received_986926838090323

ພູເບ້ຍມາຍນິງ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານໂດລາ

ໃນປີ 2015 ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິງ(PBM)ໄດ້ປະກອບສ່ວນການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານລາວຫລາຍກວ່າ 50 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເຊິ່ງເປັນຜົນມາຈາກການດຳເນີນງານທີ່ເຂັ້ມແຂງຢູ່ສອງໂຮງງານຜະລິດຄຳຂອງຕົນເອງ ເຖິງວ່າປະສົບກັບສະພາບເສດຖະກິດທີ່ທ້າທາຍສຳລັບອຸດສາຫະກຳບໍ່ແຮ່ກໍ່ຕາມ. ນັບແຕ່ປີ 2003 ເປັນຕົ້ນມາ, ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍມາຍນິງໄດ້ປະກອບສ່ວນລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງຊາດລວມທັງໝົດຫລາຍກ່ວາ 460 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ທ່ານ ຈັນເພັງ ບຸນນະຜົນ, ປະທານບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິງ ກ່າວວ່າ: ການປະກອບສ່ວນທາງກົງຂອງບໍລິສັດມີຄ່າຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດ, ຄ່າທຳນຽມນໍາເຂົ້າ, ອາກອນເງິນເດືອນ, ຄ່າສຳປະທານ ແລະ ເງິນປັນຜົນ ແລະ  ລັດຖະບານລາວຖືຮຸ້ນໃນບໍລິສັດ 10%.  “ທັງສອງໂຮງງານຂອງພວກເຮົາມີການດຳເນີນງານທີ່ລື່ນຄາດໝາຍໃນປີ 2015, ໃນນີ້ໂຮງງານພູຄຳໄດ້ບັນລຸສະຖິຕິໃໝ່ຂອງການຜະລິດປະຈຳປີ ເຊິ່ງສາມາດຜະລິດແຮ່ທອງເຂັ້ມຂຸ້ນໄດ້ເຖິງ 78.400 ກວ່າໂຕນ ແລະ ໂຮງງານບ້ານຫ້ວຍຊາຍສາມາດຜະລິດຄຳໄດ້ເຖິງ 221.600 ກວ່າອອນ ແລະ ເງິນ 1,6 ລ້ານກວ່າອອນ.

ທ່ານປະທານຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ: “ລາຄາໂລຫະທີ່ຕົກຕໍ່າ, ເຮັດໃຫ້ປີ 2015 ເປັນປີທີ່ໜັກໜ່ວງສຳລັບອຸດສາຫະກຳບໍ່ແຮ່ ແຕ່ຍ້ອນມີການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງການດຳເນີນງານຂອງພວກເຮົາຈິ່ງເຮັດໃຫ້ສາມາດສືບຕໍ່ສ້າງລາຍຮັບຈຳນວນຫລາຍໃຫ້ແກ່ປະເທດ”.

ນອກຈາກຜະລິດຕະຜົນຈາກການດຳເນີນງານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິງ ຍັງສາມາດປະຢັດງົບປະມານໂດຍການຫລຸດຈຳນວນພະນັກງານຕ່າງປະເທດໃນບໍລິສັດລົງຈຳນວນໜຶ່ງ. ແຜນການຫັນມານຳໃຊ້ແຮງງານລາວຂອງບໍລິສັດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພະນັກງານຄົນລາວໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມມາເປັນເວລາຫລາຍປີ ແລະ ມີຄວາມພ້ອມປະຕິບັດວຽກງານທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຫລາຍຂຶ້ນ. ດ້ວຍເຫດນີ້, ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ຈຳນວນພະນັກງານຄົນລາວເພີ່ມຂຶ້ນສູງກວ່າ 91 ສ່ວນຮ້ອຍ. ປະທານບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິງ ກ່າວວ່າ: “ພວກເຮົາມີຄວາມພາກພູມໃຈໃນການປະກອບສ່ວນຂອງພວກເຮົາຕໍ່ງົບປະມານແຫ່ງຊາດເຊິ່ງໄດ້ຊ່ວຍສ້າງສາພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນ ສປປ ລາວ.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu