MG_8812-564x272

“ສັນຍາຊື້ຂາຍ ແລະ ສັນຍາຂາຍຝາກມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ”

“ສັນຍາຊື້ຂາຍ ແລະ ສັນຍາຂາຍຝາກມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ”

(ຂຽນໂດຍ: ທ. ພິວາດ ວໍຣະຈັກ, ທະນາຄວາມ)

ທ່ານຜູ້ອ່ານວາລະສານທີ່ເປັນນັກກົດໝາຍອາຊີບແລ້ວ, ກໍຈະບອກວ່າຄຳຖາມແບບງ່າຍໆນີ້ບໍ່ຈຳເປັນຈະຕອບພໍໃຫ້ເສຍໜ້າເຈັ້ຍ. ຜູ້ຂຽນເຂົ້າໃຈວ່າຜູ້ທີ່ຖາມບັນຫານີ້ບໍ່ແມ່ນຜູ້ທີ່ໄດ້ຈົບການຮຽນດ້ານກົດໝາຍມາກ່ອນ. ອາດແມ່ນຊາວບ້ານທຳມະດາໆ, ຊຶ່ງຢູ່ ສປປ ລາວ ເວລານີ້ມີຄົນຈຳນວນນີ້ຫຼາຍຢູ່, ດັ່ງນັ້ນທ່ານທີ່ຮູ້ແລ້ວກາຣຸນາອ່ານເພື່ອກວດກາ ແລະ ທວນຄືນໄປພ້ອມໆກັນ.

ເພື່ອຕອບຄຳຖາມດັ່ງກ່າວ, ຜູ້ຂຽນກໍຕ້ອງໄດ້ອີງໃສ່ສອງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາຄື ມາດຕາ 39 ວ່າດ້ວຍສັນຍາຊື້ຂາຍ ແລະ ມາດຕາ 53 ວ່າດ້ວຍສັນຍາຂາຍຝາກ. ສິ່ງທີ່ຄ້າຍຄືກັນລະຫວ່າງສອງກໍລະນີນີ້ກໍ່ແມ່ນສັນຍາຊຶ່ງສະແດງເຖິງການຕົກລົງເຫັນດີຂອງຜູ້ຊື້ ແລະ ຜູ້ຂາຍ. ສ່ວນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສອງກໍລະນີນີ້ກໍແມ່ນເງື່ອນໄຂ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງມັນດັ່ງຈະຂໍຍົກອອກມາໃຫ້ເຫັນດັ່ງນີ້ຄື: “ ສັນຍາຊື້ຂາຍ ແມ່ນການຕົກລົງຂອງຄູ່ສັນຍາຊຶ່ງຜູ້ຂາຍມີພັນທະມອບຊັບສິ່ງຂອງໃຫ້ເປັນກຳມະສິດຂອງຜູ້ຊື້ ແລະ ຜູ້ຊື້ຕ້ອງຮັບເອົາຊັບສິ່ງຂອງ ແລະ ມີພັນທະຈ່າຍເງິນຕາມລາຄາທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ“  ຜູ້ຂາຍຕ້ອງຂາຍຊັບທີ່ເປັນກຳມະສິດຂອງຕົນເທົ່ານັ້ນ. ຈະຂາຍຊັບສິ່ງຂອງຂອງຄົນອື່ນບໍ່ໄດ້ເດັດຂາດ.

ຜູ້ຊື້ຈະເປັນເຈົ້າກຳມະສິດໃນຊັບສິ່ງຂອງທີ່ຕົນໄດ້ຊື້ນັ້ນນັບແຕ່ເວລາຜູ້ຊື້ ແລະ ຜູ້ຂາຍໄດ້ມອບເງິນ ແລະ ຊັບສິ່ງຂອງໃຫ້ກັນ. ຖ້າຫາກແມ່ນການຊື້-ຂາຍອະສັງຫາລິມະຊັບ (ດິນ, ເຮືອນ) ຜູ້ຂາຍກໍຈະເຮັດໃບມອບໂອນກຳມະສິດກ່ຽວກັບຊັບສິ່ງຂອງນັ້ນໃຫ້ຜູ້ຊື້ພ້ອມ, ເພື່ອຈະໂອນໄປເປັນກຳມະສິດຂອງຜູ້ຊື້.

ແຕ່ສ່ວນສັນຍາຂາຍຝາກ ກໍແມ່ນການຕົກລົງຂອງຄູ່ສັນຍາເພື່ອຊື້ຂາຍຊັບສິ່ງຂອງຊຶ່ງຜູ້ຂາຍຍັງມີສິດຊື້ຊັບສິ່ງຂອງທີ່ຂາຍນັ້ນຄືນໄດ້ພາຍໃນກຳນົດສາມປີ ຕາມລາຄາທີ່ຕົນໄດ້ຂາຍໄປແລ້ວນັ້ນ ໃນສັນຍາກໍຕ້ອງກຳນົດໄວ້ແຈ້ງວ່າ “ ສັນຍາຂາຍຝາກ” ແລະ ຕ້ອງໃຫ້ເປັນລາຍລັກອັກສອນ. ສ່ວນຫຼາຍຈະບໍ່ທັນມີການມອບຮັບກຳມະສິດຕໍ່ສິ່ງຂອງທີ່ຂາຍນັ້ນ ແລະ ບໍ່ມີການໂອນກຳມະສິດເທື່ອ. ຈະຕ້ອງລໍໃຫ້ຄົບກຳນົດສາມປີເສຍກ່ອນ ແລະ ເວລານັ້ນຖ້າຜູ້ຂາຍຝາກຫາກບໍ່ຊື້ຄືນ, ຜູ້ກ່ຽວກໍຈະຕ້ອງເຊັນມອບໂອນກຳມະສິດໃຫ້ຜູ້ຊື້ຝາກນັ້ນໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຮັດສັນຍາຊື້ຂາຍກັນອີກ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu