13334766_989918621124478_546399748_o

ເປີດໂຄງການຟື້ນຟູປ່າໄມ້ ຢູ່ເມືອງສັງທອງ ແລະ ເມືອງປາກຊ່ອງ

ກົມປ່າໄມ້ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຈັດຕັ້ງໂຄງການຟື້ນຟູປ່າໄມ້ ໂດຍພາຍໃຕ້ກອບການຮ່ວມມື ດ້ານປ່າໄມ້ ອາຊຽນ-ເກົາຫລີ ຢູ່ ເຂດເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈຳປາສັກ ພິທີເປີດໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 30 ພຶດສະພາ ນີ້, ຢູ່ກົມປ່າໄມ້ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໂດຍມີທ່ານ ຊູຊາດ ໄຊຍະກຸມມານ ຫົວໜ້າກົມປ່າໄມ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ມີອາຍຸ 10 ປີ, ໃຊ້ງົບປະມານທັງໝົດ 1,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນການຟື້ນຟູປ່າ ໃນເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 3.600 ເຮັກຕາ, ໃນນັ້ນ ປູກໄມ້ເພື່ອເປັນແຫລ່ງແກ່ນພັນໃນອະນາຄົດ 60 ເຮັກຕາ, ປູກເສີມເຂດປ່າເຊື່ອມໂຊມ ປະມານ 790 ເຮັກຕາ ແລະ ຊຸກຍູ້ປະຊາຊົນ ຟື້ນຟູປ່າ ແບບທຳມະຊາດ ໂດຍເລັງໃສ່ການປົກປັກຮັກສາ ຈຳນວນ 2.770 ເຮັກຕາ.

ເປົ້າໝາຍຫລັກຂອງໂຄງການເພື່ອສາທິດການຟື້ນຟູປ່າຊຸດໂຊມ ໂດຍປະຊາຊົນເປັນເຈົ້າການ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດ້ວຍ 3 ຮູບແບບ ຄື: ການພັດທະນາສວນປູກ ທີ່ດິນປອກໂຫລ້ນ, ປູກເສີມໃສ່ເຂດປ່າຊຸດໂຊມ ທີ່ບໍ່ ສາມາດຟື້ນໂຕດ້ວຍໂຕເອງຕາມທຳມະຊາດ, ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມຮັບຮູ້ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດນະໂຍບາຍ, ການຟື້ນຟູປ່າຊຸດໂຊມ ໂດຍສະເພາະ ການເປັນເຈົ້າການຂອງປະຊາຊົນ; ການຕອບສະໜອງສິ່ງຈູງໃຈໃຫ້ແກ່ປະຊົນ ຜູ້ທີ່ທຸກຍາກ ເປັນຕົ້ນ ຝຶກອົບຮົມໃນການຜະລິດເບ້ຍໄມ້ ແລະ ບູລະນະຮັກສາເຂດຟື້ນຟູປ່າ; ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທຸກພາກສ່ວນໃນການຈັດຕັ້ງໂຄງການ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍໂຄງ ການຟື້ນຟູປ່າ ທີ່ປະຊາຊົນເປັນເຈົ້າການ. ທັງນີ້, ກໍເພື່ອເປັນການປະກອບສ່ວນ ເພີ່ມຄວາມປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ດ້ວຍການຟື້ນຟູປ່າທີ່ຊຸດໂຊມ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຂະແໜງການຂອງລັດ ທັງສາຍຕັ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງ ລວມທັງປະຊາຊົນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດປ່າໄມ້ ໂດຍສະເພາະການຟື້ນຟູປ່າໄມ້ ໃຫ້ໄດ້ 6 ລ້ານເຮັກຕາ ໃນປີ 2020, ປະກອບສ່ວນໃນການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ດ້ວຍການຕອບສະໜອງລາຍຮັບທາງກົງ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ທຸກຍາກ ໃນການດຳເນີນກິດຈະກຳປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຟື້ນຟູປ່າ ໃນໄລຍະ 10 ປີ.

ທັງເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດປ່າໄມ້ ທີ່ລັດຖະບານ ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍສູ່ຊົນເຮັດໃຫ້ປ່າປົກຫຸ້ມເພີ່ມ 70% ໃນ ປີ 2020 ໂດຍເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ບໍ່ໃຫ້ຖືກທຳລາຍ, ຟື້ນຟູປ່າໄມ້ເຂດປ່າເຊື່ອມໂຊມໃຫ້ໄດ້ປະມານ 6 ລ້ານເຮັກຕາ ແລະ ສົ່ງເສີມປູກໄມ້ເປັນສິນຄ້າໃຫ້ໄດ້ 5 ແສນເຮັກ ຕາ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu