target_faceb_p07-01

ລາຄາແພງ-ຍັງຈໍາກັດການເຂົ້າຫາຂໍ້ມູນ

ເປັນຍ້ອນຫຍັງ? ຄ່າ ”ອິນເຕີເນັດ” ມີລາຄາແພງ ແລະ ເປັນໄປໄດ້ບໍ່ທີ່ຈະຂໍໃຫ້ຫຼຸດອາກອນ ຫລື ບໍ່ເກັບ…ກົດອ່ານເລີຍ……

 

ສະມາຄົມ ໄອຊີທີຊີລາວ ໄດ້ມີການສົມທຽບ ໃສ່ບັນດາປະເທດ ເພື່ອນມິດອ້ອມຂ້າງ ເຫັນວ່າ ຄ່າບໍລິການ “ອິນເຕີເນັດ” ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນປັດຈຸບັນ ຍັງມີລາຄາແພງຫລາຍ ອັນເປັນສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຈຳກັດຕໍ່ການເຂົ້າຫາຂໍ້ມູນ ໂດຍສະເພາະ ການບໍລິການ ຄົ້ນຄວ້າ-ສຶກສາ, ການສ້າງໂປຼແກມ, ການພັດທະນາຊອບແວ ແລະ ການດຳເນີນທຸລະກິດ ດ້ານນີ້ໃນລາວ.

ສະມາຄົມ ໄອຊີທີລາວ ລະບຸວ່າ: ອີງໃສ່ກົດໝາຍ ສ່ວຍສາອາກອນ 2005, ອາກອນຊົມໃຊ້ “ອິນເຕີເນັດ”ແມ່ນ 10% ເພາະຖືວ່າ”ອິນເຕີເນັດ” ເປັນສິນຄ້າຟຸມເຟືອຍ ແຕ່ເມື່ອເບິ່ງໃນສະພາບຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ “ອິນເຕີເນັດ” ບໍ່ເປັນສິນຄ້າຟຸມເຟືອຍ ແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ ເນື່ອງຈາກວ່າ ປະຊາຊົນທຸກເພດໄວ ລ້ວນແຕ່ນຳໃຊ້”ອິນເຕີເນັດ”. ປັດຈຸບັນ ຜູ້ຊົມໃຊ້”ອິນເຕີເນັດ”ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈ່າຍອາກອນ ມູນຄ່າເພີ່ມ 10% ພ້ອມອາກອນຊົມໃຊ້ ອີກ 10% ລວມເປັນ 20% ເຊິ່ງຖືວ່າສູງຫລາຍ ແລະ ກາຍເປັນອຸປະສັກ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ ໄອທີລາວ ຫລື ຖ້າຫາກນັກພັດທະນາ ໄອທີລາວ ຈະສ້າງລະບົບ ໂປຼແກມຂຶ້ນມາ ກໍຈະບໍ່ສາມາດແຂ່ງຂັນ ກັບຊອບແວ ທີ່ນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ການກະຈາຍ ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ດ້ານແຜນພັດທະນາ ໂຄງການໄອຊີທີໃຫຍ່ໆ ຂອງລັດຖະບານ ແມ່ນຍັງມີຈຳກັດ ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍຍັງແມ່ນນັກທຸລະກິດ ຈາກຕ່າງປະເທດ ເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບສໍາປະທານໂຄງການ.

ຕໍ່ສະພາບດັ່ງກ່າວ, ສະມາຄົມ ໄອຊີທີລາວ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຂໍໃຫ້ ລັດຖະບານ ຍົກເວັ້ນອາກອນຊົມໃຊ້ “ອິນເຕີເນັດ” 10%, ພ້ອມທັງ ຂໍໃຫ້ຫລຸດຄ່າໄອທີ ຫລື ອາດບໍ່ເກັບເລີຍ ສຳລັບການສຶກສາ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າ. ເພື່ອຊົດເຊີຍ ຕໍ່ການສົ່ງເສີມນັ້ນ, ສະເໜີໃຫ້ພາກລັດ ນຳໃຊ້ກອງທຶນ ສະໜັບສະໜູນ ຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນຕ່າງ ປະເທດເຊັ່ນ: ກອງທຶນອາຊຽນ ເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອ ໃຫ້ແກ່ການບໍລິການ ການບໍລິການ “ອິນເຕີເນັດ” ໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນການສຶກສາ, ການຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາ ແລະ ອື່ນໆ.

ສະມາຄົມ ໄອຊີທີລາວ ຍັງໄດ້ສະເໜີ ຕໍ່ພາກລັດ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ຜູ້ປະກອບການ ໄອຊີທີລາວ ໃຫ້ເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບ ແລະ ດຳເນີນໂຄງການ ໄອຊີທີ ຂອງພາກລັດ ຫລື ຖ້າຕ້ອງການນຳໃຊ້ ບໍລິສັດຂອງຕ່າງປະເທດ ກໍຂໍໃຫ້ບໍລິສັດຂອງລາວ ເປັນຄູ່ຮ່ວມມື ໃນທຸລະກິດ ໂດຍເລີ່ມຈາກ ສ່ວນແບ່ງທີ່ເໝາະສົມ ແລ້ວຈຶ່ງເພີ່ມຂຶ້ນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ທັງນີ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດ ໄອຊີທີລາວ ໄດ້ນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດ ທີ່ມີໃຫ້ເຕັມສ່ວນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລາວ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: ຂປລ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu