article-new-ehow-images-a01-u8-u0-file-lien-against-defendants

ຄຳຮັບສາລະພາບຂອງຜູ້ຖືກຫາ ທີ່ໄດ້ມາດ້ວຍການຕົວະຍົວະ,ນາບຂູ່,ທໍລະມານ ຈະໃຊ້ເປັນຫຼັກຖານໃນຄະດີໄດ້ບໍ່

(ຂຽນໂດຍ: ທ່ານ ພິວາດ ວໍຣະຈັກ, ທະນາຍຄວາມແຫ່ງ ສປປ ລາວ)

ກ່ອນຕອບຄຳຖາມທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້, ຜູ້ຂຽນຂໍຍົກໃຫ້ເຫັນກ່ອນວ່າການດຳເນີນຄະດີອາຍາມີຈຸດປະສົງຢາກລົງໂທດການກະທຳໃດ? ແລະ ບຸກຄົນໃດ? ເພື່ອໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງກ່ຽວກັບບັນຫານີ້, ມາດຕາ 02 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີອາຍາວັກສອງ, ໄດ້ຂຽນໄວ້ວ່າ “ການດຳເນີນຄະດີອາຍາແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ, ອົງການໄອຍະການ, ສານ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອື່ນ, ເພື່ອຊອຫໃຫ້ເຫັນການກະທຳຜິດຢ່າງຮີບດ່ວນ, ຄົບຖວ້ນ ແລະ ຮອບຄອບ, ນຳເອົາຜູ້ກະທຳຜິດມາດຳເນີນຄະດີ ແລະ ຮັບປະກັນການປະຕິບັດກົດໝາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຍຸຕິທຳ, ຜູ້ກະທຳຜິດຕ້ອງຖືກລົງໂທດຕາມກົດໝາຍ, ຜູ້ບໍ່ກະທຳຜິດຈະບໍ່ຖືກລົງໂທດ”

ນອກນັ້ນເພື່ອໃຫ້ການດຳເນີນຄະດີອາຍາຮອບດ້ານຄົບຖວ້ນ ແລະ ພາວະວິໄສ, ມາດຕາ 24 ຂອງກົດໝາຍສະບັບບດຽວນີ້ໄດ້ຂຽນໄວ້ວ່າ “ ການດຳເນີນຄະດີອາຍາຕ້ອງນຳໃຊ້ມາດຕະການຕ່າງໆທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນຄະດີໄດ້ເປັນຢ່າງຮອບດ້ານ, ຄົບຖວ້ນ ແລະ ພາວະວິໄສ ແນໃສ່ຊອກຫາ ແລະ ຊອກໃຫ້ເຫັນຫຼັກຖານຜູກມັດ ແລະ ຫຼັກຖານແກ້ມັດ ເພື່ອຢັ້ງຢືນຄວາມບໍລິສຸດຂອງຜູ້ຖືກສົງໃສ, ຜູ້ຖືກຫາ ຫຼື ຈຳເລີຍ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າຫາສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນ ຫຼື ການເພີ່ມຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາ … ໃນການເອົາຄຳໃຫ້ການຂອງຜູ້ຖືກສົງໃສ, ຜູ້ຖືກຫາ ຫຼື ຈຳເລີຍ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນຄະດີນັ້ນ, ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ບັງຄັບ, ນາບຂູ່, ທຸບຕີ, ທໍລະມານ ຫຼື ນຳໃຊ້ມາດຕະການອື່ນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ”.

ຜູ້ຂຽນຖືວ່າມາດຕາ 36 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີອາຍາໃນວັກສອງ ແລະ ວັກສາມຈະໃຫ້ຄຳຕອບທີ່ຈະແຈ້ງທີ່ສຸດພ້ອມດ້ວຍເຫດຜົນອີກດ້ວຍ.

ວັກສອງຂຽນວ່າ “ ຄໍາໃຫ້ການຮັບສາລະພາບຂອງຜູ້ຖືກຫາ ຫຼື ຈຳເລີຍ ຕໍ່ການກະທຳຜິດຈະຖືເປັນຫຼັກຖານໃນຄະດີໄດ້ ກໍຕໍ່ເມື່ອຄຳຮັບສາລະພາບນັ້ນໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນດ້ວຍຫຼັກຖານຜູກມັດທີ່ໜັກແໜ້ນ. ຍົກຕົວຢ່າງ: ທ. ສີ (ຊື່ນາມສົມມຸດ) ເປັນເຖົ້າແກ່ຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຈັບຕົວພ້ອມດ້ວຍຂອງກາງຢາບ້າ ແປດແສນເມັດ ແລະ ຢາໄອສ໌ສອງກິໂລກຼາມ. ແຕ່ຜູ້ກ່ຽວພັດຈ້າງທາງລັບໆໃຫ້ ທ. ຕາ (ນາມສົມມຸດ) ມາຮັບສາລະພາບວ່າເປັນເຖົ້າແກ່ຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດແທນ ທ. ສີ. ການຮັບສາລະພາບ ຂອງທ. ຕາ ມັນບໍ່ສອດຄ່ອງກັບເຫດການຕົວຈິງ, ບໍ່ຢັ້ງຢືນໄດ້ ຄຳຮັບສາລະພາບຂອງຜູ້ກ່ຽວ, ຍ້ອນ ທ. ຕາ ບໍ່ໄດ້ເປັນເຖົ້າແກ່ຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ. ຄຳຮັບສາລະພາບນັ້ນຈະບໍ່ເປັນຫຼັກຖານຜູກ ມັດຜູ້ກ່ຽວໄດ້, ເປັນຄຳໃຫ້ການເທັດລ້ວນໆ.

ສ່ວນວັກສາມໄດ້ໃຫ້ຄຳຕອບທີ່ເດັດຂາດ ແລະ ຈະແຈ້ງດັ່ງນີ້: “ຄຳໃຫ້ການຮັບສາລະພາບຂອງຜູ້ຖືກຫາ ຫຼື ຈຳເລີຍ, ທີ່ໄດ້ມາດ້ວຍການຕົວະຍົວະ, ຫຼອກລວງ, ບັງຄັບ, ນາບຂູ່, ທຸບຕີ, ທຳລະມານ ຫຼື ການກະທຳອື່ນ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ຈະໃຊ້ເປັນຫຼັກຖານໃນຄະດີບໍ່ໄດ້”.

Can the confession of a suspect given under deception, threats, or torture be used as evidence in a case?

(Phivat Vorachak, attorney of the Lao PDR)

Before we answer this question, I would first like to look at which acts and people criminal procedure is aiming to punish. To clarify this, Paragraph 2, Article 2 of the Law on Criminal Procedure states that:

“Criminal procedure refers to the operations of investigation organizations, prosecution offices , the courts, and other participants in order to seek out wrongdoings urgently, completely, and comprehensively, bring offenders in to [face] case proceedings, and ensure that the law is applied correctly and justly [so that] offenders are punished in accordance with the law while innocent persons are not.”

Furthermore, in order to ensure that criminal procedure is comprehensive, complete, and objective, Article 24 of the same law states that:

“During case proceedings various measures must be applied as specified in this Law in order to ensure that case proceedings take place comprehensively, completely, and objectively with a focus on seeking and revealing evidence which proves guilt or innocence in order to verify the innocence of the suspect or defendant and on looking for grounds which mitigate or increase criminal liability.
When taking the testimonies of suspects, defendants, and third parties participating in case proceedings, it is not permitted to use violence, coercion, threats, bodily harm, torture, or other illegal measures.”
I would also like to quote Paragraphs 2 and 3, Article 36 of the Law on Criminal Procedure, which give the clearest answer along with the reasons behind it.

Paragraph 2 states that:

“A confession of a suspect or defendant to an offence shall be considered case evidence as soon as it is given and verified by concrete evidence which proves guilt.”

For example, Mr. Sy (a made-up name) is a drug dealer and is arrested by the police in possession eighty methamphetamine tablets along with 2kg of crystal methamphetamine but he pays Mr. Ta (a made-up name) to confess that it was he who was the drug dealer rather than Mr. Sy. Mr. Ta’s confession is inconsistent with fact and cannot be verified because Mr. Ta was not the drug dealer. This confession cannot constitute conclusive evidence or a truly factual testimony.

Paragraph 3 gives the clearest and most final answer:
“A confession of a suspect or defendant obtained through trickery, coercion, threats, bodily harm, torture, or other illegal action may not be used as case evidence.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu