ເມື່ອເກີດຂໍ້ຂັດແຍ່ງຈາກການເຮັດທຸລະກິດຈະແກ້ໄຂແນວໃດ?

ໃນການດໍາເນີນທຸະກິດ ແນ່ນອນວ່າບໍ່ໄດ້ງ່າຍສະເໝີໄປ ເພາະມີບັນຫາໃຫ້ແກ້ໄຂ ແລະປັບປຸງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງ ອາດຫຼີກບໍ່ພົ້ນເລື່ອງຂອງການເກີດຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ກັບຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ ເຊິ່ງອາດເກີດມາຈາກ ການບໍ່ປະຕິບັດຕາມສັນຍາ ຫຼື ປະຕິບັດສັນຍາ ແບບບໍ່ມີຄຸນນະພາບເຊິ່ງສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ຄວາມບໍ່ພໍໃຈ ໃຫ້ແກ່ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ. ເມື່ອສັນຍາທີ່ເຊັນກັນ ບໍ່ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ ຜູ້ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ອາດຕັ້ງຄໍາຖາມວ່າ ຕົນເອງຄວນເຮັດແນວໃດ, ເລີ່ມຈາກຂັ້ນຕອນໃດ ແລະ ມີວິທີການແກ້ໄຂທາງກົດໝາຍແນວໃດເພື່ອປົກປ້ອງທຸລະກິດ, ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງຕົນ. ໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ທີ່ເກີີດຂຶ້ນຈາກການດໍາເນີນທຸລະກິດນັ້ນ ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ດ້ວຍຫຼາຍວິທີດ້ວຍກັນ ໂດຍຂຶ້ນກັບວ່າ ສັນຍາທີ່ໄດ້ເຊັນກັນນັ້ນ ກໍານົດວິທີການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງໄວ້ແບບໃດ. ໃນກໍລະນີທີ່ສັນຍາ ຫາກບໍ່ໄດ້ກໍານົດວິທີການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງໄວ້ຄູ່ກໍລະນີ ກໍສາມາດພິຈາລະນາ ເລືອກເອົາວິທີການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງໃດໜຶ່ງ ທີ່ເຫັນວ່າເໝາະສົມ ຂ້າງລຸ່ມນີ້:

 • ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ດ້ວຍການປະນີປະນອມໂດຍ ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ….

ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ດ້ວຍຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດເອງ ຖືເປັນບາດກ້າວທໍາອິດໃນການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ດີ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ໂດຍຜູ້ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຄວນແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ ແກ່ອີກຝ່າຍຮັບຮູ້ ຕໍ່ການລະເມີດນັ້ນ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ຢຸດເຊົາການລະເມີດສັນຍາດັ່ງກ່າວ. ການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ໃຫ້ຄູ່ກໍລະນີທີ່ລະເມີດສັນຍາ ແມ່ນເປັນຜົນດີອີກຢ່າງໜຶ່ງ ເພາະຖືໄດ້ວ່າ ເຮົາບໍ່ໄດ້ຍອມຮັບ ຫຼື ເຫັນດີໃຫ້ມີການລະເມີດດັ່ງກ່າວ. ແຕ່ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ການແກ້ໄຂໃນລັກສະນີ້ ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນດີ ເນື່ອງຈາກວ່າ ບໍ່ມີຄົນກາງ ເປັນຜູ້ຊ່ວຍເຫຼືອໃນການໂອ້ລົມກັນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ມີມາດຕະການທາງກົດໝາຍໃດໆບັງຄັບ ຕໍ່ຄູ່ສັນຍາທີ່ລະເມີດນັ້ນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມສັນຍາໃນທັນໃດ. ຂັ້ນຕອນນີ້ເປັນການພິສູດ ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈິງໃຈ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາຂອງຄູ່ກໍລະນີ ເຊິ່ງເປັນເອກະສານຈຳເປັນໜຶ່ງ ເພື່ອສືບຕໍ່ດໍາເນີນການທາງດ້ານກົດໝາຍໃນຂັ້ນຕໍ່ໆໄປນັ້ນເອງ. ແຕ່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ຖ້າຫາກຄູ່ກໍລະນີ ສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້  ວິທີການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຖືໄດ້ວ່າເປັນວິທີ ທີ່ດີທີ່ສຸດເຊັ່ນກັນ ເນື່ອງວ່າຈະຮັກສາຄວາມລັບທາງດ້ານທຸລະກິດ, ປະຢັດເວລາ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ຮັກສານໍ້າໃຈຂອງ ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ ອີກດ້ວຍ.

 • ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ວຍ ການໄກ່ເກ່ຍ

ການໄກ່ເກ່ຍ ແມ່ນຮູບການໜຶ່ງຂອງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຂອງຄູ່ກໍລະນີ ດ້ວຍການປຶກສາຫາລື, ປະນິປະນອມ ແລະ ເຈລະຈາ ຊຶ່ງດໍາເນີນໂດຍຜູ້ໄກ່ເກ່ຍ ຫຼື ຄະນະກໍາມະການໄກ່ເກ່ຍ (ມາດຕາ 25 (ປັບປຸງ) ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສະບັບປັບປຸງປີ 2018). ການໄກ່ເກ່ຍ ສາມາດດໍາເນີນການໄດ້ຢູ່ ສູນແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ (Economic Dispute Resolution Center (“EDRC”)), ກະຊວງຍຸຕິທໍາ ບົນພື້ນຖານ ລະບຽບການຂອງສູນດັ່ງກ່າວ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດດໍາເນີນການໄກ່ເກ່ຍ ຢູ່ສູນ ຫຼື ຫ້ອງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຢູ່ຕ່າງປະເທດກໍໄດ້ ບົນພື້ນຖານການຕົກລົງກັນ ຫຼື ຕາມສັນຍາທີ່ໄດ້ເຊັນກັນ. ການໄກ່ເກ່ຍ ເປັນການຕົກລົງ ແກ້ໄຂບັນຫາ ດ້ວຍຄວາມພໍໃຈ ຂອງຄູ່ກໍລະນີ ໂດຍບໍ່ມີການບັງຄັບ ຈາກຝ່າຍໃດໜຶ່ງ. ໃນການໄກ່ເກ່ຍ ຈະມີຜູ້ໄກ່ເກ່ຍ ຫຼື ຄະນະກໍາມະການໄກ່ເກ່ຍ ເປັນຜູ້ຊ່ວຍ ໂອ້ລົມເພື່ອໃຫ້ຄູ່ກໍລະນີ ສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້ ໂດຍບໍ່ໄດ້ພິຈາລະນາວ່າໃຜຖືກ ໃຜຜິດ ແຕ່ຈະເບິ່ງຄວາມເປັນຈິງວ່າ ຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ຄູ່ກໍລະນີ ຕົກລົງກັນໄດ້ໂດຍສັນຕິວິທີ.

ສໍາລັບຜົນຂອງການໄກ່ເກ່ຍ ແມ່ນຈະເຮັດບົດບັນທຶກເປັນລາຍລັກອັກສອນເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການດໍາເນີນການທາງກົດໝາຍຂັ້ນຕໍ່ໄປ. ຜົນຂອງການໄກ່ເກ່ຍ ຈະບໍ່ມີຜູ້ເສຍ ຫຼື ຜູ້ຊະນະ ເພາະຖືວ່າເປັນການຕົກລົງຂອງຄູ່ກໍລະນີ. ຖ້າຫາກ ຄູ່ກໍລະນີສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້ ແມ່ນຈະມີຜົນດີຫຼາຍ ໂດຍຈະມີຜົນສັກສິດທາງກົດໝາຍ ນັບແຕ່ມື້ຕົກລົງກັນເປັນຕົນໄປ (ເຊິ່ງມີຄວາມແຕກຕ່າງ ຈາກການໄກ່ເກ່ຍ ຢູ່ໜ່ວຍໄກ່ເກ່ຍຂັ້ນບ້ານ ຫຼື ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດ), ຖ້າຝ່າຍໃດໜຶ່ງ ບໍ່ຍອມປະຕິບັດ, ອີກຝ່າຍສາມາດຮ້ອງຂໍໃຫ້ສານອອກຄໍາຊີ້ຂາດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ (ມາດຕາ 52 ຂອງ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສະບັບປັບປຸງປີ 2018).

 • ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ວຍ ການຕັດສິນຂອງ ຜູ້ຕັດສິນ ຫຼື ຄະນະກໍາມະການຕັດສິນ (ອານຸຍາໂຕຕຸລາການ)

ການຕັດສິນ (ອານຸຍາໂຕຕຸລາການ) ແມ່ນຮູບການໜຶ່ງຂອງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ດ້ວຍການຕົກລົງຂອງຜູ້ຕັດສິນ ຫຼື ຄະນະກໍາມະການຕັດສິນ ຕໍ່ຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂອງຄູ່ກໍລະນີ (ມາດຕາ 34 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສະບັບປັບປຸງປີ 2018). ການແກ້ໄຂດ້ວຍຮູບການນີ້ ແມ່ນເປັນທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມ ຂອງນັກທຸລະກິດໃນທົ່ວໂລກ ເຊິ່ງສາມາດດໍາເນີນການໄດ້ຢູ່ສູນແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ (Economic Dispute Resolution Center (“EDRC”)), ກະຊວງຍຸຕິທໍາ ຫຼື ຈະດໍາເນີນການຢູ່ສູນ ຫຼື ຫ້ອງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ກໍໄດ້, ເຊິ່ງ ສູນແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມ ແລະ ມີຊື່ສຽງໃນຂົງເຂດອາຊຽນ ຄົງໜີບໍ່ພົ້ນ ປະເທດ ສິງກະໂປ (Singapore International Arbitration Center (“SIAC”)). ສໍາລັບ ຜູ້ຕັດສິນ ຫຼື ຄະນະກໍາມະການຕັດສິນ ຈະໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຈາກຄູ່ກໍລະນີ ໂດຍຈະດໍາເນີນການຕັດສິນຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຂອງຄູ່ກໍລະນີ ຕາມລະບຽບການຂອງສູນບົນພື້ນຖານສັນຍາ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງຄູ່ກໍລະນີ ມີສິດເທົ່າທຽມກັນທາງດ້ານກົດໝາຍ ໃນການສະເໜີຫຼັກຖານ ແລະ ໂຕ້ແຍ່ງຕໍ່ຫຼັກຖານ ຫຼື ເອກະສານຂອງອີກຝ່າຍ.

ສໍາລັບຜົນຂອງ ການຕັດສິນ ແນ່ນອນແລ້ວວ່າ ຈະມີຜູ້ເສຍ ແລະ ຜູ້ຊະນະ ເຊິ່ງຜົນຂອງການຕັດສິນ ຄູ່ກໍລະນີຕ້ອງຍອມຮັບ ແລະ ປະຕິບັດຄືກັນກັບຄໍາຕັດສິນຂອງສານ. ໃນກໍລະນີທີ່ອີກຝ່າຍ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມ ຄູ່ກໍລະນີອີກຝ່າຍມີສິດສະເໜີຕໍ່ສານ ເພື່ອອອກຄໍາຊີ້ຂາດໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕາມມາດຕາ 52 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສະບັບປັບປຸງປີ 2018. ສໍາລັບ ການແກ້ໄຂດ້ວຍຮູບການນີ້ ຈະໃຊ້ເວລາໃນການຕັດສິນ ພຽງແຕ່ ສາມ (3) ເດືອນ ເວັ້ນເສຍແຕ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຍ້ອນການປະກອບຫຼັກຖານ ຫຼື ຍ້ອນເຫດຜົນອື່ນ (ມາດຕາ 37 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສະບັບປັບປຸງປີ 2018).

