ເປີດໂອກາດໃຫ້ກັບນັກທຸລະກິດອອນໄລເຂົ້າຮ່ວມເຝິກອົບຮົມຟຣີີ…ສະໝັກດ່ວນ.

ສິ່ງທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ຄື:
– ເຂົ້າໃຈໂຄງການພັດທະນາການຄ້າທາງເອເລັກໂທນິກໃນພາກພື້ນຂອງສະຖາບັນແມ່ນນ້ຳຂອງຂ່ອນແກນ
– ຮຽນຮູ້ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານຂອງການຄ້າທາງເອເລັກໂທນິກໂດຍສະເພາະແມ່ນພາກຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ຊົນນະບົດ
– ສ້າງແຜນທຸລະກິດ ແລະ ອອກແບບທຸລະກິດແບບໃໝ່
– ເຂົ້າໃນເລື່ອງນະໂຍບາຍການຄ້າທາງເອເລັກໂທນິກຂອງປະເທດ
– ເຄື່ອງມືທາງດ້ານການຕະຫຼາດທີ່ຈະຊ່ວຍສ້າງໂອກາດໃນດ້ານການຄ້າ

ຟຣີ ❗ເຂົ້າຮ່ວມຟຮີ ‼ບໍ່ມີຄ່າລົງທະບຽນ
ສະໜັບສະໜູນຫຼັກໂດຍ: ສະຖາບັນແມ່ນ້ຳຂອງ (Mekhong Institute) ຮ່ວມກັບ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ
ຈັດໂດຍ: ສູນບໍລິການ ວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ບໍລິສັດ Me Asia ແລະ ອາໂກລາວ ກຸຣບ.
ເປີດໂອກາດໃຫ້ກັບນັກທຸລະກິດອອນໄລເຂົ້າຮ່ວມງານເຝິກອົບຮົມ ?
ວັນທີ 19-20 ທັນວາ 2018
ສະຖານທີ່: Toh X ໂຕະເອັກຊ
? ຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ ຕິດຕໍ່ລົງທະບຽນ ?
021 416 266 / 5838 8885 ວັອດແອັບ
—————————————
Detail: Rural E-Commerce workshop ? ?
Date: on 19-20 Dec 2018
Venus: Toh X
Contact: 021 416266 / 5838885 w.a

 

 

Comments