ນາງສາວ Jacinda Ardern ຊະນະການເລືອກຕັ້ງ ສືບຕໍ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງສະໄໝທີ 2…

ຈາກການນັບຄະແນນສຽງທັງໝົດ ພັກແຮງງານ ຂອງນາງສາວ Jacinda Ardern ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ 49.1% ໂດຍມີຄະແນນສຽງ 64 ບ່ອນນັ່ງ ແລະ ສຽງສ່ວນຫຼາຍໃນລັດຖະສະພາ. ສ່ວນພັກປະຊາຊາດທີ່ຢູ່ເຄິ່ງກາງຝ່າຍຄ້ານ ຍາດໄດ້ສຽງ 26.8%. ຜ່ານການສຳຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນ ໃນວັນທີ 17 ທີ່ຜ່ານມາ ມີພຽງ 35 ບ່ອນນັ່ງ ຈາກ 120 ບ່ອນນັ່ງ.

Jacinda Ardern Wins 2nd Term in Election Landslide

ການສຳຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນເກົ່າ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນກັນຍາ ແຕ່ຖືກເລື່ອນອອກໄປໜຶ່ງເດືອນ ຫຼັງຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.
ກ່ອນການລົງຄະແນນໃນວັນທີ 17 ຕຸລາ 2020 ຜູ້ຄົນຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານຄົນໄດ້ລົງຄະແນນໄປແລ້ວ. ໂດຍການລົງຄະແນນກ່ອນກຳນົດ ຊຶ່ງເປີດເມື່ອວັນທີ 3 ຕຸລາ ຊາວນິວຊີແລນຍັງຖືກຂໍໃຫ້ລົງຄະແນນສຽງໃນການລົງປະຊາມະຕິສອງຄັ້ງຄວບຄູ່ໄປກັບການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປ.

4 things to know about New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern

ສ່ວນຂອງ Ardern ຜົນລວມສຸດທ້າຍຂອງຄະນະກຳມະການການເລືອກຕັ້ງຍັງໃຫ້ຄະແນນ ACT New Zealand 8% (ຄາດການ 10 ບ່ອນນັ່ງ), ພັກກຣີນ 7.6% (10), ພັກເມົາຣີ 1% (1) ແລະ ອື່ນໆ 7.7% (0).

Royal baby: Jacinda Ardern reveals New Zealand's touching gifts for baby  Sussex

ນາງສາວ Ardern ໄວ 40 ປີ ກ່າວກັບຜູ້ສະໜັບສະໜູນຫຼັງໄຊຊະນະວ່າ “ນິວຊີແລນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພັກແຮງງານໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນຮອບເກືອບ 50 ປີ, ພວກເຮົາຈະບໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຈາກທ່ານ ເສຍເວລາໄປລ້າໆ ແລະ ພວກເຮົາສັນຍາກັບທ່ານໄດ້ວ່າ ພວກເຮົາຈະເປັນພາຄີທີ່ຄວບຄຸມ ຊາວນິວຊີແລນທຸກຄົນ”

Why is Jacinda Ardern cruising to reelection in New Zealand? - GZERO Media

Judith Collins ຫົວໜ້າພັກ National Party (NAT) ສະແດງຄວາມຍິນດີກັບນາງສາວ Ardern ແລະ ສັນຍາວ່າ ພັກຂອງພວກເຂົາຈະເປັນ “ຝ່າຍຄ້ານທີ່ແຂງແກ່ນ”

Jacinda Ardern: 'Capitalism has failed New Zealanders'

“ສາມປີຈະໝົດໄປໃນພິບຕາ” ເຂົາກ່າວໂດຍອ້າງເຖິງການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງໜ້າ “ເຮົາຈະກັບມາ”
ບໍ່ມີພັກໃດສາມາດເອົາຊະນະສຽງສ່ວນຫຼາຍໃນນິວຊີແລນໄດ້ ແຕ່ເປີດຕົວລະບົບລົງຄະແນນທີ່ເອີ້ນວ່າ Mixed Member Proportional representation (MMP) ໃນປີ 1996, ນາງສາວ Ardern ຜູ້ຂະໜານນາມການສຳຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນວ່າ “ການເລືອກຕັ້ງໂຄວິດ” ໃຫ້ຄຳໝັ້ນທີ່ຈະປູກຝັງນະໂຍບາຍທີ່ເປັນມິດກັບສະພາບອາກາດຫຼາຍຂຶ້ນ, ສົ່ງເສີມການລະດົມທຶນສຳລັບໂຮງຮຽນທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ເພີ່ມພາສີລາຍໄດ້ສຳລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ສູງສຸດ.

Comments