TargeT_FaceB_P06-01

ໄວໝຸ່ມທົ່ວໂລກຈະວ່າງງານຫຼາຍຂຶ້ນ

ອົງກອນແຮງງານລະຫວ່າງປະເທດ (ILO) ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຄາດວ່າ: ອັດຕາການວ່າງວຽກງານຂອງໄວໜຸ່ມທົ່ວໂລກ ທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 19-24 ປີ ຈະປັບຂຶ້ນສູງຢູ່ທີ 13,1% ໃນປີ 2016 ນີ້ ຈາກ 12,9% ໃນປີແລ້ວ ເຊິ່ງຖືເປັນການເພີ່ມຂຶ້ນຄັ້ງທຳອິດໃນຮອບ 3 ປີ. ຂະນະທີ່ເຂດພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ມີທ່ວງທ່າການວ່າງງານໃນກຸ່ມໄວໜຸ່ມເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ລາຍງານຍັງໄດ້ລະບຸອີກວ່າ: ຈະມີໄວໜຸ່ມວ່າງງານເພີ່ມຂຶ້ນ 5 ແສນຄົນ ຢູ່ທີ 71 ລ້ານຄົນໃນປີນີ້ ແລະ ອາດຈະຕໍ່ເນື່ອງໄປຈົນຮອດປີ 2017  ໂດຍສາເຫດເກີດຈາກພາວະເສດຖະກິດຫຼຸດຖອຍໃນປະເທດເສດຖະກິດເກີດໃໝ່ ໂດຍສະເພາະປະເທດທີ່ເນັ້ນການສົ່ງອອກ. ນອກຈາກນີ້, ILO ຍັງສະແດງຄວາມກົງວົນເຖິງບັນຫາຄວາມທຸກຍາກໃນກຸ່ມປະເທດເສດຖະກິດເກີດໃໝ່ ເຖິງວ່າຈະມີວຽກເຮັດງານທຳ ແຕ່ກໍຍັງຈະຕ້ອງພົບກັບບັນຫາຄວາມທຸກຍາກຢູ່ ເນື່ອງຈາກການກະຈາຍລາຍໄດ້ທີ່ຍັງບໍ່ທົ່ວເຖິງໂດຍ 37,7% ຂອງຜູ້ທີ່ມີວຽກເຮັດງານທຳຍັງຢູ່ໃນພາວະທຸກຍາກ ຫຼື ຖານະພໍປານກາງ.

ສະເພາະໃນພາກພື້ນອາຊຽນ ແລະ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ ພົບວ່າ ມີການຂະຫຍາຍຕົວຂອງໄວໜຸ່ມທີ່ບໍ່ມີວຽກເຮັດເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍຄາດວ່າຈະເພີ່ມມາຈາກ 12,4% ໃນປີ 2015 ມາຢູ່ທີ 13% ໃນປີ 2016 ແລະ ຈະຮອດລະດັບ 13,6% ໃນປີ 2017. ໂດຍອິນໂດເນເຊຍມີອັດຕາວ່າງງານໃນໄວໜຸ່ມຫຼາຍທີ່ສຸດ ຫຼາຍກວ່າ 20%-28% ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ປະເທດໄທ, ຫວຽດນາມ, ລາວ ກຳປູເຈຍ ແລະ ມ້ຽນມາ ຍັງຢູ່ທີ່ລະດັບຕໍ່າກວ່າ 7% ເຊິ່ງຖືວ່າຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າ. ນອກຈາກນີ້, ພາກພື້ນອາຊຽນ ຍັງມີການພັດທະນາໃນດ້ານການລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໃນກຸ່ມໄວໜຸ່ມທີ່ມີວຽກເຮັດງານທຳ ໂດຍອັດຕາຄວາມທຸກຍາກໃນກຸ່ມຄົນດັ່ງກ່າວຫຼຸດລົງ 44% ໃນໄລຍະຕັ້ງແຕ່ປີ 1991 ຈົນມາເຖິງປັດຈຸບັນ ຖືວ່າເປັນພາກພື້ນທີ່ມີການຫຼຸດລົງຫຼາຍທີ່ສຸດອັນດັບ 2 ຂອງໂລກ ຮອງຈາກອາຊີຕາເວັນອອກ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu