target_faceb_p-05jpg-01

ອົບຮົມການຂຽນຂ່າວສິດທິຂອງແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ

ໃນວັນທີ 21 ກັນຍາ 2016 ຢູ່ທີ່ ສະມາຄົມນັກຂ່າວແຫ່ງສປປລາວ ໄດ້ຈັດຊຸດເຝິກອົບຮົມທັກສະການຂຽນຂ່າວກ່ຽວກັບບັນຫາຊີວິດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ແກ່ສື່ມວນຊົນຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ 20 ກວ່າຄົນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານນາງ ຈັນໂສດາ ພອນທິບ ຫົວໜ້າກອງເລຂາ ຄກມຊ ແລະ ພ້ອມດ້ວຍວິທະຍາກອນຫຼາຍທ່ານເຊັ່ນ: ທ່ານນາງ ມະໄລກັນ ແກ້ວມຸນຕີ ຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງກອງເລຂາ ຄກມຊ, ທ່ານນາງ ວັດທະນາ ອິນລໍຄໍາ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາກອງເລຂາ ຄກມຊ, ທ່ານນາງ ວິໄລວັນ ບຸບຜານຸວົງ ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການເງິນກອງເລຂາ ຄກມຊ, ທ່ານນາງ ສົມຍົດ ໜູລິດວົງກົດ ຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງກະຊວງຍຸຕິທໍາ.

ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ນັກຂ່າວໄດ້ຮູ້ໄດ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ນັກຂ່າວໄດ້ນໍາເອົາບົດຮຽນດັ່ງກ່າວໄປຜັນຂະຫຍາຍເຂົ້າໃນການຂຽນຂ່າວເພື່ອເຜີຍແຜ່ສິດທິຂອງແມ່ຍິງໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮູ້ແລະເຂົ້າຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ເອກະສານທີ່ໄດ້ນໍາມາຝຶກອົບຮົມໃນມື້ນີ້ແມ່ນໄດ້ມີເອກະສານຖະແຫຼງການ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານປັກກິ່ງ, ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈໍາແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ, ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືຍຍົງ ( SDG5 ) ລົງເລິກເປົ້າໝາຍ 5: ບັນລຸຄວາມສະເໝີພາຍຍິງ-ຊາຍ, ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ (2016-2025) ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 5 ປີ ຄັ້ງທີ III ( 2016-2020 ), ບົດສຶກສາກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ແລະ ປະສົບການຊີວິດຂອງແມ່ຍິງໃນ ສປປ ລາວ 2014 ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu