ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ຈະສູ້ຊົນໃຫ້ມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 8-10% ໃນປີ 2021……….

ປັດຈຸບັນທົ່ວປະເທດ ມີໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກໍາ 8.475 ແຫ່ງ ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ 161.584 ຄົນ; ສຳລັບທິດທາງແຜນການປີ 2021 ແມ່ນສືບຕໍ່ຫັນກາລະໂອກາດທີ່ໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດດ້ານການຄ້າ ເພື່ອດຶງດູດການລົງທຶນໃນອຸດສາຫະກໍາແຜ່ນແພ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ແລະ ເກີບ ພ້ອມທັງຊອກຫາຕະຫຼາດໃໝ່, ເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງເພີ່ມຂຶ້ນ ລະຫວ່າງ 8-10% ຕໍ່ປີ,

Image may contain: 1 person, sitting and eyeglasses

ທ່ານ ປອ ບົວວັນ ວິລະວົງ ຫົວໜ້າກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໃຫ້ສຳພາດ ວ່າ: ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກໍາປະກອບສ່ວນສໍາຄັນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດ. ສະເພາະ ໃນໄລຍະປີ 2016-2020 ມູນຄ່າການຜະລິດອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງຂະຫຍາຍໂຕສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 9,22% (ແຜນການ 12%). ໃນນີ້ ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງທີ່ມີການຂະຫຍາຍໂຕແຮງ ປະກອບມີ: ໝວດຜະລິດເຈ້ຍ ແລະ ຜະລິດຕະພັນເຈ້ຍ ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 42,38%; ໝວດການຜະລິດເຄື່ອງຄອມພີວເຕີ, ເຄື່ອງເອເລັກໂຕຼນິກ ແລະ ຜະລິດຕະພັນກ່ຽວກັບຮູບພາບແສງສີສຽງ ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 26,04%; ໝວດການຜະລິດເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 25,31%; ການຜະລິດຢາງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນປລາສຕິກ ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 10,47%; ໝວດການຜະລິດເຄື່ອງດື່ມ ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 8,43%; ແລະ ໝວດການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ສະເລ່ຍ 6,43% ເປັນຕົ້ນ.

Image may contain: one or more people, sky, cloud and outdoor

ສຳລັບ ວຽກຈຸດສຸມສໍາຄັນຂອງແຜນປີ 2021 ທ່ານ ປອ ບົວວັນ ວິລະວົງ ກ່າວວ່າ: ຈະສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາວຽກທີ່ຍັງຄົງຄ້າງປີ 2020 ເປັນຕົ້ນ ການສ້າງລະບຽບການລຸ່ມກົດໝາຍ, ການປັບປຸງກົນໄກ, ຂັ້ນຂອດ ເພື່ອເອື້ອອຳນວຍ ຄວາມສະດວກໃນການລົງທຶນດ້ານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກຳ ແລະ ສືບຕໍ່ຍົກລະດັບການຮ່ວມມືກັບສາກົນ.

ວຽກຈຸດສຸ່ມ ຈະເນັ້ນໃສ່ : ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ໃຫ້ເຕີບໂຕມີຄຸນນະພາບຕາມທິດສົມດຸນ, ສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ ເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງເພີ່ມຂຶ້ນ ລະ ຫວ່າງ 8-10% ຕໍ່ປີ, ສົ່ງເສີມເກີດມີໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາສີຂຽວ ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ໂຮງງານ ຕໍ່ ປີ ແລະ ສົ່ງເສີມການຫຼຸດຜ່ອນອາຍແກ້ວ (Green House Gas Emission) ແລະ ການນໍາໃຊ້ພະລັງງານທົດແທນ ໃນພາກອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ;

