TargeT_FaceB_P06-01

ມະນຸດກຳລັງຢືມພະລັງງານອະນາຄົດມາໃຊ້

Footprint Network ເປີດເຜີຍການບໍລິໂພກຂອງມະນຸດເກີນຄວາມຈຳ ເປັນເຮັດໃຫ້ພະລັງງານຂອງປີ 2016 ໝົດລົງແລ້ວ ແລະ ມະນຸດກຳລັງໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຂອງປີ 2017.     ໃນວັນທີ 8 ສິງຫາ 2016 ເປັນວັນໜີ້ນິເວດໂລກຂອງປີ (Earth Overshoot Day) ເປັນຂ່າວຮ້າຍຕໍ່ມວນມະນຸດຊາດ ເພາະວັນດັ່ງກ່າວເປັນວັນທີ່ບົ່ງບອກວ່າ: ພວກເຮົາ ໄດ້ໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທັງໝົດທີ່ຜະລິດໄດ້ໃນປີ 2016 ນີ້ໝົດໄປແລ້ວ ແລະ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 8 ສິງຫາ 2016 ເປັນຕົ້ນໄປເຮົາກຳລັງຢືມຊັບພະຍາກອນຂອງປີ 2007 ມາໃຊ້. Earth Overshoot Day ຖືກນິຍາມໂດຍ Global Footprint Network (GFN) ອົງກອນສາກົນ ທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອຄຳນວນປະລິມານການໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຂອງມະນຸດ ລວມເຖິງປະລິມານຊັບພະຍາກອນທີ່ທຳມະຊາດຜະລິດໄດ້ ເຊິ່ງວິທີການຄຳນວນກໍຄື: ນໍາປະລິມານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ໂລກສາມາດຜະລິດໄດ້ໃນປີນັ້ນໆ ມາຫານດ້ວຍປະລິມານຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຂອງມະນຸດໃນປີນັ້ນໆ ເຊິ່ງໄດ້ຈາກຂໍ້ມູນທາງເສດຖະກິດ ແລະ ຄູນດ້ວຍ 365 ວັນ ຕາມສູດ (World Biocapacity / World Ecological Footprint) x 365 = Earth Overshoot Day). ຜົນທີ່ໄດ້ກໍຄື: ຈຳນວນວັນທີ່ເຫຼືອຂອງປີຕໍ່ຈາກນີ້ ເຊິ່ງຈະເປັນມື້ທີ່ເຮົາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນເກີນຂີດຈຳກັດຂອງໂລກ ຫຼື ການໃຊ້ຊັບພະຍາກອນແບບຕິດລົບ.

ສຳລັບປີກາຍນີ້ນັ້ນ Earth Overshoot Day ຄື: ວັນທີ 13 ສິງຫາ ແລະ ໃນປີ 2014 ຄື: ວັນທີ 19 ສິງຫາ ຈະເຫັນໄດ້ວ່າໃນແຕ່ລະປີ ປະລິມານການໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຂອງມະນຸດນັ້ນບໍ່ເຄີຍຫຼຸດລົງ ແລະ ມີແຕ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ເຊິ່ງທາງ GFN ທຳນາຍວ່າ: ໃນປີ 2073 Earth Overshoot Day ຈະເລື່ອນໄວຂຶ້ນໄປຢູ່ກາງປີ ເຊິ່ງນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ: ໃນອະນາຄົດ ມະນຸດຕ້ອງມີໂລກເຖິງ 2 ໜ່ວຍ ຈຶ່ງຈະພຽງພໍສຳລັບປະລິມານການບໍລິໂພກທັງໝົດ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu