13639658_1151403468266820_1644014646_o

ຢາແກ້ປວດ ເຮັດໃຫ້ສະມັດຕະພາບທາງເພດຫຼຸດລົງ

ໂດຍທົ່ວໄປຜູ້ຊາຍສ່ວນຫຼາຍຈະຢ້ານ ແລະ ວິຕົກກັງວົນຫຼາຍກ່ຽວກັບ ສະມັດຕະພາບທາງເພດເສື່ອມ ເພາະນອກຈາກຈະຕ້ອງທົນກັບຄວາມເຈັບປວດຍັງເຮັດໃຫ້ເສຍຄວາມໝັ້ນໃຈ.  ການວິໄຈຈາກຕ່າງປະເທດວ່າຢາແກ້ປວດ ມີໂອກາດເຮັດໃຫ້ເຊັກສ໌ເຊື່ອມໄດ້

ເວັບໄຊ້ Daily Mail ໄດ້ເອົາຜົນງານການວິໄຈທີ່ຕີພິມໃນວາລະສານທາງການແພດ Journal Spin ມາເຜີຍແຜ່ໂດຍໃນເນື້ອຫາລະບຸວ່າຜູ້ຊາຍທີ່ຮັກສາອາການເຈັບຫຼັງໂດຍການກິນຢາແກ້ປວດທີ່ມີສ່ວນປະ ສົມຂອງສານ Opioids ຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາ 4 ເດືອນຂຶ້ນໄປຈະສ່ຽງຕໍ່ການເກີດພະຍາດສະມັດຕະພາບທາງເພດ

ສາເຫດທີ່ທີມນັກວິໄຈໄດ້ອອກມາເປີດເຜີຍນັ້ນເພາະຕ້ອງການເຕືອນຜູ້ຈ່າຍຢາ ແລະ ຜູ້ທີ່ປ່ວຍທີ່ກິນຢານີ້ໃຫ້ມີຄວາມລະມັດລະວັງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ຜົນການວິໄຈຍັງລະບຸວ່າອາຍຸເປັນປັດໄຈສຳຄັນທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວ ຂອ້ງເພາະຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຢາປະເພດນີ້ຊ່ວງ 60-69 ປີເປັນສ່ວນຫຼາຍ, ນອກຈາກນີ້ຜູ້ທີ່ໃຊ້ຢາລະງັບ ປະສາດເຊັ່ນ: Benzodiazepine ກໍ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເປັນໂຣກເສື່ອມສະມັດຕະພາບທາງເພດໄດ້.

ຂໍ້ມູນຈາກ:  www.penthouse.com

ໂດຍ: ເນເນ່

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu