BCEL_04

BCEL ເປີດການບໍລິການເງິນດ່ວນຊຸມຊົນ (BCOME)

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດມະຫາຊົນ (ທຄຕລ) ໄດ້ຈັດພິທີເປີດການນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ ທຄຕລ ບໍລິການເງິນດ່່ວນຊຸມຊົນ ຫຼື (BCOME) ຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 19 ມິຖຸນາ 2015 ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ທຄຕລ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ຜະລິດຕະພັນ BCOME ແມ່ນຫນຶ່ງໃນຜະລິດຕະພັນການເງິນດິຈິຕອນໃຫມ່ຂອງ ທຄຕລ ເຊຶ່ງເປັນໝາກຜົນຈາກການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ BCEL ແລະ ໂຄງການສົ່ງເສີມກາາເຂົ້າແຫຼ່ງທຶນຂອງຜູ້ທຸກຍາກ (MAFIPP) ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະຫນັບສະຫນູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕາລີ.ໂຄງການບໍລິການເງິນດ່ວນຊຸມຊົນ ເປັນໂຄງການບໍລິການດ້ານການເງິນໃຫ້ເຂົ້າເຖິງປະຊາຊົນເຂດຊຸມຊົນຫ່າງໄກຊອກຫຼີກໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນໂດຍຜ່ານຕົວແທນການບໍລິການທີ່ມີສັນຍາລັກ ທຄຕລ ບໍລິການເງິນດ່ວນຊຸມຊົນ ຢູ່ຂອບເຂດໃກ້ບ້ານໄດ້ຕະຫຼອດໂມງໃຫ້ບໍລິການຂອງສາຂາ ແລະ ຕາມໜ່ວຍບໍລິການ ເຊິ່ງມັນເປັນບໍລິການທີ່ສ້າງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນສົ່ງເງິນໃຫເແກ່ຜູ້ທີ່ຢູ່ຂົງເຂດທ້ອງຖິ່ນ, ຊຸມຊົນຜູ້ຫ່າງໄກ ຈາກທະນາຄານ ຊ່ວຍປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ປະຢັດເວລາ ແລະ ສາມາດໃຊ້ບໍລິການໄດ້ນອກໂມງບໍລິການຂອງທະນາຄານນຳຕົວແທນໄດ້, ສາມາດໃຊ້ບໍລິການໄດ້ນອກໂມງການ ແລະ ວັນເສົາ-ທິດ ຕາມເວລາໃຫ້ບໍລິການຂອງຕົວແທນ, ເຊິ່ງລະບົບການປະຕິບັດງານສາມາດດຳເນີນບໍລິການ ໂດຍຜ່ານ Tablet ແລະ computer ພຽງແຕ່ລູກຄ້າບອກຂໍ້ມູນຜູ້ໂອນ, ຜູ້ຮັບເງິນ ແລະ ເລກບັນຊີທີ່ຖືກຕ້ອງ ເຊິ່ງລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມຢືນຍັນພາຍຫຼັງ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu