04-01

ພະຍາດຕັບອັກເສບ – ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນ

ໂດຍ:  ຮສຈ. ດຣ. ບຸນກອງ ສີຫາວົງ

1.ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ

 • ຕັບແມ່ນອະໄວຍະວະທີ່ສຳຄັນໜື່ງຂອງຮ່າງກາຍ ຊື່ງນອນຢູ່ຜົ້ງທ້ອງສ່ວນເທິງ, ລຸ່ມຜົ້ງເອິກ ກ້ອງກະດູກຂ້າງເບື້ອງຂວາ. ມັນມີໜ້າທີ່ຫຼາຍອັນສັບສົນຄື:
 • ຜະລິດນໍ້າບີ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການຍ່ອຍອາຫານ,
 • ກຳຈັດ ຫຼື ກັ່ນຕອງເອົາທາດເບື່ອຕ່າງໆອອກຈາກຮ່າງກາຍ,
 • ສົ່ງອອກທາດນໍ້າບີ, ທາດໄຂມັນ Cholesterol, ຮໍໂມນ Hormone, ຢາປົວພະຍາດ(  Drugs),
 • ສັງເຄາະເຜົາປ່ຽນທາດຊີ້ນ ໂປຼເຕອິນ( Protein), ໄຂມັນ ( Cholesterol) ກາກໂປໄຮເຣດ Carbohydrate ,
 • ຊ່ວຍການກະຕຸ້ນຂອງທາດ Enzymes ຈຳນວນໜື່ງໃນກົນໄກສັງເຄາະເຜົາປ່ຽນທາດ,
 • ເກັບຮັກສາທາດນໍ້າຕານ glycogen, ເກືອແຮ່(Minerals), ໄວຕາມີນ A, D, E, K
 • ປະກອບສ້າງທາດ Albumins , ກົນໄກເລືອດກ້າມ…
 • ຕັບອັກເສບ ແມ່ນກົນໄກທີ່ເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຂອງຕັບຖືກແຕະຕ້ອງ ໄຄ່ບວມ ແລະ ເປເພ ບາງຄັ້ງກໍຕາຍໄປ, ເວົ້າງ່າຍໆ ວ່າຈຸລັງຂອງຕັບຖືກອັກເສບ( Inflammation ) ຊື່ງອາດເປັນກະທັນຫັນຮຸນແຮງ ຫຼື ແບບຊໍ້າເຮືື້ອ; ພະຍາດຕັບອັກເສບມີສາເຫດຕ່າງກັນຄືເກີດຈາກທາດເບື່ອເຄມີ ເຊັນເຫຼົ້າ, ຢາປົວພະຍາດ, ທາດເບື່ອ, ຢາຂ້າແມງໄມ້… ຫຼື ເກີດຈາກພູມກາຍຕ້ານຂອງເຮົາເອງ ອັນສຳຄັນທີ່ພົບຫຼາຍຢູ່ບ້ານເຮົາກໍຄືອັກເສບ ຍ້ອນຈຸລະໂລກ (Virus) ຖືກແບ່ງມີ 5 ປະເພດຄື: A, B, C, D and E      ຖ້າມີການອັກເສບຂອງຈຸລັງຕັບ, ໜ້າທີການຂອງຕັບ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງກໍ່ຖືກປັ່ນປວ່ນ ແຕະຕ້ອງ.

2.ອາການສະແດງອອກໃຫ້ເຮົາຮູ້ຄືແນວໃດ?

ໃນໄລຍະເລີ້ມຕົ້ນ ແລະໃນຮູບແບບຊໍ້າເຮື້ອ ນັ້ນອາດບໍ່ມີອາການສະແດງຫຍັງ ສໍາຄັນ, ຈົນກ່ວາວ່າຈຸລັງຕັບຖືກແຕະຕ້ອງຫຼາຍຂື້ນຫລື ຮຸນແຮງ ຈືງມີອາການສະແດງອອກມາຄື:

ເບື້ອງຕົ້ນອາດມີອາການ:

 • ເມື່ອຍງ່າຍ, ກິນເຂົ້າບໍ່ແຊບ, ນໍ້າໜັກຫລຸດ
 • ຄືເປັນໄຂ້ຫວັດ ປວດຕົນໂຕ
 • ຮູ້ສຶກເຈັບເຈັບຫຸ່ມໆ ຢູ່ຂ້າງຂວາ

ຕໍ່ມາມີອາການຈະແຈ້ງຕື່ມຄື:

 • ມີອາການເຫຼືອງຢູ່ຕາ, ຜິວໜັງ, ຍ່ຽວເຂັ້ມ, ອາຈົມມ້ານ ຫລືຮ້າຍແຮງກວ່ານັ້ນມີອາການເລືອດຊືມຢູ່ຕາມເຍື້ອເມືອກຕ່າງໆເຊັ່ນ ຢູ່ຕາ…

3.ເຮົາຈະບົ່ງມະຕິໄດ້ແນວໃດ ?

 • ການບົ່ງມະຕິແມ່ນສຳຄັນຫຼາຍຄືຕ້ອງຮູ້ສາເຫດ ແລະ ອາການສົນທີ່ເກີດຂື້ນ ແລະ ອາດຈະເກີດຂື້ນ
 • ການບົ່ງມະຕິໄດ້ຈາກອາການທີ່ຈະພົບເຫັນຄື ທີ່ໄດ້ເວົ້າຂ້າງເທິງ ແລະ ຈາກຜົນວິເຄາະເລືອດ, ວິເຄາະອາຈົມ, ວິເຄາະນໍ້າປັດສະວະ…
 • ການວິເຄາະເລືອດອາດຊອກຫາເຊື້ອໄວຣັດ, ຈຳນວນເຊື້ອໄວຣັດ, ໝວດໝູ່ຂອງໄວຣັດ ( Genotegyne ) ຊອກຫາທາດເບື່ອ, ຢາ… ນອກນັ້ນ ຍັງວິເຄາະເບິ່ງໜ້າທີການຂອງຕັບ. ກົນໄກເລືອດກ້າມ, ທາດໄຂ່ຂາວ( Albuminໃນເລືອດ) ແລະ ອື່ນໆ…

ນອກນັ້ນສາມາດກວດ  Ultrasound ຕັບ,  CT scan, Biopsy ເພື່ອເບິ່ງສະພາບທົ່ວໄປຂອງຕັບ.

 • ການວິເຄາະນີ້ແມ່ນສຳຄັນ ເພື່ອຊ່ວຍທິດໃນການປິ່ນປົວ ຄາດຄະເນພະຍາດ, ປ້ອງກັນ ແລະ ຕິດຕາມອາການສົນ.

4.ຕັບອັກເສບຈະສາມາດມີອາການສົນແນວໃດແດ່?

 • ກໍລະນີຕັບອັກເສບຮຸນແຮງ ກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ກາຍເປັນຕັບຊຸດໂຊມຮຸນແຮງ ມີການປັ່ນປວ່ນ ໜ້າທີການທັງໝົດ, ສະໝອງຊືມເບື່ອ ເຂົ້າໂກມາ(coma) ແລະ ເສຍຊີວິດໄດ້
 • ກໍລະນີິຊໍ້າເຮືອແກ່ຍາວຫຼາຍປີ ຖ້າບໍ່ໄດ້ປິ່ນປົວ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຮັກສາຕົນເອງໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ມັນສາມາດກາຍເປັນຕັບແຂງ 25% ແລະ 3%ກາຍເປັນມະເຮັງຕັບໄດ້. ໂດຍສະເພາະ ຕັບອັກເສບຍ້ອນຈຸລະໂຣກ ບີ, ຊີ(Virus B ,C). ດັ່ງນັ້ນ ຈື່ງຂໍຮອ້ງໃຫ້ບັນດາທ່ານທີ່ມີເຊື້ອໄວຣັດດັ່ງກ່າວ ຈົ່ງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປີ່ນປົວຕິດຕາມແຕ່ຫົວທີ ແລະ ປະຈຳເຖິງວ່າຈະບໍ່ທັນມີອາການກໍຕາມ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu