ເຮັດຂອບ-01

ຫອນໄກ່ ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນທີ່ຄວນລະວັງ

ຫາກເວົ້າເຖິງພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ ເຊື່ອເລີຍວ່າສ່ວນຫຼາຍທ່ານອາດຈະຄິດເຫັນໂຣກເອດ ຫຼື ໜອງໃນເປັນອັນດັບຕົ້ນໆແນ່ນອນ ແຕ່ທ່ານຮູ່ບໍ່ວ່າຍັງມີອີກພະຍາດໜຶ່ງທີ່ກວດເຫັນຕະຫຼອດຄືພະຍາດ ຫອນໄກ່ (Genital Warts) ນັ້ນເອງ ແລະ ທ່ານຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າພະຍາດຊະນິດນີ້ມີອາການແບບໃດ? ຖ້າເປັນແລ້ວຈະມີວິທີຮັກສາແນວໃດ? ເອົາເປັນວ່າເຮົາມາຮູ້ຈັກກັບພະຍາດຊະນິດນີ້ກັນເລີຍ;

ພະຍາດ ຫອນໄກ່ ເກີດຈາກເຊື້ອ HPV ຫຼື Human Papilloma Virus ຊະນິດທີ່ 6 ແລະ 11 ເຊິ່ງເກີດຈາກການມີເພດສຳພັນ ຫຼື ສຳຜັດກັບຜູ້ທີ່ມີເຊື້ອບໍລິເວນທີ່ເປັນຫູດກໍ່ຈະມີໂອກາດຕິດເຊື້ອໄດ້ ໂດຍຫາກໄດ້ຮັບເຊື້ອດັງກ່າວແລ້ວ ໃນໄລຍະທຳອິດຈະມີຕຸ່ມຂຶ້ນບໍລິເວນທີ່ຕິດເຊື້ອເຊັ່ນອະໄວຍະວະເພດ ຫຼື ທະວານໜັກ ຕໍ່ມາເມື່ອຜ່ານໄລຍະຟັກຕົວຂອງເຊື້ອ ຫູດກໍ່ຈະປະກົດຂຶ້ນຢ່າງຈະແຈ້ງໃນຮູບແບບຊີ້ນເນື້ອທີ່ເປື່ອຍເປັນຕຸ່ມປູດໆ ນອກຈາກນີ້ຖ້າຫາກເຊື້ອເກີດຂຶ້ນໃນທໍ່ປັດສະວະກໍ່ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ການປັດສະວະຕິດຂັດໄດ້

ໂດຍປັດໄຈສ່ຽງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດຫອນໄກ່ມີຫຼາຍສາເຫດເຊັ່ນ: ມີເພດສຳພັນແບບບໍ່ປ້ອງກັນ, ປ່ຽນຄູ່ນອນເລື້ອຍໆ ແລະ ມີເພດສຳພັນກັບຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອ HPV  ຢູ່ແລ້ວ ໃນການຮັກສາພະຍາດຫອນໄກ່ນັ້ນກໍ່ມີຫຼາຍວິທີໂດຍການໃຊ້ຄວາມເຢັນເຂົ້າບຳບັດດ້ວຍສານ Cryotherapy,  ການຜ່າຕັດເອົາອອກ,ຮັກສາໂດຍການຍິງແສງເລເຊີຣ ແລະ ໃຊ້ຢາທາພາຍນອກທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງ Podofilox ຫຼື Imiquimod ເຊິ່ງຄວນໃຊ້ຕາມຄຳສັ່ງແພດຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ທີ່ສຳຄັນຄວນຮັກສາໃຫ້ເຊົາກ່ອນການມີເພດສຳພັນເພາະອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄູ່ນອນຕິດເຊື້ອໄດ້

ເຖິງແມ່ນວ່າພະຍາດຫອນໄກ່ຈະບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດ ແຕ່ກໍ່ສ້າງບັນຫາໃຫ້ຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອຢູ່ບໍ່ແມ່ນໜ້ອຍ ເພາະບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ຊີວິດລຳບາກແລ້ວ ການຈະມີເພດສຳພັນກໍ່ຍິ່ງລຳບາກ ສະນັ້ນທ່ານຄວນປ້ອງກັນຕົວໄວ້ເປັນການດີທີ່ສຸດ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: cdc.govmayoclinic.orgsiamhealth.net

ໂດຍ: ເນເນ່

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu