TargeT_FaceB_P-01

Jackets ບໍ່ມີມື້ຕົກຍຸກ!

ບໍ່ວ່າຈະຜ່ານໄປຈັກຍຸກຈັກສະໄຫມ ແຕ່ເສື້ອ Jackets ກໍບໍ່ມີວັນຕົກຍຸກ ຍິ່ງເກົ່າຍິ່ງ Classic ຂຶ້ນ. ສະໄຫມນີ້ໜຸ່ມໆແຕ່ງໂຕເກັ່ງກັນຢູ່ແລ້ວ ເປັນເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ຈະໃສ່ເສື້ອ Jacket ໃສ່ກັບໂສ້ງໂຕນັ້ນໂຕນີ້ ເພາະເສື້ອ Jacket ແມ່ນສາມາດເຂົ້າກັບໂສ້ງໄດ້ຫຼາຍແບບຫຼາຍສະໄຕ໌ອີກດ້ວຍ ເຮົາມາເບິ່ງການເບິ່ງໂຕຂອງຊາຍໜຸ່ມທີ່ຫຼາຍແບບຫຼາຍສະໄຕ໌ກັບເສື້ອ Jacket ໂຕທີ່ສຸດມັກ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu