Prudential 450×100

ແມ່ຍິງລາວທີ່ສ້າງຄອບຄົວກັບຊາຍຕ່າງປະເທດ ລູກທີ່ເກີດມາ ຈະຖືສັນຊາດລາວໄດ້ ຫຼື ບໍ່?

ແບ່ງປັນ:

ແຕ່ລະ​ແຂວງ ​ແຕ່ລະ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ໂລກ ​ກໍ​ລ້ວນ​ແຕ່​ເປັນ​ຫ່ວງ, ຫວງ​ແຫນ ​ແລະ ປົກ​ປ້ອງ​ພົນລະ​ເມືອງຂອງ​ຕົນ ສ່ວນ ສປປ ລາວ ​ກໍ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ ການ​ເປັນ​ຫ່ວງ ການ​ຫວງ​ແຫນ ​ແລະ ການ​ປົກປ້ອງ​ພົນລະ​ເມືອງ​ຂອງ​ຕົນ​ ໄດ້​ຂຽນ​ໄວ້​ໃນ​ລັດຖະທຳ​ມະນູນ ​ແລະ ກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ.

ສຳລັບ​ຄຳ​ຖາມທີ່​ວ່າ​: ແມ່ຍິງ​ລາວໄດ້​ສ້າງ​ຄອບຄົວກັບ​ຊາຍ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ ລູກ​ທີ່​ເກີດ​ມາ​ຈະ​ຖື​ສັນຊາດ​ລາວ​ໄດ້ ຫຼື ບໍ່ນັ້ນ ກົດໝາຍວ່າ​ດ້ວຍ​ສັນຊາດ​ລາວ​ກໍ​ ໄດ້​ບົງ​ໄວ້​ແລ້ວ​ໃນ​ມາດຕາ 11 ວ່າ: ​ໃນ​ເມື່ອ​ພໍ່ ຫຼື ແມ່​ຂອງ​ເດັກນ້ອຍ​ເປັນ​ພົນລະ​ເມືອງ​ລາວ​ໃນ​ເວລາ​ເດັກນ້ອຍ​ເກີດ​ ຈະ​ຖື​ວ່າ​ເດັກນ້ອຍ​ຜູ້​ນັ້ນ​ເປັນພົນລະ​ເມືອງ​ລາວ ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ:

  1. ​ເດັກ​ຜູ້​ນັ້ນ​ໄດ້​ເກີດ​ຢູ່​ໃນ​ດິນ​ແດນ​ຂອງ ສປປ ລາວ.
  2. ​ເດັກນ້ອຍ​ຜູ້​ນັ້ນ​ໄດ້​ເກີດ​ຢູ່​ນອກ​ດິນ​ແດນ​ຂອງ ສປປ ລາວ ​ໃນ​ເວລາ​ນັ້ນ ພໍ່​ແມ່​ທັງ​ສອງ ຫຼື ພໍ່​ແມ່​ຜູ້​ໃດ​ຜູ້​ໜຶ່ງ ​ມີ​ທີ່ຢູ່​ຖາວອນ​ໃນ​ດິນ​ແດນ​ຂອງ ສປປ ລາວ.

​ໃນ​ກໍລະນີ ​ເດັກນ້ອຍ​ຜູ້​ນັ້ນ​ໄດ້​ເກີດ​ຢູ່​ນອກ​ດິນ​ແດນ​ຂອງ ສປປ ລາວ ​ແລະ ພໍ່​ແມ່​ທັງ​ສອງ​ມີ​ທີ່ຢູ່​ຖາວອນ​ຢູ່​ນອກ​ດິນ​ແດນ​ຂອງ ສປປ ລາວ ສັນຊາດ​ຂອງ​ເດັກນ້ອຍ​ໃຫ້​ຖື​ເອົາ​ຕາມ​ຄຳ​ເຫັນ​ດີ​ຂອງ​ພໍ່​ແມ່.

​ໃນ​ກໍລະນີ​ທີ່​ພໍ່ ຫຼື ​ແມ່​ຂອງ​ເດັກນ້ອຍ ​ເປັນ​ພົນລະ​ເມືອງ​ລາວ ​ແລະ ອີກ​ຜູ້​ໜຶ່ງ​ເປັນ​ຄົນ​ບໍ່​ມີ​ສັນຊາດ ​ເດັກນ້ອຍ​ທີ່​ເກີດ​ມາ​ນັ້ນ​ຖື​ວ່າ​ເປັນ​ພົນລະ​ເມືອງ​ລາວ ​ໂດຍ​ບໍ່​ຂຶ້ນ​ກັບ​ບ່ອນ​ເກີດ…

ທີ່​ກ່າວ​ມາ​ຂ້າງ​ເທິງ​ນີ້ ​ແມ່ນ​ຄຳ​ຕອບ​ທີ່​ຈະ​ແຈ້ງ​ແລ້ວ ​ເຊິ່ງສະ​ແດງ​ອອກ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ​ເປັນ​ຫ່ວງ, ຫວງ​ແຫນ ​ແລະ ປົກ​ປ້ອງ​ພົນລະ​ເມືອງ​ຂອງ​ຕົນ.

ມີ​ບາງ​ທ່ານ​ກໍ​ຕັ້ງ​ຄຳ​ຖາມ​ຂຶ້ນ​ມາ​ຕື່ມ​ອີກ​ວ່າ: ພໍ່​ຂອງ​ເດັກນ້ອຍ​ ທີ່​ເປັນ​ຊາວ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ເຂົາ​ຕ້ອງການ​ຢາກ​ໃຫ້​ລູກ​ເຂົາ​ຖື​ສັນຊາດ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ນຳ​ເຂົາ​ໄດ້​ບໍ່? ນັ້ນ​ກໍ​ສຸດ​ແລ້ວ​ແຕ່​ເຂົາ ​ແລະ ສຸດ​ແລ້ວ​ແຕ່​ກົດ ໝາຍຂອງ​ປະ​ເທດ​ເຂົາ.

Do the children of Lao women who marry foreigners have Lao nationality?

Each province and country of the world is concerned, possessive, and protective of its citizens. The Lao PDR is no different in this and such is enshrined in the country’s Constitution and laws.

In response to the question of whether or not the children of Lao women who marry foreigners have Lao nationality, the Article 11 of the Law on Lao Nationality states that:

If one of the parents is a Lao citizen, their children will be considered Lao citizens by birth if:

  1. They are born within the territory of the Lao People’s Democratic Republic; [or]
  2. They are born outside the territory of the Lao People’s Democratic Republic but both or one of the parents has at that time a permanent address in the territory of the Lao People’s Democratic Republic.

In the event that children are born outside the territory of the Lao People’s Democratic Republic and both parents have permanent addresses outside the territory of the Lao People’s Democratic Republic, their nationality will be decided by their parents.

In the event that one of the parents is a Lao citizen and the other parent is a stateless person, the children will be considered Lao citizens by birth without their place of birth being taken into consideration.

The above article answers the question clearly and shows that the government of the Lao PDR is truly concerned, possessive, and protective over its citizens.

Some of you may also want to know whether the children can also hold a foreign nationality if so desired by their father and this depends upon the laws of that country.

ເລື່ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຄຳຮັບສາລະພາບຂອງຜູ້ຖືກຫາ ທີ່ໄດ້ມາດ້ວຍການຕົວະຍົວະ,ນາ... (ຂຽນໂດຍ: ທ່ານ ພິວາດ ວໍຣະຈັກ, ທະນາຍຄວາມແຫ່ງ ສປປ ລາວ) ກ່ອນຕ...
‘’ພົນລະເມືອງລາວມີສິດເສລີພາບໃນການເຊື່ອຖື ຫຼື ບໍ່ເຊື... ຂໍຂອບໃຈຕໍ່ຄຳຖາມດັ່ງກ່າວນີ້, ບັນຫາທີ່ຖາມມານີ້ ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ...
ເປັນຫຍັງຕ້ອງປັບປຸງລັດທະທຳມະນູນ?... ເມື່ອມີຫຼາຍໆທ່ານຖາມມາ-ຜູ້ຂຽນກໍຈະຂໍຕອບ, ດັ່ງທຸກໆທ່ານໄດ້ຊາບແລ້...
ຄະດີແພ່ງ ແລະ ຄະດີອາຍາມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?... “ຄະດີແພ່ງ ແລະ ຄະດີອາຍາມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?” (ຂຽນໂດຍ: ທ. ພ...
ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງທະນາຍຄວາມໃນການດຳເນີນຄະດີອາຍາ... ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງທະນາຍຄວາມໃນການດຳເນີນຄະດີອາຍາ (ຂຽນໂດຍ ທ ພິ...
ທະນາຍຄວາມ ຈໍາເປັນຕ້ອງເຂົ້າຮ່ວມໃນການດຳເນີນຄະດີອາຍາ ... ກ່ອນຈະໃຫ້ຄຳຕອບຕໍ່ຄຳຖາມທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ຜູ້ຂຽນຂໍຍົກເອົາບາງ...
ກໍລະນີໃດ? ຈຶ່ງມີສິດຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຈ່... ຂຽນໂດຍ: ທ. ພິວາດ ວໍຣະຈັກ, ທະນາຍຄວາມແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຜ່ານໆມາເຄ...
ຂອງຂັວນ ແລະ ຂອງສິນບົນ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?... ຂອງຂັວນ ແລະ ຂອງສິນບົນ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ? ( ຂຽນໂດຍ ທ່ານ ...

Comments

comments

Ooh Laos 600×100
Main menu