ສຸດຍອດ !!! ທີມນັກຄົ້ນຄວ້າ ມຊ ຄົ້ນພົບ ພັນພືດຊະນິດໃໝ່ຂອງໂລກ…

ສຸດຍອດ !!! ທີມນັກຄົ້ນຄວ້າ ຄະນະວິທະຍາສາດ ທໍາມະຊາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ມຊ) ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການຄົ້ນພົບ

Begonia hinnamnoensis Souvann. & Lanors. A, Habit in nature; B, habit;... |  Download Scientific Diagram

ພັນພືດຊະນິດໃໝ່ ຂອງໂລກ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ຈົດທະບຽນຊື່ວິທະຍາສາດ ພັນພືດນີ້ວ່າ: Begonia phouchomvoyensis.

Species New to Science: [Botany • 2020] Begonia phouchomvoyensis  (Begoniaceae) • A New Species from Bolikhamxai, Lao PDR

ທີມນັກຄົ້ນຄວ້າ ຈາກ ສປປ ລາວ ໃນເທື່ອນີ້ ປະກອບມີ:ທ່ານ Soulivanh Lanorsavanh, ທ່ານ Mark Hughes, ທ່ານ Keooudone Souvannakhoummane, ແລະ ທ່ານ Vichith Lamxay

Begonia phouchomvoyensis Lanors., Lamxay & Souvann. A, habit; B, bract;...  | Download Scientific Diagram

ພືດຊະນິດໃໝ່ນີ້ ຄົ້ນພົບເຫັນ ຢູ່ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູຈອມວອຍ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ສປປ ລາວ !!!ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ ພືດນີ້ ມີຊື່ພາສາລາວ ວ່າແນວໃດ ???ທ່ານສາມາດອ່ານເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່ >>>http://taiwania.ntu.edu.tw/abstract.php?type=abstract…

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: LAO YOUT RADIO

Comments