01-01

ສປປ ລາວ ມີໂອກາດທາງທຸລະກິດຫຼວງຫຼາຍ

ປະເທດລາວເປັນປະເທດທີ່ຄາດເດົາໄດ້ຍາກຄືຖ້າເອົານັກວິຊາການມາຄິດໄລ່-ໄລ່ລຽງ ທາງເສດຖະກິດເຂົາຈະເບິ່ງວ່າປະເທດລາວມີພົນລະເມືອງປະມານ 7 ລ້ານຄົນຖື
ເປັນຕະຫຼາດທີ່ນ້ອຍຫຼາຍ, ແຕ່ຜ່ານປະສົບການຕົວຈິງຂອງພວກເຮົາ ຖ້າທ່ານໄດ້ເຂົ້າມາຢູ່ປະເທດລາວ
ແລ້ວທ່ານຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກຮັກປະເທດລາວ ເພາະມັນມີຄວາມຫລາກຫລາຍທາງວັດທະນະທຳ. ໃນດ້ານກາຍຍະພາບປະເທດລາວຖືເປັນ “ແລນລິ້ງ” ໃນພາກພຶ້ນແຫ່ງນີ້ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດມີໂຄງການກໍ່ສ້າງຂະໜາດໃຫຍ່ຫຼາຍແຫ່ງ ເພາະສະນັ້ນມັນຈະເປັນໂອກາດທາງທຸລະກິດຫຼາຍກວ່າ ດັ່ງນັ້ນຄວາມ
ທ້າທາຍແມ່ນເຮົາຈະປັບທຸລະກິດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວນັ້ນແນວໃດເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄົນລາວ ແລະ ປະເທດລາວ.

(ລາຍລະອຽດ ສາມາດຊອກຊື້ອ່ານທາງວາລະສານ ທາເກັດ ໄດ້ ໃນສະບັບທີ 119 ເດືອນ ມິຖຸນາ   ຕາມເອັມພອຍ ທຸກສາຂາ)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu