IMG_0795_R2+

ສົກປີ 2014-2015 ຕ້ອງສູ້ຊົນເກັບລາຍຮັບບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 25.815 ຕື້ກີບ

ຫົວຂໍ້ບົດນີ້ແມ່ນໄດ້ມາຈາກ ບົດລາຍງານຂອງ ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງການເງິນ ກ່ຽວກັບສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານແຫ່ງລັດ 9 ເດືອນ ແລະ ຄາດຄະເນໝົດສົກປີ 2013-2014, ທິດທາງແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2014-2015 ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VII

ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວບາງຕອນວ່າ: ຄາດໝາຍລວມແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2014-2015 ແມ່ນຈະຕ້ອງສູ້ຊົນປະຕິບັດລາຍຮັບທັງໝົດບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 25.815 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 25% ຂອງ GDP, ໃນນັ້ນສູ້ຊົນໃຫ້ເກັບລາຍຮັບພາຍໃນ ບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດຈຳນວນ 200.536 ຕື້ກີບ ຫຼື ທຽບເທົ່າ 20% ຂອງ GDP, ໃນນັ້ນສ່ວຍສາອາກອນ ປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ 10.400 ຕື້ກີບ, ພາສີ 5.840 ຕື້ກີບ, ຄຸ້ມຄອງຊັບສີນຂອງລັດ 2.000 ຕື້ກີບ, ຄຸ້ມຄອງການເງິນລັດວິສາຫະກິດ 20.296 ຕື້ກິບ.

ສ່ວນດ້ານລາຍຍຈ່າຍ ແມ່ນຈະຮັກສາບໍ່ໃຫ້ເກີນ 31.000 ຕື້ກີບ ຫຼື ທຽບເທົ່າ 30% ຂອງ GDP, ເຊິ່ງຢູ່ໃນລະດັບດຽວກັບສົກປີງົບປະມານປັດຈຸບັນ ຕາມການຕົກລົງຂອງກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ກາງສົກປີ 2013-14, ສ່ວນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເລັກໝ້ອຍ ແມ່ນຫ່ວງເງິນເດືອນ ແລະ ເງິນອຸດໜູນ ທີ່ຕິດພັນກັບຈຳນວນລັດຖະກອນເຂົ້າໃໝ່ ແລະ ການເລື່ອນຊັ້ນ ເລື່ອນຂັ້ນປົກກະຕິ ສຳລັບທິດທາງການຈັດແບ່ງລາຍຈ່າຍທີ່ສຳຄັນມີດັ່ງນີ້:

  • ລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນ ແລະ ເງິນອຸດໜູນ ປະມານ300 ຕື້ກີບ.
  • ລາຍຈ່າຍລົງທືນແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບ300 ຕື້ກີບ, ໃນນັ້ນ 35% ແມ່ນຈະໄດ້ຈັດແບ່ງເພື່ອສຳລະໜີ້ ເຊິ່ງການຈັດແບ່ງຕົວຈິງແມ່ນກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຈະໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າ.
  • ລາຍຈ່າຍສຳລະໜີ້ສິນພາຍໃນ (ພັນທະບັດ) ແລະ ໜີ້ຕ່າງປະເທດ ຈະໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຜູກພັນສັນຍາທີ່ໄດ້ເຊັນກັນ.
  • ລາຍຈ່າຍຮ່ວງອື່ນໆ ເນື່ອງຈາກເພດານລາຍຈ່າຍ ຈະໄດ້ຮັກສາໄວ້ຄືກັບສົກປີ 2013-14 ສະນັ້ນການຈັດແບ່ງລາຍຮັບຮ່ວງອື່ນໆ ໃຫ້ກະຊວງ ຂະແໜງການ ຂັ້ນສູງກາງ ແລະ ທ້ອງຖີ່ນ ແມ່ນຈະໄດ້ຈັດແບ່ງຢູ່ໃນລະດັບ ສົກປີ 2013-14
  • ສະເພາະລາຍຈ່າຍໄຟຟ້າ ແລະ ນ້ຳປະປາ ແມ່ນສະເໜີປະຕິບັດການຈ່າຍລວມສູນ ຢູ່ກະຊວງການເງິນ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖີ່ນແມ່ນຢູ່ ພະແນກການເງິນແຂວງ.

ອີງຕາມແຜນລາຍລັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ, ການຂາດດຸນງົບປະມານຈະຢູ່ປະມານ 5,07% ຂອງ GDP. ສັງລວມແລ້ວໂຄງສ້າງແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດສົກປີ 20014-15 ທີ່ສະເໜີນັ້ນເປັນໂຄງສ້າງງົບປະມານທີ່ປະຕິບັດຕາມທິດທາງແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ສົມດຸນ ລະຫວ່າງແຜນລາຍຈ່າຍຍ ແລະ ຄວາມສາມາດເກັບລາຍຮັບ ໃຫ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ຄວາມສົມດຸນເທື່ອລະກ້າວ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ມີຄວາມໝັ້ນທ່ຽງໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ.

 

 

Revenues for 2014-2015 must not fall short of 28,815 billion kip.

This article has been taken from the report given by the Minister of Finance on the first nine months of the implementation of the national budget, the targets for 2013-2014, and policies for the 2014 national budget given at the 7th Ordinary Session of the 7th Legislature of the National Assembly (NA), in which he explained that:

“The overall targets for the 2014-2015 national budget are for total revenues not to fall short of 25,815 billion kip, equal to 25% of GDP. Of this, no less than 200,536 billion kip, equal to 20% of GDP, shall be domestic revenues. Of this, 10,400 billion will be generated from the collection of taxes, 5,840 billion from excise duties, 2,000 billion from the management of State assets, and 20,296 billion from the management of State enterprises.

We shall keep spending to under 31,000 billion kip, equal to 30% of GDP, at the same level as the budget plan for the current fiscal year as agreed at the midterm 2013-2014 government meeting. Spending on salaries and allowances will rise slightly due to the usual hiring and promotion of civil servants. The policies for the distribution of our spending shall be as follows:

  • Spending on salaries and allowances shall be approximately 9,300 billion kip.
  • Spending on investment shall be 3,300 billion kip, of which 35% shall be spent on the repayment of debts and the actual distribution of spending to be considered and studied by the Ministry of Planning and Investment (MoPI).
  • Spending on domestic debt repayment (bonds) and foreign debts shall take place in accordance with the contracts signed.
  • Other budgets, owing to the limit placed by the commitment to keep spending to the same level as 2013-2014, shall be divided by the ministries and central and local level bodies at the same level as 2013-2014.
  • Central level spending on the electricity and water utilities shall be decided by the Ministry of Finance (MoF) and at local level by the Provincial Finance Departments.

Based on the abovementioned revenues and spending, budget deficit will be at 5.07% of GDP. Overall, the project to create the 2014-2015 budget plan proposed was based on the policy of tackling this deficit between spending and revenues to move gradually towards a budget balance in order to ensure that the national budget is stable over the coming years.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu