ໃນຄອບຄົວໜຶ່ງຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະມານເທົ່າໃດ?

ໃນຄອບຄົວໜຶ່ງຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະມານເທົ່າໃດ?

ຄາດຄະເນ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະຈຳເດືອນຂອງໜຶ່ງຄອບຄົວ (4ຄົນ) ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນ 3,159.83$ (48,502,169 ກີບ) ໂດຍບໍ່ລວມຄ່າເຊົ່າ.
ຄາດຄະເນ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະຈໍາເດືອນຂອງຄົນໂສດຄົນດຽວ ແມ່ນ 880.53$ (13,511,939 ກີບ) ໂດຍບໍ່ລວມຄ່າເຊົ່າ.
ຄ່າ​ຄອງ​ຊີບ​ຢູ່​ຍີ່​ປຸ່ນ​ໂດຍ​ສະ​ເລ່ຍແລ້ວແມ່ນ​ສູງ​ກວ່າ​ຢູ່​ປະ​ເທດ​ລາວ 15.39%.
ສະເລ່ຍຄ່າເຊົ່າໃນຍີ່ປຸ່ນແມ່ນສູງກວ່າຢູ່ລາວ 44.22%.

ທີ່ມາ: https://www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=Japan

targetmagazine #costjapan

Comments