ຕົວເລກປະຊາກອນ 195 ປະເທດທົ່ວໂລກ ປີ 2018

ຕິດອັນດັບ1 ແມ່ນປະເທດ ສ.ປ ຈີນ ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ 1.394.260.000 ຄົນ ສະຖິຕິວັນທີ 25 ກັນຍາ 2018 ກວມ 18,6% ຂອງປະຊາກອນໂລກ. ອັນດັບ 2 ແມ່ນປະເທດ ສ ອິນເດຍ ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ 1.337.420.000 ຄົນ ສະຖິຕິວັນທີ 25 ກັນຍາ 2018 ກວມ 17,8 %. ອັນດັບ 3 ປະເທດສະຫະລັດອາເມຣິກາ ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ 327.890.000 ຄົນ ສະຖິຕິວັນທີ 25 ກັນຍາ 2018 ກວມ 4,37%. ອັນດັບ 4 ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ພົນລະເມືອງທັງໝົດ 265.015.300 ຄົນ ສະຖິຕິວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2018 ກວມ 3,53%. ອັນດັບ 5 ປະເທດປາກີສະຖານ ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ 213.039.000 ຄົນ ສະຖິຕິວັນທີ 25 ກັນຍາ 2018  ກວມ 2,84%.

ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ຢູ່ໃນອັນດັບ 105 ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ 7.012.995 ຄົນ ສະຖິຕິວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2018 ກວມ 0,093% ແລະ ອັນດັບ 195 ແມ່ນ ນະຄອນລັດວາຕີກັນ ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ 800 ຄົນ ສະຖິຕິວັນທີ 1 ມັງກອນ 2014 ກວມ 0,000011%.

 ອີງຕາມການຈັດອັນດັບປະຊາກອນໂລກໃນປີ 2018 ມີດັ່ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ຂອບໃຈແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ

 

 

Comments