ມາຮູ້ຈັກ!!! “New Normal” ພຶດຕິກໍາກ່ຽວກັບການໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີ

 1. ຄົນບາງກຸ່ມຕ້ອງການເຂົ້າເຖິງເທັກໂນໂລຢີທີ່ໃຊ້ຮັບຮູ້ຂ່າວສານໄດ້ໄວຂຶ້ນ

ເທັກໂນໂລຢີ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການເຮັດໃຫ້ຮັບຮູ້ຂ່າວສານທີ່ດີທີ່ສຸດ ສະຖານະການທີ່ສຸ່ມສ່ຽງ ແລະ ວິທີການຮັບມື ເປັນສິ່ງທີ່ຄົນເຮົາສົນໃຈຫຼາຍ ແລະ ພວກເຮົາຈະຮັບຮູ້ບໍ່ໄດ້ຖ້າຫາກຂາດເທັກໂນໂລຢີ.

2. ຜູ້ບໍລິໂພກ ຕ້ອງການເທັກໂນໂລຢີທີ່ຊ່ວຍອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານຄວາມປອດໄພ

ກ່ຽວກັບຊ່ອງທາງການຕິດຕໍ່ກັບໂຮງໝໍ ຫຼືໜ່ວຍງານທີ່ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານຕ່າງໆເຊັ່ນ: ໜ່ວຍກູ້ໄພ, ຕໍາຫຼວດ, ໜ່ວຍງານພາກລັດ ແລະ ເຂດ…

3. ຜູ້ບໍລິໂພກຕ້ອງການເທັກໂນໂລຢີທາງການແພດ ທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ

ຈາກການຂາດແຄນອຸປະກອນເທັກໂນໂລຢີທາງການແພດ ໃນສະຖານະການ Covid-19 ເຮັດໃຫ້ຄົນເລີ່ມເຫັນວ່າ ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຄວນທີ່ຈະມີຈໍານວນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ເພື່ອພຽງພໍສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://adaddictth.com/knowledge/60-New-Normal-Covid

Comments