 • ການຕັດສິນຂອງສານປະຊົນ

ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ດ້ວຍການຮ້ອງຟ້ອງໄປຍັງສານນັ້ນ ນັກທຸລະກິດສ່ວນຫຼາຍ ມັກໃຊ້ເປັນມາດຕະການຂັ້ນສຸດທ້າຍ ແລະ ເປັນວິທີທາງອອກສຸດທ້າຍ ເນື່ອງຈາກວ່າ ການດໍາເນີນຄະດີຢູ່ສານຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫຼາຍ ແລະ ມີຫຼາຍຂັ້ນຕອນ ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ ເສຍໂອກາດໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຖ້າຫາກຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຫາກໄດ້ນໍາໃຊ້ທຸກຄວາມພະຍາຍາມໃນການແກ້ໄຂບັນຫາແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ສານຈຶ່ງເປັນທີ່ເພິ່ງສຸດທ້າຍ, ເຊິ່ງການດໍາເນີນຄະດີຢູ່ສານ ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນ ແບ່ງອອກເປັນ ສາມ (03) ຂັ້ນຄື: ຂັ້ນຕົ້ນ, ຂັ້ນອຸທອນ ແລະ ຂັ້ນລົບລ້າງ, ເຊິ່ງຈະອະທິບາຍໂດຍຫຍໍ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 • ສານຂັ້ນຕົ້ນ

ສໍາລັບ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ເກີດຈາກການດໍາເນີນທຸລະກິດນັ້ນ ແມ່ນເປັນຄະດີການຄ້າ ເຊິ່ງຈະຕ້ອງຍື່ນຄໍາຮ້ອງຟ້ອງໄປຍັງຄະນະສານ ການຄ້າ ຂອງສານປະຊາຊົນຂັ້ນ ແຂວງ/ນະຄອນ, ເຊິ່ງສານຈະດໍາເນີນການຕັດສິນຄະດີໃຫ້ສໍາເລັດ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ 9 ເດືອນ ຕາມມາດຕາ 30 ຂໍ້ 1 ຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງ ສະບັບປັບປຸງປີ 2012.

 • ສານຂັ້ນອຸທອນ

ພາຍຫຼັງ ທີ່ສານຂັ້ນຕົ້ນໄດ້ຕັດສິນແລ້ວ ຖ້າຫາກຝ່າຍໃດໜຶ່ງ ຫາກບໍ່ພໍໃຈ ມີສິດຂໍອຸທອນ ໄປຍັງສານຂັ້ນອຸທອນ (ສານປະຊາຊົນພາກກາງ, ພາກເໜືອ ແລະ ພາກໃຕ້) ພາຍໃນກໍານົດເວລາ 20 ວັນ ນັບແຕ່ວັນລົງຄໍາຕັດສິນ ຫຼື ຮັບຊາບຄໍາຕັດສິນ. ສານຂັ້ນອຸທອນ ຕ້ອງພິຈາລະນາ ພິພາກສາຄະດີ ໃຫ້ສໍາເລັດ ພາຍໃນ  4 ເດືອນ ຕາມມາດຕາ 30 ວັກ 2 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງ ສະບັບປັບປຸງປີ 2012.

 • ສານຂັ້ນລົບລ້າງ

ພາຍຫຼັງທີ່ສານຂັ້ນອຸທອນໄດ້ພິພາກສາແລ້ວ ຖ້າຫາກຝ່າຍໃດໜຶ່ງບໍ່ພໍໃຈ ມີສິດຂໍລົບລ້າງໄປຍັງສານຂັ້ນລົບລ້າງ (ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ) ພາຍໃນກໍານົດເວລາ 30 ວັນ ນັບແຕ່ວັນລົງຄໍາພິພາກສາ ຫຼື ວັນຮັບຊາບຄໍາພິພາກສາ ເຊິ່ງສານຂັ້ນລົບລ້າງ ຕ້ອງພິຈາລະນາ ພິພາກສາຄະດີໃຫ້ສໍາເລັດ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ 3 ເດືອນ ຕາມມາດຕາ 30 ຂໍ້ 3 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງ ສະບັບປັບປຸງປີ 2012.

