ຫວຽດນາມ ມີຕູ້ ATM ແຈກໜ້າກາກອະນາໄມ ຟຣີ…

ໃນຕູ້ ATM ດັ່ງກ່າວ ມີຄຳແນະສຳລັບການໃຊ້ດັ່ງນີ້:

1. ເມື່ອຍ່າງເຂົ້າໄປເຖິງເສັ້ນແດນຢູ່ຕໍ່ໜ້າຕູ້ແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ລ້າງມືດ້ວຍເຈວຂ້າເຊື້ອກ່ອນ.

2. ຍ່າງເຂົ້າໄປໃກ້ກັບຕູ້ ATM

3. ຈ້ອງຕາໃສ່ ກ້ອງຮູບພາບ

4. ໜ້າກາກ ອະນາໄມຈະໄຫຼອອກມາທັນທີ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Zing News

Comments

error: Content is protected !!