TargeT_FaceB_P14-06-3-01-620x330-01

ປັບປຸງການມອບພັນທະອາກອນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ-ກາງ

ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ ໄດ້ປັບປຸງການໃຫ້ບໍລິການໃນການມອບພັນທະອາກອນໃຫ້ແກ່ລັດ ສຳລັບທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ-ກາງ ໃນຮູບແບບກະທັດລັດ, ຍຸຕິທຳ ແລະ ໂປ່ງໃສ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປະກອບການສາມາດປະຕິບັດຕາມໄດ້ງ່າຍ, ຊ່ວຍທຸລະກິດໃນການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນ ໄດ້ດີກວ່າເກົ່າ.

ທ່ານ ບຸນນຳ ບຸບຜາວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ກ່າວໃນຊຸດຝຶກອົບຮົມຍົກລະດັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລະບອບອາກອນມອບເໝົາໃໝ່ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການຖືບັນຊີທົ່ວປະເທດ ໃນວັນທີ 6 ມິຖຸນາ ນີ້ ຢູ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ວ່າ: ປະຈຸບັນ ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ ໄດ້ປັບປຸງການໃຫ້ບໍລິການໃນການມອບພັນທະອາກອນໃຫ້ແກ່ລັດ ສຳລັບທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ-ກາງ ໃນຮູບແບບກະທັດລັດ, ຍຸຕິທຳ ແລະ ໂປ່ງໃສ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ ສາມາດປະຕິບັດຕາມໄດ້ງ່າຍ, ຊ່ວຍທຸລະກິດໃນການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນ ໄດ້ດີກວ່າເກົ່າ, ລະບົບອາກອນທີ່ຖືກບັບປຸ່ງໃໝ່ນີ້ ສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍ ແລະ ເຮັດໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ ເຊິ່ງຈະປະຢັດເວລາ ແລະ ຕັດບັນຫາການເຈລະຈາ ກ່ຽວກັບເງິນອາກອນແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

ຊຸດຝຶກອົບຮົມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບອບອາກອນມອບເໝົາໃໝ່ນີ້ ຈະດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 4 ວັນ (6-9/6/2016) ໂດຍມີ ທ່ານ ບຸນນຳ ບຸບຜາວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ບັນດາພະນັກງານທີ່ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ກົມສ່ວຍສາອາການ ກະຊວງການເງິນທົ່ວປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ ເພື່ອເປັນການຍົກລະດັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລະບອບອາກອນມອບເໝົາໃໝ່, ກ້າວໄປສູ່ການຖືບັນຊີທົ່ວປະເທດ, ໂດຍສະເພາະ ຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ລະບົບອາການມອບເໝົາໂດຍສັງເຂບ, ການຈັດປະເພດຜູ້ເສຍອາ ກອນ-ສິດ ໃນການເຂົ້າໃນອາກອນມອບເໝົາ, ປ່ຽນແປງຖານະການປະຕິ ບັດອາກອນຂອງທຸລະກິດ ທີ່ມີລາຍຮັບປະຈຳປີເກີນ 400 ລ້ານກີບ, ຄຸ້ມຄອງການເຮັດສັນຍາອາກອນ, ນຳໃຊ້ບັນຊີ-ໃບບິນເກັບເງິນ, ການປະກອບໃບແຈ້ງອາການມອບເໝົາ-ການຄິດໄລ່ຈຳນວນອາກອນ, ຝຶກຄິດໄລ່ຈຳນວນອາກອນ, ຂະບວນການກວດກາໃບແຈ້ງອາກອນມອບເໝົາ-ການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງ, ຄຸ້ມຄອງການຊຳລະອາກອນ, ບໍລິການແນະນຳຜູ້ເສຍອາກອນ ແລະ ການວາງແຜນວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu