ມາເບິ່ງກັນວ່າຄົນຍີ່ປຸ່ນ ກິນຢູ່ໝົດຫຼາຍປານໃດໃນເດືອນໜຶ່ງ?

ມາເບິ່ງກັນວ່າຄົນຍີ່ປຸ່ນ ກິນຢູ່ໝົດຫຼາຍປານໃດໃນເດືອນໜຶ່ງ?

ຕົວຢ່າງລາຄາຢູ່ຮ້ານອາຫານ:
ອາຫານໜຶ່ງຄາບຕໍ່ໜຶ່ງທ່ານ ຢູ່ທີ່: 102,000ກີບ (ຮ້ານທຳມະດາ) ແລະ ຖ້າແມ່ນຢູ່ຮ້ານລະດັບກາງ ລາຄາກໍຈະປະມານ 280,000ກີບຕໍ່ທ່ານ
ສ່ວນລາຄາເບຍນຳເຂົ້າ 330ມລ ປະມານ 51,000ກີບຕໍ່ປອງ, ແລະ ເບຍພາຍໃນ ລາຄາປະມານ 34,000 ກີບຕໍ່ປອງ

ຕົວຢ່າງລາຄາຢູ່ຕະຫຼາດ:
ລາຄາໄຂ່ໄກ່ຢູ່ຕະຫຼາດ ແມ່ນ 2,250ກີບ ຕໍ່ໜວ່ຍ,
ສ່ວນລາຄາເບຍນຳເຂົ້າຢູ່ຕະຫຼາດຂາຍຍ່ອຍ ປະມານ 41,000ກີບຕໍ່ປອງ 330ມລ.
ເຂົ້າສານຂັດຂາວ 1ກີໂລ ແມ່ນ 57,266 ກີບ
ໝາກເລັ່ນ 1ກິໂລ ແມ່ນ 70,905 ກີບ

ຕົວຢ່າງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພາຍໃນຄອບຄົວ:
ຄ່າອິນເຕີເນັດ Internet (60 Mbps or More, Unlimited Data, Cable/ADSL) 526,186ກີບ
ຄ່າໄຟຟ້າ, ນ້ຳ ແລະ ຖີ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ ໂດຍພື້ນຖານ Basic (Electricity, Heating, Cooling, Water, Garbage) for 85m2 Apartment 2,467,706ກີບ

ຄ່າເດີນທາງ:
ຄ່າໂດຍສານລົດເມ ແລະ ລົດໄຟຟ້າປະຈຳທາງ ລາຍເດືອນ Monthly Pass (Regular Price) ປະມານ 1,350,272ກີບ

targetmagazine #costjapan

Comments