ເປັນຫຍັງຕ້ອງປັບປຸງລັດທະທຳມະນູນ?

ເມື່ອມີຫຼາຍໆທ່ານຖາມມາ-ຜູ້ຂຽນກໍຈະຂໍຕອບ, ດັ່ງທຸກໆທ່ານໄດ້ຊາບແລ້ວວ່າ: ລັດຖະທຳມະນູນ
ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນກົດໝາຍພື້ນຖານຂອງຊາດ ແມ່ນກົດໝາຍແມ່ທີ່ກຳເນີດເກີດກ່ອນທຸກໆກົດ
ໝາຍທີ່ຈະຕາມມາ. ໃນກົດໝາຍລັດຖະທຳມະນູນນີ້ຈະຕ້ອງໄດ້ກຳນົດຫຼັກການພື້ນຖານທີ່ສຳຄັນເປັນ
ຕົ້ນແມ່ນລະບອບການເມືອງຂອງປະເທດລະບອບເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ; ການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບການຕ່າງປະເທດກຳນົດສິດ ແລະພັນທະພື້ນຖານຂອງພົນລະເມືອງລະບົບການຈັດ
ຕັ້ງກົງຈັກລັດ(ສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານປະເທດ, ລັດຖະບານ, ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ສານປະຊາຊົນ ແລະ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ)

ນັບແຕ່ວັນນສ້າງຕັ້ງ ສປປ ລາວ ມາຮອດວັນນີ້ພວກເຮົາໄດ້ມີລັດຖະທຳມະນູນສາມສະບັບແລ້ວຄື: ສະບັບທຳອິດສະພາປະຊາຊົນສູງສຸດໄດ້ຮັບຮອງເອົາວັນທີ 14-08-1991 ແລະ ປະທານປະເທດໄດ້ອອກລັດຖະດຳລັດເລກທີ 55/ປທປຊ; ລົງວັນທີ 15-08-1991 ປະກາດໃຊ້, ແລ້ວໄດ້ຖືກປັບປຸງຄືນສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງເອົາການປັບປຸງໃນວັນທີ 06-05-2003 ແລະ ປະທານປະເທດໄດ້ອອກລັດຖະດຳລັດເລກທີ 32/ສປປ ລົງວັນທີ 28/05/2003ປະກາດໃຊ້, ແລ້ວໄດ້ຖືກປັບປຸງໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດໃນວັນທີ 08-12-2015 ຖືເປັນຄັ້ງຫຼ້າສຸດ.

ຕາມກົດເກນຂອງການປົກຄອງເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມກໍຈຳຕ້ອງປັບປຸງລັດຖະທຳມະນູນມີບາງທ່ານພັດຕັ້ງຄຳຖາມຂື້ນມາຊ້ອນອີກວ່າ: ຢູ່ ສປປ ລາວ ເປັນຫຍັງ
ຈຶ່ງຕ້ອງປັບປຸງລັດຖະທຳມະນູນ, ເພາະວ່າປະເທດເຮົາກໍຈຳຕ້ອງປັບຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບຂອງໂລກ
ແລະ ຂອງພາກພື້ນເປັນຕົ້ນເລີ່ມແຕ່ປີ 2016 ສປປລາວ ກໍຈະເຂົ້າປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ(AEC); ດັ່ງນັ້ນກ່ອນຈະເຄື່ອນໄຫວວຽກງານອັນໃດກໍຕ້ອງມີຂໍ້ກຳນົດຂອງລັດຖະທຳມະນູນໃນຂົງເຂດວຽກງານດັ່ງກ່າວເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ. ຕາມມາດ້ວຍການປັບປຸງກົດໝາຍທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນອີກດ້ວຍເຊັ່ນ: ກົດໝາຍອາຍາ, ກົດໝາຍແພ່ງ, ກົດໝາຍການຈັດຕັ້ງສານແລະ ອື່ນໆ.

Why the Constitution needs to be amended

When many people ask a given question, I have to provide an answer. As we are all well aware, the Constitution of the Lao PDR is the fundamental law of the nation. It is the law which has to be written first before it can be followed by other laws. The Constitution has to specify the most basic and important principles, such as the political, economic, and social systems of the nation along with our systems for national defense, public security, and foreign affairs. It also has to specify the fundamental rights and obligations of the citizen and State administration systems (National Assembly (NA), President, government, local authorities, the People’s Court, and the Office of the Public Prosecutor).

Since the founding of the Lao PDR, we have had three constitutions, the first being approved by the Supreme People’s Assembly on 14 August 1991 and promulgated by Presidential Decree 55/¯ê¯§, dated 15 August 1991. Its first amendment was approved by the NA on 6 May 2003 and promulgated by Presidential Decree 32/PDR, dated 28 may 2003. The NA amended it once again on 8 December 2015 and this is currently awaiting promulgation by the President.

According to the laws of governance, when you wish to change the political and socio-economic systems of a country, you have to change the constitution. You may ask why the Constitution of the Lao PDR is being changed when the political and socio-economic systems of the country are not. Well, although our political systems are not changing, our country has to adapt to the rest of the world and the region. From 2016, for example, the Lao PDR will be acceding to and adhering to the provisions of the ASEAN Economic Community (AEC). As the Lao PDR accepts and conforms to the principle of managing the State and the people by rule of law, before we can move forward, we have to specify certain things in the Constitution concerning this to act as a reference.

We are also having to amend a number of other laws, such as the Penal Law, the Law on Civil Procedure, and the Law on the People’s Courts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu