ລະບົບ ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ”TaxRIS”ເປີດນຳໃຊ້ເປັນທາງການແລ້ວ!!!!

ແຈ້ງການ!!! ເປີດການນໍາໃຊ້ ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ ສ່ວຍສາອາກອນ ລະບົບໃຫມ່ ທັນສະໄຫມ TaxRIS ປ້ອງກັນການຮົ່ວໄຫຼຂອງການຈ່າຍສ່ວຍສາອາກອນ ໄປຫາກຸ່ມຄົນບໍ່ດີ !

ກະຊວງການເງິນ ອອກແຈ້ງການລົງວັນທີ 22 ຕຸລາ 2018 ເຖິງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ

ເລື່ອງ: ເປີດນຳໃຊ້ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ “TaxRIS”(ລະບົບໃໝ່)

ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ ສາມາດກວດສອບໄດ້ ຕາມແຈ້ງການ ຂ້າງລຸ່ມນີ້ ຫຼື ເຂົ້າຢ້ຽມຊົມເວັບໄຊທ໌

taxservice.mof.gov.la

Comments