ກະຊວງການເງິນ ແຈ້ງການ!!! ໃຫ້ມາປ່ຽນເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ ຈາກ 9 ຕົວເລກ ມາເປັນ 12 ຕົວເລກ

ແຈ້ງການ ເຖິງ: ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ
ເລື່ອງ: ການປ່ຽນເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ ຈາກ 9 ຕົວເລກ ມາເປັນ 12 ຕົວເລກ

 

Comments