4

ຮສສ ຖືສຳຄັນໃນການປົກປ້ອງສິດ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ

ກົມຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (ຮສສ) ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມກວດກາ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາຜູ້ອອກແຮງງານຕາມໂຮງງານຕ່າງໆ ເພື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເຂົາເຈົ້າເຊັ່ນ: ດ້ານການປະຕິບັດເງິນເດືອນຂັ້ນຕໍ່າ 960.000 ກີບ/ເດືອນ, ການປະຕິບັດດ້ານສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ອື່ນໆ. ທ່ານ ພົງໄຊສັກ ອິນຖາລາດ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ກະຊວງແຮງງານ ໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດຕໍ່(ຂ.ປ.ລ)ໃນວັນທີ 3 ພຶດສະພາ 2016 ຜ່ານມານີ້ ວ່າ: ກົມຄຸ້ມຄອງແຮງງານແຕ່ງຕັ້ງໜ່ວຍງານກວດກາລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຕ່າງໆ ຂອງບັນດາໂຮງງານຕ່າງໆ ເພື່ອເປັນການສ້າງເງື່ອນໄຂອໍານວຍຄວາມສະດວກ ລະຫວ່າງຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ກວດເບິ່ງບັນຊີເງິນເດືອນຂອງພະນັກງານທຸກໆ 3 ເດືອນ, ຖ້າຫາກພົບເຫັນການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ກໍໄດ້ເອີ້ນຜູ້ໃຊ້ແຮງງານມາຕັກເຕືອນ ໂດຍການເຮັດບົດບັນທຶກ ແລະ ປັບໃໝຕາມລະບຽບກົດໝາຍແຮງງານ, ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍແຮງງານ, ລົງໂຄສະໜາເຜີຍແຜ່ລະບຽບຫຼັກການຂອງພັກ-ລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍເງິນ ເດືອນຂັ້ນພື້ນຖານ ລວມທັງການເຂົ້າເຖິງສະຫວັດດີການຕ່າງໆເປັນຕົ້ນ ແມ່ນດ້ານການປິ່ນປົວ, ສະຖານທີ່ພັກເຊົາ ແລະ ອື່ນໆ, ທັງນີ້ ກໍເພື່ອໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານໄດ້ຮັບສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຂຶ້ນ. ທ່ານ ພົງໄຊສັກ ອິນຖາລາດ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີການລົງຕິດຕາມກວດກາຢູ່ຕາມໂຮງງານ ກໍຍັງມີຫຼາຍບັນຫາທີ່ຍັງບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ເຊັ່ນ: ການຂາດວິຊາການ ທີ່ມີຄວາມຊໍານານງານ, ພະນັກງານບໍ່ພຽງພໍ່, ການເປັນເຈົ້າການຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ຍັງບໍ່ທັນກ້າສະແດງອອກເທົ່າທີ່ຄວນ, ການໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງເຈົ້າຂອງກິດຈະການບາງຄົນຍັງຖືເບົາ. ສະນັ້ນ, ໃນຕໍ່ໜ້ານີ້ ກົມຄຸ້ມຄອງແຮງງານຈະໄດ້ສ້າງໜ່ວຍງານລົງກວດກາໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ເຝິກອົບຮົມໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດກ່ຽວກັບວຽກງານກວດກາໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວລົງຕິດຕາມກວດກາມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ຕາມທີ່ໄດ້ວາງໄວ້ ເຮັດໃຫ້ກໍາມະກອນຜູ້ອອກແຮງງານໄດ້ຮັບສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຕາມຄວາມເປັນຈິງ.

4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu