ປີ 2022 ສປປ ລາວ ຂາດດຸນການຄ້າຕິດຕໍ່ກັນ 5 ເດືືອນ!

ເດືອນ 4 ຂາດດຸນການຄ້າປະມານ 102 ລ້ານໂດລາເ

ດືອນ 5 ຂາດດຸນການຄ້າປະມານ 48 ລ້ານໂດລາ

ເດືອນ 6 ຂາດດຸນການຄ້າປະມານ 133 ລ້ານໂດລາ

ເດືອນ 7 ຂາດດຸນການຄ້າປະມານ 114 ລ້ານໂດລາ

ເດືອນ 8 ຂາດດຸນການຄ້າ ປະມານ 166 ລ້ານໂດລາ

ສໍາລັບສາມເດືອນຕົ້ນປີ ແມ່ນເກີນດຸນ

ເດືອນ 1 ເກີນດຸນການຄ້າ 41 ລ້ານໂດລາ

ເດືອນ 2 ເກີນດຸນການຄ້າປະມານ 48 ລ້ານໂດລາ

ເດືອນ 3 ເກີນດຸນການຄ້າປະມານ 100 ລ້ານ

ຂໍ້ມູນ: ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ

#TargetMagazine

Comments