ໃນລະຫວ່າງ ການດໍາເນີນຄະດີຢູ່ສານນັ້ນ ສານຈະຮຽກເອົາຄູ່ຄວາມ ເຂົ້າໄປໃຫ້ການ ເພື່ອສອບຖາມຂໍ້ມູນ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຄະດີ, ລົງກວດກາ ສະຖານທີ່ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຫຼື ຮຽກເອົາບັນດາເອກະສານ ນໍາຄູ່ຄວາມ ແລະ ເປີດປະຊຸມສານ ເພື່ອທໍາການຕັດສິນ ຫຼື ພິພາກສາຄະດີ (ຍົກເວັ້ນ ສານຂັ້ນລົບລ້າງ).

ທັງໝົດທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ ແມ່ນຮູບການຂອງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ເຊິ່ງມີທັງຈຸດດີ ແລະ ຈຸດອ່ອນ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ສຸດທ້າຍນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ບົດຄວາມນີ້ຈະເປັນຂໍ້ມູນໜຶ່ງ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກທຸລະກິດ ຕັດສິນໃຈໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ໃນການເລືອກວິທີການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ທີ່ເກີດຈາກການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນ.

ໝາຍເຫດ: ວາລະສານ ທາແກັດ ສະຫງວນລິຂະສິດບົດຄວາມນີ້ ຕາມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ. ບົດຄວາມນີ້ ແມ່ນເພື່ອເປົ້າໝາຍໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍເທົ່ານັ້ນບໍ່ແມ່ນເປັນການໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ ຫຼື ເປັນການອອກຄຳເຫັນທາງດ້ານກົດໝາຍແຕ່ຢ່າງໃດ.

(ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມສາມາດຊອກອ່ານໄດ້ໃນວາລະສານທາເກັດ ສະບັບ 158 ເດືອນກັນຍາ 2019 ໄດ້ທີ ສຳນັກງານຫ້ອງການພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ຫ້ອງສະໝຸດ, ຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານກາເຟ, ຮ້ານ kaogee cafe, ຮ້ານ The pizza company ແລະ ຫຼາຍໆບ່ອນໃນນະຄອນຫຼວງ ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນສະມາຊິກໄດ້ທີ່ເບີ 021 216 666)

how to solve a business conflict when it occurs?

Doing business is never an easy job. There will always be problems for us to solve and improve all the times. Sometimes, having a conflict with a business partner is inevitable resulted from the failure in complying with a contract or ineffective contract implementation which inflicts damage or dissatisfaction upon another party. When a signed contract is not implemented, the affected side might wonder about what they should do, where to start and what are the methods in solving such issue legally in order to protect their business, legitimate rights and benefits. Business conflict resolution can be done via numerous ways depending on which method is stipulated in a signed contract. In case when solution methods are not specified in a contract, parties involved can consider one of the following ways as seen appropriate:

 • Conflict resolution by compromising with a business partner

Conflict resolution between parties involved is considered to be the first good start in solving issues. The affected side should notify to another party in writing in order for any violation to stop. Written notification to the violated party is a good way of indicating our disapproval or disagreement with such breach. However, this method is not quite effective due to the absence of a mediator and lack of legal obligation to enforce parties involved. This step proves the sincerity and effort of each party in solving problems and serve as a set of important documents in proceeding to the next step. On the contrary, if both parties are able to reach a consensus, this then becomes the best option as it helps all sides keep their business confidentiality, save time, save cost and maintain good friendship between them as well.

