TargeT_FaceB_P-01

ອິນເດຍວາງເປົ້າສ້າງເມືອງອັດສະລິຍະ

ແນວຄວາມຄິດໜຶ່ງທີ່ໜ້າສຶກສາຈາກປະເທດອິນເດຍ ກໍຄືນະໂຍບາຍການຊຸກຍູ້ໃຫ້ທຸກໆເມືອງຂອງອິນເດຍເປັນເມືອງ “ອັດສະລິຍະ” ໂດຍຜູ້ນໍາອິນເດຍປະກາດຈະສ້າງເມືອງ “ອັດສະລິຍະ”ໃຫ້ໄດ້ 100 ເມືອງໃນປີ 2022 ໂດຍການບໍລິຫານປົກຄອງເມືອງເຫຼົ່ານີ້ຈະເຊື່ອມຕໍ່ເຖິງກັນດ້ວຍ “ອິນເຕີເນັດ”, ມີລະບົບສາທາລະນຸປະໂພກໄດ້ມາດຕະຖານເຊັ່ນ: ການບໍລິຫານຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອ, ລະບົບການຂົນສົ່ງມີປະສິດທິພາບ ເຊິ່ງແນ່ນອນວ່າຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການລົງທຶນຕາມມາ.  ໃນ 20 ເມືອງຂອງປະເທດອິນເດຍ ຖືກປັບປຸງໃຫ້ກາຍເປັນເມືອງ “ອັດສະລິຍະ” ມີມາດຕະຖານການດໍາລົງຊີວິດທຽບເທົ່າກັບກຸ່ມປະເທດໃນສະຫະພາບເອີຣົບ ໂດຍອິນເດຍໄດ້ລົງທຶນໃນໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ເຖິງ 7.500 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອພັດທະນາລະບົບໄຟຟ້າ, ນໍ້າປະປາ, ສາລະນະສຸກ ແລະ ການຂົນສົ່ງສາທາລະນະທີ່ທັນສະໄໝ.

ດັ່ງທີ່ຮູ້ວ່າຫຼາຍເມືອງຂອງອິນເດຍ ຍັງຂາດເຂີນ ລະບົບສາທາລະນຸປະໂພກພື້ນຖານ, ທັງນີ້ໃນ 20 ເມືອງຂອງອິນເດຍປະກາດຈະປັບປຸງໃຫ້ເປັນເມືອງ “ອັດສະລິຍະ” ທີ່ມີປະຊາກອນອາໄສຢູ່ປະມານ 35 ລ້ານຄົນ ຍັງຢູ່ໃນອັນດັບລາຍຊື່ເມືອງທີ່ອົງການອານາໄມໂລກ ປະກາດໃຫ້ເປັນເມືອງທີ່ມີມົນລະພາວະຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກຄືນະຄອນຫຼວງນິວເດລີ. ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຣນທຣາ ໂມດີ ຂອງປະເທດອິນເດຍປະກາດຈະສ້າງເມືອງ “ອັດສະລິຍະ”ໃໝ່ໃຫ້ໄດ້. ປັດຈຸບັນ, ລັດຖະບານ ກຳລັງພະຍາຍາມຊອກແນວທາງຜ່ານກົດ ໝາຍປະຕິຮູບໃນສະພາເພື່ອໃຫ້ງ່າຍຂຶ້ນສຳລັບການຖືຄອງກໍາມະສິດທີ່ດິນ ແລະ ສ້າງເສັ້ນທາງ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu