ປະຊາຊົນລາວຮັບຮູ້ຄວາມສຳຄັນຂອງການສຶກສາໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ…

ອັດຕາການໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການສຶກສາຂອງປະຊາຊົນລາວເຫັນໄດ້ວ່າມີການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນໄລຍະ 25 ປີທີ່ຜ່ານມາ ຍ້ອນວ່າພົນລະເມືອງກຳລັງຮັບຮູ້ຄວາມສຳຄັນຂອງການສຶກສາໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ

ຣາຍງານການສຶກສາໃນລາວ

ອີງຕາມການສຳຫຼວດດັດສະນີການຊົມໃຊ້ຄົວເຮືອນຫຼ້າສຸດ ສຳລັບປີ 2018-2019 ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ອັດຕາການໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການສຶກສາຂອງ ປະຊາຊົນລາວໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 2 ເທົ່າ ຈາກ % ໃນປີ 2012-2013 ມາເປັນ 2,3% ໃນປີ 2018-2019

ການສຶກສາ – Page 5 – Laos 360°C / ລາວ 360 ອົງສາ

ສູນສະຖິຕິຊີ້ໃຫ້ເຫັນອີກວ່າ: ສາເຫດອັນເນື້ອງມາຈາກ ປະຊາຊົນມີຄວາມສົນໃຈຕໍ່ການພັດທະນາການສຶກສາ ເພາະວ່າການສຶກສາ ແມ່ນ ປັດໃຈຕົ້ນຕໍໃນການລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ເຊິ່ງປະຊາຊົນໄດ້ຈ່າຍເງິນຫຼາຍສຳລັບ ຄ່າທຳນຽມໂຮງຮຽນ ແລະ ຊື້ອຸປະກອນການສຶກສາ ໃນຂະນະທີ່ບາງຄົນສົ່ງລູກໄປຮຽນຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ການສຶກສາ Archives | ສະຖານທູດສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ

ລັດຖະບານບານມີນະໂຍບາຍສຸມໃສ່ພັດທະນາການສຶກສາ, ເຊື່ອວ່າການປັບປຸງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ຄຸນນະພາບໂລກ ແລະ ທັກສະຕ່າງໆ ຈະນຳໄປສູ່ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຢ່າງເປີດກວ້າງໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ- ສັງຄົມໃນລາວ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ວຽງຈັນທາຍ

Comments