Image may contain: sky and outdoor

ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາ ທີ່ມີທ່າແຮງ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາສະໜັບສະໜູນ ໂດຍຫັນປ່ຽນຈາກການເອື່ອຍອີງໃສ່ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໄປສູ່ຂະແໜງການຜະລິດຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກຳ ເພື່ອສ້າງ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ປ່ຽນ ແປງໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ ຊຶ່ງຈະເນັ້ນໃສ່ ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ໂດຍການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ 13 ມາດຕະການທີ່ກະຊວງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ວາງອອກ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຜະລິດສະບຽງອາຫານແລະ ສິນຄ້າ. ສ່ວນອຸດສາຫະກໍາແຜ່ນແພ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ແລະ ເກີບ ຈະສືບຕໍ່ຫັນກາລະໂອກາດທີ່ໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດດ້ານການຄ້າ ເພື່ອດຶງດູດານລົງທຶນໃນອຸດສາຫະກຳນີ້ ແລະ ຊອກຫາຕະຫຼາດໃໝ່; ດ້ານອຸດສາຫະກໍາວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ຈະເນັ້ນໃສ່ ອຸດສາຫະກຳຊີມັງຂອງລາວ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີການຂະຫຍາຍຕົວ; ເຕົ້າໂຮມ ແລະ ສ້າງ ຄວາມເຂັ້ມແຂງແກ່ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດຊີມັງ; ຍົກລະດັບມາດຕະຖານໂຮງງານ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຊີມັງ ໃຫ້ໄດ້ຄຸນນະພາບ ແລະ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນໃນລະດັບທຽບເທົ່າສາກົນ; ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນຈາກກະສິກໍາ (ທີ່ບໍ່ແມ່ນສະບຽງອາຫານ) ແລະ ປ່າໄມ້ ຈະເນັ້ນໃສ່ການປຸງແຕ່ງຈາກພືດທີ່ເປັນທ່າແຮງ ສາມາດຜະລິດເປັນສິນຄ້າໄດ້ ເປັນຕົ້ນ: ສາລີມາຜະລິດຫົວອາຫານສັດ, ໃບຢາສູບ, ມັນຕົ້ນ, ການຜະລິດປຸ໋ຍຊີວະພາບ (ນໍາໃຊ້ກາກພືດຕ່າງໆຈາກການປຸງແຕ່ງ) ແລະ ອື່ນໆ.

Image may contain: 1 person, indoor and food

ສຸ່ມໃສ່ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອຳນວຍແກ່ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຊຸກຍູ້ ແລະ ກໍານົດການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນໃຫ້ໄປໃນທິດທາງດຽວກັນ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການຈັດສັນ, ກຳນົດ ແລະ ບຸກເບີກສະຖານທີ່ ແລະ ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອຮອງຮັບການສ້າງຕັ້ງໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ຢ່າງເປັນລະບົບ. ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ແລະ ດຶງດູດການລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າໃສ່ການພັດທະນາເຂດ ແລະ ນິຄົມອຸດສະຫະກໍາ ທີ່ໄດ້ກໍານົດ ແລະ ເຫັນວ່າມີທ່າແຮງ, ມີຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ເປັນໄປໄດ້ ຢູ່ຕາມແລວທາງເສດຖະກິດລາວ-ຈີນ ເປັນຕົ້ນ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫຼວງນໍ້າທາ, ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ ແລະ ຕາມແລວທາງ ອອກ ຕົກ ເໜືອ ໃຕ້ ເປັນຕົ້ນ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈໍາປາສັກ

laophatthananewspaper: ຢູ່ ລາວ ອຸດສາຫະກຳ ປຸງ ແຕ່ງ ກະສິກຳ ມີ ໜໍ່  ແໜງຂະຫຍາຍຕົວ ໄວ

ການເຊື່ອມໂຍງ ກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ: ສຸ່ມໃສ່ສ້າງແຜນນະໂຍບາຍການເຊື່ອມໂຍງການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາເຄືອຂ່າຍ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາສະໜັບສະໜູນ ກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ; ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືພັດທະນາ ອຸດສາຫະກໍາໃນປະເທດແມ່ນໍ້າຂອງກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ; ການເຊື່ອມໂຍງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ລາວ-ຈີນ; ຮ່ວມມື ກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເພື່ອການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ

ກວດຕາຊິງໂຮງງານນ້ຳຕານມິດລາວ ເພື່ອຄວາມໂປ່ງໃສຕໍ່ຊາວກະສິກອນ - Laos Update

ວຽກງານການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຫັດຖະກຳ: ສຸ່ມໃສ່ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມ; ສົ່ງເສີມການຜະລິດ ເພື່ອເປັນເງື່ອນໄຂເອື້ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມູນຄ່າ ການສົ່ງອອກ ສິນຄ້າຫັດຖະກຳ; ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວຽກງານສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາຫັດຖະກຳ; ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກຳ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ

Comments