5 ປະເທດທີ່ ສປປ ລາວ ສົ່ງອອກຫຼັກ

ບັນດາປະເທດ ແລະມູນຄ່າທີ່ ສປປ ລາວ ສົ່ງອອກສິນຄ້າ:

1. ປະເທດຈີນ 137 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ

2. ປະເທດຫວຽດນາມ 106 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ

3. ປະເທດໄທ 65 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ

4. ອົດສຕາລີ 32 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ

5. ສະວິດເຊີແລນ 14 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ

ຂໍ້ມູນ: ຂ່າວສານດ້ານການຄ້າຂອງ ສປປ ລາວ

Comments