 • Conflict resolution by mediating

Mediation is another way of conflict resolution which is carried out in the form of discussion, compromise and negotiation by a mediator or a mediating committee (Article 25 (revised) of the Law on Economic Dispute Resolution revised in 2018). Mediation can be done at the Economic Dispute Resolution Center (“EDRC”), Ministry of Justice, based on rules set by the center. Apart from the center, you can also mediate at any economic dispute resolution offices available overseas based on the agreement mutually approved within a signed contract. Mediation seeks agreement to any issue to reach satisfaction for all parties involved without using threat. Mediation consists of a mediator or a mediating committee to help all sides reaching agreement without judging who is at fault, but more on how to get both business partners to agree amicably.

Mediation result

All information will be made into a written report to use as a reference for proceeding to the next step. Mediation result is not to expose who loses or who wins, but more on an agreement reached by both parties. If they can reach a compromise, this method then becomes highly effective with legal force starting from the day when the agreement is reached (this is different from a mediation carried out by village authority or police officer). If any party still refuse to compromise, another side can submit the case further to court for a final judgment (Article 52 of the Law on Economic Dispute Resolution revised in 2018).

 • Dispute resolution through arbitration

Arbitration is another method of dispute resolution carried out by arbitrator or a judging committee (Article 34 of the Lao on Economic Dispute Resolution revised in 2018). This way of solving issues is common among business people around the world which can be done at the Economic Dispute Resolution Center, Ministry of Justice, or at any dispute resolution center or office in overseas. The most popular and prestigious center in ASEAN has to be the Singapore International Arbitration Center (“SIAC”). Arbitrator or a judging committee will be appointed by parties involved who will arbitrate conflict between both sides in compliance with rules set by the center, contract as well as relevant documents. All parties have equal legal rights to present evidence and object any evidence or documents raised by another party.

Arbitration result will reveal who loses and who wins the argument. Both parties have to accept and respect the final judgment. In case when any party does not comply, another side can propose to court for further judgment based on the Article 52 of the Law on Economic Dispute Resolution revised in 2018. This process takes only three (3) months except when there is complication in gathering evidence or other reasons (Article 37 of the Law on Economic Dispute Resolution revised in 2018).

 • Judged by the people`s court

Dispute resolution at court is the final process that business people will refer to. This is the last resort because court process is usually prolonged involving a number of procedures. With too much time lost, entrepreneurs will miss many business opportunities. Nevertheless, if the affected party has already practiced all resolution methods but still cannot solve the issue they have, court judgment is then the last option. Court prosecution is normally divided into three (03) levels, namely trial court, appellate court, final court of appeal, with details below:

 • Trial Court

Business dispute is considered to be a commercial case which needs to be submitted to commercial court under the Provincial/Vientiane People`s Court. The court will finish its proceedings within 9 months based on the Article 30 Paragraph 1 of the Law on Civil Procedure revised in 2012.

 • Appellate Court

If any party is not satisfied with the verdict passed by the trial court, the party has the right to appeal to the appellate court (Central, Northern and Southern People`s Court) within 20 days starting from the verdict passing or hearing date. Appellate court shall complete prosecuting the case within 4 months based on the Article 30 Paragraph 2 of the Law on Civil Procedure revised in 2012.

 • Final Court of Appeal

If any party is not satisfied with the verdict passed by the appellate court, the party has the right to submit further to the final court of appeal (Supreme People`s Court) within 30 days starting from the verdict passing or hearing date. Final court of appeal shall finish its proceedings within 3 months based on the Article 30 Paragraph 3 of the Law on Civil Procedure revised in 2012.

When a case is being prosecuted, court will summon all parties involved to testify to gather information about the case. They will also do site inspection or request for relevant documents from the parties and open a court trial to proceed or prosecute the case (except for the final court of appeal).

All of what mentioned above are forms of dispute resolution which have different strengths and weaknesses. Finally, I hope that this article will serve as a piece of information helping busienss people making decisions more easily in choosing which way to address their business-related conflicts.

Notice: Target Magazine would like to reserve all rights of this article based on the Law on Intellectual Property. This article only aims at providing legal knowledge and does not serve as a legal advising or whatsoever.

Comments