ການຜະລິດກຳສິກຳ ຢູ່ ລາວ ຫຼຸດເປົ້າໝາຍ ຍ້ອນ….?

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ຂອງສປປ ລາວ ລາຍງານວ່າ: ການຜະລິດກະສິກໍາຂອງສປປ ລາວ ໃນປີ 2020 ຈະຂະຫຍາຍຕົວ ໃນອັດຕາພຽງ 0,9-1,7% ຊຶ່ງຫລຸດຈາກເປົ້າໝາຍເດີມທີ່ຕັ້ງໄວ້ທີ່ 2.8-3% ເນື່ອງຈາກຫຼາຍປັດໃຈລວມມີ ການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອ ໂຄວິດ-19, ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ແລະ ໄພທໍາມະຊາດ. ຂໍ້ມູນຈາກ ບົດລາຍງານທະນາຄານໂລກ ຊີ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພາກກະສິກໍາ ຈະກັບມາຂະຫຍາຍຕົວຄືນ ໃນໄລຍະໂຄວິດ ແຕ່ຢູ່ໃນລະດັບປານກາງ ເນື່ອງຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໃນການສົ່ງອອກ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຈາກສະພາບອາກາດ ເຖິງແມ່ນວ່າ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ ການຜະລິດທາງດ້ານກະສິກໍາ

ຂ່າວ - ວາລະສານ ກອມມູນິດ

ເພື່ອການບໍລິໂພກພາຍໃນ ແລະ ເພື່ອສົ່ງອອກຂາຍຕ່າງປະເທດ, ແຕ່ປະລິມານຜົນຜະລິດກະສິກໍາກໍຍັງບໍທັນໄດ້ ຕາມຄາດໜາຍທີ່ກໍານົດ. ຜະລິດຕະຜົນທາງພາກກະສິກໍາ ບາງຈໍານວນ ແມ່ນຍັງສືບຕໍ່ ນໍາເຂົ້າຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນ.

ເຕັກ ໂນ ໂລ ຢີ WOCAT SLM

ສ່ວນອີກສາເຫດໜຶ່ງ ແມ່ນມາຈາກ ພື້ນທີ່ການຜະລິດກະສິກໍາ ຫຼາຍແຫ່ງບໍສາມາດຂະຫຍາຍການຜະລິດໄດ້ ເນື່ອງຈາກຖືກປ່ຽນແທນ ເພື່ອການພັດທະນາ ໂຄງການຕ່າງໆ, ຊຶ່ງຕໍ່ຈາກນີ້ໄປ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ສາມາດເພີ່ມການຜະລິດໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ; ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຖິງແມ່ນວ່າ ລັດຖະບານໄດ້ເພີ່ມຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການເຂົ້າເຖິງການເງິນ ໃຫ້ພາກກະສິກໍາ ແຕ່ຊາວກະສິກອນ ກໍຍັງຕ້ອງພົບສິ່ງທ້າທາຍ ທາງດ້ານລາຄາທີ່ສູງ ຈາກການຊື້ເຄື່ອງຈັກ, ປຸ໋ຍ, ເມັດພັນພືດ ແລະ ອື່ນໆ ຈາກຕ່າງປະເທດ.

ຄະນະກອງທຶນເຂັ້ມແຂງເຮັດໃຫ້ເງິນກອງທຶນເຕີບໂຕເຖິງ 4,8 ຕື້ກີບ

ຈາກສະຖິຕິ, ປະຊາກອນລາວ ປະກອບອາຊີບ ໃນພາກກະສິກໍາ ກວມເຖິງ 64% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ ແຕ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພາກກະສິກໍາ ເພີ່ມຂຶ້ນພຽງ 3% ໃນໄລຍະ 20 ປີຜ່ານມາ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈໍາເປັນ ໃນການດຶງດູດນັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ມາລົງທຶນໃນພາກກະສິກໍາໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຍັງມີຄວາມຈໍາເປັນ ໃນການຊ່ວຍຊາວກະສິກອນ ໃນການຊອກຫາຕະຫຼາດ ເພື່ອຈໍາໜ່າຍເພີ່ມຕື່ມ. ນັກເສດຖະສາດ ກ່າວວ່າ ການລົງທຶນໃສ່ພາກກະສິກໍາ ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍຢ່າງ ເນື່ອງຈາກຕ້ອງໄດ້ປະເຊີນກັບສະພາບສັດຕູພືດ ແລະ ການລະບາດຂອງພະຍາດແລ້ວ,

ຮັກ ກະ ເສດ: ປະຫວັດຄວາມເປັນມາໂດຍຫຍໍ້ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການກະສິກໍາ

ຍັງມີປັດໃຈ ກ່ຽວກັບ ສະພາບແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ໄພນໍ້າຖ້ວມເຂົ້າມາຕື່ມ. ລາຄາການກໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານທີ່ສູງ ເພື່ອສະໜອງນໍ້າໃຫ້ພາກກະສິກໍາ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ຊາວນາຫຼາຍສະຖານທີ່ຕ້ອງໄດ້ຖິ້ມ, ປະລະພື້ນທີ່ຂອງຕົນ ເພື່ອໄປປະກອບອາຊີບອື່ນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: lao yout radio

Comments