target_faceb_p-05jpg-01

ເຊກອງສຸມໃສ່ການຜະລິດສະບຽງອາຫານ

ເພື່ອເປັນການຮອງຮັບໃຫ້ແກ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພົນລະເມືອງເມື່ອເຖິງປີ 2020 ຄາດວ່າຈະມີຕົວເລກຢ່າງຕໍ່າ 123.000 ຄົນ ທາງແຂວງເຊກອງໄດ້ຕັ້ງເປົ້າໝາຍຊຸກຍູ້ຊາວກະສິກອນ ແລະ ປະຊາຊົນສຸມໃສ່ການຜະລິດສະບຽງອາຫານເພື່ອສະໜອງໃຫ້ພຽງພໍ…

ທ່ານ ທອງຄຳ ມະນີວົງ ຫົວໜ້າພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງເຊກອງ ໃຫ້ຮູ້ໃນວັນທີ 12 ຕຸລາ 2016 ຜ່ານມານີ້ວ່າ: ຄາດຄະເນ ໃນປີ 2020 ແຂວງເຊກອງ ຈະມີພົນລະເມືອງ ປະມານ 123.300 ຄົນ ໃນເວລານັ້ນ ຄວາມຕ້ອງການ ສະບຽງອາຫານ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນເຂົ້າເປືອກ ຄາດວ່າຈະມີເຖິງ 58.904 ໂຕນ ແລະ ຈະຕ້ອງມີຄັງແຮ 200 ໂຕນ ລວມທັງໝົດ ບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 59.104 ໂຕນ, ສະນັ້ນເນື້ອທີ່ການຜະລິດ ທັງສອງລະດູຈະຕ້ອງມີປະມານ 12.445 ເຮັກຕາ, ພ້ອມສູ້ຊົນ ຍົກສະມັດຕະພາບໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 4,7-5 ໂຕນຕໍ່ເຮັກຕາ.

ຄຽງຄູ່ກັບ ການຜະລິດເຂົ້າ ແລ້ວທາງແຂວງຍັງຈະຊຸກຍູ້ປະຊາຊົນລ້ຽງສັດປະເພດຕ່າງໆ ເພື່ອຜະລິດທາດຊີ້ນ, ປາ ແລະ ໄຂ່ ສະໜອງຕະຫຼາດໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ສາມາດແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນ ໃຫ້ໄດ້ທັງໝົດ 8.145 ໂຕນ, ສະເລ່ຍການບໍລິໂພກທາດຊີ້ນ, ປາ, ໄຂ່ ໃຫ້ໄດ້ປະມານ 62 ກິໂລຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ,ໃນນັ້ນ ເຂດຕົວເມືອງ ໃຫ້ໄດ້ 72 ກິໂລ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດ ໃຫ້ໄດ້ 52 ກິໂລ.

ສ່ວນທາງດ້ານການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນກ່າວວ່າ: ຈະສຸມໃສ່ພືດທີ່ເປັນທ່າແຮງ ແລະ ມີຕະຫຼາດຮອງຮັບໃຫ້ໄດ້ໃນເນື້ອທີ່ 19.957 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດລວມ 128.130 ໂຕນ, ໃນນີ້ເນື້ອທີ່ປູກກາເຟ 11.420 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 39.970 ໂຕນ; ພືດຜັກ 862 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 19.476 ໂຕນ; ສາລີແຂງ 513 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 5.130 ໂຕນ; ອ້ອຍ 140 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 1.820 ໂຕນ; ຖົ່ວດິນ-ຖົ່ວເຫຼືອງ 845 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 1.100 ໂຕນ; ມັນຕົ້ນ 790 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 12.640 ໂຕນ; ສາລີຫວານ 1.268 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 5.542 ເຮັກຕາ; ເຜືອກ-ມັນ 1.111 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 11.388 ໂຕນ; ປະເພດໄມ້ໃຫ້ໝາກ 668 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 21.767 ໂຕນ ແລະ ພືດອື່ນໆ 1.260 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 9.387 ໂຕນ.

ຂໍ້ມນຈາກ: ຂປລ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu