ທ່ານ ບຸນເຫລືອ ສິນໄຊວໍລະວົງ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຄົນໃໝ່!

ເປີດປະຫວັດການເຮັດວຽກຂອງ ທ່ານ ບຸນເຫລືອ ສິນໄຊວໍລະວົງ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຄົນໃໝ່!

07.1991 – 10.1993 : ອາຈານສອນທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ (ຄະນິດສາດ ແລະ ຟີຊິກສາດ)

07.1993 – 10.1996 : ພະນັກງານຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງການເງິນ

10.1996 – 08.1998 : ຮອງຫົວຫນ້າ ພະແນກບັນຊີທົ່ວໄປ, ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງການເງິນ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ

05.2005 – 03.2007: ຫົວຫນ້າ ພະແນກນະໂຍບາຍການເງິນ ແລະ ເສດຖະກິດ, ພະແນກນະໂຍບາຍການເງິນ, ກະຊວງການເງິນ.

04.2007 – 11.2010 ຮອງຫົວຫນ້າກົມການເງິນພາຍນອn, ກະຊວງການເງິນ.

11.2010 – 12.2012 ອໍານວຍການຝ່າຍບໍລິຫານ, ຄະນະກໍາມະການທະນາຄານ ພັດທະນາອາຊີ – ສໍາລັບສປປ ລາວ, ອັຟການິສະຖານ, ບັງກະລາເທດ, ບູຖານ, ອິນເດຍ, ທາຈິກິສະຖານ ແລະ ເຕີກແມນນິດສະຖານ ທີ່ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ – ສໍານັກງານໃຫຍ່, ມະນີລາ, ປະເທດຟີລິບປິນ.

01.2013 – 04-2014 ຫົວຫນ້າ ກົມນະໂຍບາຍການເງິນ, ກະຊວງການເງິນ

05.2014 – 03.2016 ຫົວຫນ້າ ກົມງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ກະຊວງການເງິນ

04.2016 – 12.2016 ເລຂາທິການສ່ວນຕົວທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປລາວ, ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານແຫ່ງສປປລາວ.

01.2017 ຫາ 01.2020 ຫົວຫນ້າກົມ, ນະໂຍບາຍການເງິນ ແລະ ນິຕິກໍາ, ກະຊວງການເງິນ. ຮອງຫົວຫນ້າຫນ່ວຍງານຊ່ວຍວຽກນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງສປປລາວ

02. 2020: ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນປັດຈຸບັນ (20 ມິຖຸນາ 2022): ເປັນຜູ້ວ່າການທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

ຂໍ້ມູນ: Adviser

Comments