DSC+_-01

ເນື້ອໃນພັດທະນາຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ

ໃນໄລຍະຜ່ານມາມີຫຼາຍປະກົດການປ່ຽນແປງທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ບັນດາວິກິດການທາງເສດຖະກິດເກີດຖີ່ຂຶ້ນ, ມີບັນຫາສະພາບແວດລ້ອມເສື່ອມໂຊມ ແລະ ໄພພິບັດຕ່າງເກີດຂຶ້ນຍ້ອນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ອື່ນໆ. ສະພາບດັ່ງກ່າວມີຜົນຕໍ່ຄວາມໝັ້ນທ່ຽງ, ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຜົນກະທົບໂດຍກົງ ແລະ ທາງອ້ອມຕໍ່ການພັດທະນາ ແລະ ທັງເປັນສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ການພັດທະນາ ແລະ ທັງເປັນສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ການວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນຕໍ່ໜ້າ (ລາຍລະອຽດ ສາມາດຊອກຊື້ອ່ານທາງວາລະສານ ທາເກັດ ໄດ້ ໃນສະບັບທີ 122 ເດືອນກັນຍາ  ຕາມເອັມພອຍ ທຸກສາຂາ ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນສະມາຊິກໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

Before they eat, students like these in the Had Ane Primary School of Oudomxay Province are taught the importance of proper hand washing, drinking safe water, and using clean utensils. Oudomxay province, Lao PDR. Photo: Bart Verweij / World Bank

Before they eat, students like these in the Had Ane Primary School of Oudomxay Province are taught the importance of proper hand washing, drinking safe water, and using clean utensils. Oudomxay province, Lao PDR. Photo: Bart Verweij / World Bank

DSC+_

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu