‘’ພົນລະເມືອງລາວມີສິດເສລີພາບໃນການເຊື່ອຖື ຫຼື ບໍ່ເຊື່ອຖືສາສະໜາ”

ຂໍຂອບໃຈຕໍ່ຄຳຖາມດັ່ງກ່າວນີ້, ບັນຫາທີ່ຖາມມານີ້ ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ຖືບັນຫາດັ່ງກ່າວ ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ດັ່ງນັ້ນ ນັບແຕ່ເລີ່ມປະກາດ ປະເທດເປັນ ສາທາລະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ກໍບໍ່ມີວັກໃດ ຕອນໃດ ທີ່ບອກວ່າ: ບໍ່ໃຫ້ພົນລະເມືອງລາວເຊື່ອຖືສາດສະໜາ.

ເພື່ອຍັ້ງຢືນຢ່າງເປັນທາງການສະພາປະຊາຊົນສູງສຸດ ກໍໄດ້ພິຈາລະນາ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຮອງຮັບເອົາລັດຖະທຳມະນູນ ແຫ່ງ ສ ປ ປ ລາວ ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນກົດໜາຍພື້ນຖານຂອງ ສ ປ ປ ລາວ ແລະ ໃນລັດຖະທຳມະນູນດັ່ງກ່າວ ກໍໄດ້ກຳນົດທຸກບັນຫາ ລວມມີທັງບັນຫາກ່ຽວກັບສິດທິເສລີພາບຂອງພົນລະເມືອງລາວ ໃນການເຊື່ອຖື ຫຼື ບໍ່ເຊື່ອຖືສາສະໜາອີກດ້ວຍ. ນອກຈາກລັດຖະທຳມະນູນໄດ້ໃຫ້ສິດເສລີພາບແລ້ວ ກົດໜາຍດັ່ງກ່າວຍັງກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 9 ວ່າ: ລັດເຄົາລົບ ແລະ ປົກປ້ອງການເຄື່ອນໄຫວອັນຖືກກົດໝາຍ ຂອງພຸດທະສາສະນິກະຊົນ ແລະ ສາສະນິກະຊົນອື່ນ. ປຸກລະດົມສົ່ງເສີມ ພະພິຂຸສາມະເນນ ແລະ ນັກບວດ ຂອງສາສະໝາ ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເປັນປະໂຫຍດແກ່ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ. ຫ້າມທຸກການກະທຳ ທີ່ເປັນການແບ່ງແຍກສາສະໝາ ແບ່ງແຍກປະຊາຊົນ. ນອກກນັ້ນອີກດຳລັດເລກທີ 92/ນຍ ຂອງນາຍຍົກໃນໝວດທີໜື່ງມາດຕາ 3 ໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ: ລັດເຄົາລົບປົກປ້ອງການເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ຖືກກົດໝາຍຂອງສາສະໝາ ແລະ ສາສະນິກະຊົນ ຂອງສາສະໝາຕ່າງໆໃນ ສ ປ ປ ລາວ, ພົນລະເມືອງລາວທຸກຄົນ ລ້ວນມີສິດເສລີພາບໃນການເຊື່ອຖື ຫຼື ບໍ່ເຊື່ອຖືສາສະໝາ ຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍແຫ່ງ ສ ປ ປ ລາວ.

ຕາມຄວາມຮັບຮູ້ຂອງຂ້າພະເຈົ້າຜູ້ຂຽນເຫັນວ່າຄຳສອນ ແລະ ລະບຽບຫຼັກການ ຂອງສາສະໝາຕ່າງໆ ກໍລ້ວນແຕ່ສອນໃຫ້ທຸກຄົນເຮັດດີ, ຄິດດີ ແລະ ປະຕິບັດຕົວເປັນແບບຢ່າງດີໆໃຫ້ສັງຄົມ.

ແຕ່ໃນກໍລະນີ ມີບຸກຄົນໃດໜື່ງໄດ້ລະເມີດໃນຂັ້ນທຳອິດ ກໍຈະໄດ້ກ່າວເຕືອນສຶກສາອົບຮົມ, ແຕ່ຖ້າຫາກຍັງດື້ື້ດ້ານດຳເນີນການຕໍ່ໄປ ລັດເຮົາກໍໄດ້ກຳນົດການລົງໂທດໄວ້ໃນກົດໝາຍອາຍາສະເພາະມາດຕາ 66 “ວ່າດ້ວຍການແບ່ງແຍກຄວາມສາມັກຄີ” ບຸກຄົນໃດຫາກໄດ້ກໍ່ຄວາມແບ່ງແຍກ ຫຼື ກໍ່ຄວາມອາຄາດ ບາດໝາງລະຫວ່າງເຜົ່າຊົນເພື່ອທໍາລາຍຄວາມສາມັກຄີປວງຊົນ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິສະຫຼະພາບແຕ່ 1-5 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 500.000 ກີບ – 10.000.000 ກີບ.

ສະຫຼຸບຄວາມແຈ້ງວ່າ: “ທຸກຄົນມີສິດເສລີພາບ ໃນການເຊື່ອຖື ຫຼື ບໍ່ເຊື່ອຖືສາສະໝາ ຖ້າເຊື່ອຖືໃນສາສະໝາໃດກໍໃຫ້ເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຫຼັກ ແລະ ລະບຽບການຂອງສາສະໝານັ້ນໆ”.

ສ່ວນຕົວຜູ້ຂຽນແລ້ວເຫັນວ່າ: ຫຼັກຄຳສອນຂອງສາສະໝາຕ່າງໆ ບໍ່ໄດ້ຂັດກັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ກົດໝາຍຂອງລັດແຕ່ຢ່າງໃດ.

“citizens have the right and freedom to believe or not believe in religions”

 

This issue is of great importance to the Party and government and since the founding of the Lao People’s Democratic Republic, there has never been any legal provision forbidding Lao citizens to have faith in religions.a

To officially confirm this, the Supreme People’s Assembly created and approved a constitution of the Lao PDR, which represented a legal foundation for the country, and this constitution covered all main issues, including the right of the Lao citizen to have faith in or not to have faith in a religion. In addition to granting this freedom, the present-day constitution specifies in Article 9 that “The State respects and protects all lawful activities of Buddhists and of followers of other religions, [and] mobilizes and encourages Buddhist monks and novices, as well as the priests of other religions, to participate in activities that are beneficial to the country and people. All acts creating division between religions and classes of people are prohibited”. Furthermore, Decree 92/PM of the Prime Minister states in Article 3, Section 1 that “The State respects and protects all legal religious practices and followers in the Lao PDR. All Lao citizens are equal before the law in believing or not believing religions as specified by the Constitution and laws of the Lao PDR”.

To the extent of my knowledge, it would appear that the teachings and principles of the various religions all teach us to do good deeds, think good thoughts, and act as a positive role model in society.

In the event that these legal provisions are violated, a warning will be given but if the violations continue, the State will apply a penalty in accordance with Article 66 on Division of Solidarity of the Penal Law, which states that “Any person dividing or causing resentment between ethnic groups and social strata with the intention of undermining national solidarity shall be punished by one to five years of imprisonment and shall be fined from 500,000 kip to 10,000,000 kip”.

To sum up, “All persons shall have the right to believe in or not believe in a religion and if one does have faith in a religion, then they should respect and adhere to the principles and precepts of that religion.”

In my personal opinion, I do not believe that the teachings of the various religions conflict with the policies of the Party or the laws of the State in any way.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu