຶ່ງຫຼາຍພັນໂຕນ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ກັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຊາວພູພຽງບໍລະເວນ ກໍຄືການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດລາວທີ່ສຸດ. ສິ່ງນີ້ເປັນອີກໜຶ່ງສິ່ງທີ່ເປັນຄວາມພາກພູມໃຈຂອງຄົນລາວ ທີ່ໄດ້ມີສິນຄ້າກະສິກຳ ສາມາດສົ່ງອອກທີ່ສາກົນຍອມຮັບໄດ້. ໃນຄວາມຈິງແລ້ວ ເມື່ອກ່ອນຄົນລາວບໍ່ໄດ້ດື່ມກາເຟ ແຕ່ເມື່ອຕົກເປັນຫົວເມືອງຂຶ້ນຂອງຝຣັ່ງ ວັດທະນະທຳການດື່ມກາເຟຈຶ່ງເລີ່ມແພ່ກະຈາຍເຂົ້າມາໃນຂົງເຂດນີ້ ຄົນລາວຈຶ່ງເລີ່ມດື່ມກາເຟ ແລະ ໃນຕອນນັ້ນເອງ ຝຣັ່ງໄດ້ນຳສາຍພັນກາເຟເຂົ້າມາລາວ ພວກເຂົາເລີ່ມຊອກຫາສະຖານທີ່ປູກກາເຟທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ ຈົນມາພົບກັບຂຸມຊັບແຫ່ງທຳມະຊາດໃນດິນແດນແຫ່ງນີ້ເປັນພູພຽງບໍລະເວນ. ຜ່ານມາຫຼາຍຕໍ່ຫຼາຍອາຍຸຄົນ ຄົນລາວເລີ່ມດື່ມກາເຟຫຼາຍຂຶ້ນ ເລີ່ມໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຖືເປັນວິຖີຊີວິດອັນບົ່ງບອກເຖິງຣົດສະນິຍົມ ເມນູທີ່ມັກນິຍົມຫຼາຍທີ່ສຸດຄື ກາເຟບູຮານ ທີ່ເອີ້ນວ່າ ກະເຟດຳ ຕໍ່ໆມາກໍມີ ກາເຟໃສ່ນົມ, ໃສ່ນໍ້າກ້ອນ ທີ່ເອີ້ນວ່າ ການເຟນົມເຢັນ ແລະ ອື່ນໆຕາມມາອີກຫຼາກຫຼາຍ. ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ກາເຟ ...

Read More »