ວຽກຈຸດສຸມຂອງລັດຖະບານໃນປີ 2020

ສະບັບກ່ອນໄດ້ເວົ້າເຖິງຄາດຄະເນ GDP ໃນປີ 2020; ສ່ວນສະບັບເດືອນ ພຶດສະພາ ນີ້ຢາກຈະນໍາສະເໜີວຽກຈຸດສຸມຂອງລັດຖະບານ; ເຊິ່ງກອງປະຊຸມລັດຖະບານເປີດກວ້າງຄັ້ງທີ II ທີ່ດໍາເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 19-20 ທັນວາ 2019 ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ; ຜູ້ຂຽນຂໍນໍາເອົາວຽກຈຸດສຸມຕົ້ນຕໍມານໍາສະເໜີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 1. ເສດຖະກິດ
 2. ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ, ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ
 3. ການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ການປະຕິບັດບັນດາເງື່ອນໄຂ ເພື່ອຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ (LDC) ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG)
 4. ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
 5. ການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນ
 6. ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດ

(ລາຍລະອຽດການສຳພາດເພີ່ມຕື່ມສາມາດຊອກອ່ານໄດ້ໃນວາລະສານທາເກັດ ສະບັບ 165 ເດືອນພຶດສະພາ 2020 ໄດ້ທີ ສຳນັກງານຫ້ອງການພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ຫ້ອງສະໝຸດ, ຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານກາເຟ, ຮ້ານ kaogee cafe ແລະ ຫຼາຍໆບ່ອນໃນນະຄອນຫຼວງ ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນສະມາຊິກໄດ້ທີ່ເບີ 021 216 666)

focused works of the government in 2020

On our previous issue, we talked about the 2020 GDP anticipation. As for this April issue, we would like to discuss about the government’s focused works in 2020 as presented in the 2nd Government Open Session held from December 19 to 20, 2019 at the National Convention Hall.

 1. Economy
 2. Culture-society, rural development and poverty eradication
 3. Promoting green growth and implementing criteria for graduating from the Least Developed Country (LDC) status and Sustainable Development Goals (SDG)
 4. Defense and security
 5. Foreign affairs and international integration
 6. Public administration

(More interview details can be found in Target Magazine issue 165 May 2020 at public and private offices, libraries, restaurants, cafes, Kaogee cafe and many more places in Vientiane or membership inquiry call 021 216 666)

Comments