600_2389

ບໍລິສັດ ອາລີອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ 25 ປີ ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຄຽງຄູ່ກັບສັງຄົມລາວ

ຂໍໃຫ້ທ່ານເລົ່າໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບປະສົບການຂອງທ່ານ ແລະ ບໍລິສັດປະກັນໄພ?

ຂ້າພະເຈົ້າມາເຮັດວຽກຢູູ່ລາວເມື່ອ 9 ປີກ່ອນເຊິ່ງເປັນໄລຍະທີ່ບໍລິສັດຍັງເປັນພຽງບໍລິສັດດຽວໃນຕະຫຼາດ ແລະ ການປະກັນໄພຍັງເປັນທຸລະກິດສະຫງວນຢູ່ລາວ.ເມື່ອເວລາປ່ຽນໄປ ແລະ ຕະຫຼາດໄດ້ເປີດກວ້າງສຳລັບຫຼາຍບໍລິສັດ, ໂຊກດີທີ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຂອງລາວທີ່ຄົງຕົວໃນອັດຕາ 7ເຖິງ 8% ຕໍ່ປີ; ໄດ້ສົ່ງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ອຸດສາຫະກຳການປະກັນໄພເຕີບໃຫ່ຍຂະຫຍາຍຕົວເຊັ່ນດຽວກັນ.

ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ໄດ້ກໍ່ສ້າງ ແລະພັດທະນາບຸກຄະລາກອນພະນັກງານ ແລະ ຕົວແທນປະກັນໄພຂື້ນເປັນຈຳນວນຫຼາຍເພື່ອໃຫ້ການບໍລິການ ແລະ ຕອບສະໜອງກັບຈຳນວນລູກຄ້າທີ່ເພີ່ມຂື້ນເລື້ອຍໆ. ພະນັກງານລຸ້ນໃໝ່ຂອງບໍລິສັດໄດ້ກາຍເປັນແຮງຂັບເຄື່ອນອັນສຳຄັນໃນການປ່ຽນແປງ ແລະ ສ້າງລະບົບການເຮັດວຽກ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ດີຂື້ນ ແລະ ສາມາດຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ. ປັດຈຸບັນການປະກັນໄພແມ່ນສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ມີຄວາມສະດວກສະບາຍຍິ່ງກວ່າອະດີດທີ່ຜ່ານມາ, ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າແຕ່ລະຄົນສາມາດເຂົ້າໃຈເຖິງຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆຂອງການຊື້ປະກັນໄພໃນການຄຸ້ມກັນຈາກອຸປະຕິເຫດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຕາມຖະໜົນ, ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ຫຼື ຢູ່ເຮືອນ ແລະ ໃນປັດຈຸບັນປະກັນໄພເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຜົນປະໂຫຍດທາງສັງຄົມ; ເຊິ່ງທຸກບໍລິສັດ ຫຼື ບຸກຄົນອາດຈະປະເຊີນກັບສິ່ງທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ ແລະ ຈະເປັນສິ່ງຮັບປະກັນການສືບຕໍ່ດຳລົງຊີວິດທີ່ດີໄດ້.

ສິ່ງທ້າທາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນການກະຈາຍຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ຢູ່ຄຽງຂ້າງລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາໃນເວລາມີບັນຫາເກີດຂຶ້ນ. ໃນການເປັນຜູ້ນໍາໃນຕະຫຼາດ   ພວກເຮົາມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຊອກຫາວິທີການ ແລະ ຂະບວນການອັນໃໝ່ທີ່ສຸດເພື່ອໃຫ້ການບໍລິການປະກັນໄພທີ່ດີຍິ່ງຂື້ນໂດຍນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝທີ່ສຸດ,ເຊິ່ງເປົ້າໝາຍກໍ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊີວິດລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາງ່າຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

 • ປີ 2015 ຈະເປັນປີສະເຫຼີມສະຫຼອງບໍລິສັດປະກັນໄພຄົບຮອບ 25 ປີ, ທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດກ່ຽວກັບການສະເຫຼີມສະຫຼອງດັ່ງກ່າວ?

ສ່ວນຕົວແລ້ວ, ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມພາກພູມໃຈຢ່າງຍິ່ງທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ
ເຊິ່ງຈະເຫັນໄດ້ຈາກປະຫວັດອັນຍາວນານຂອງບໍລິສັດ. ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເປັນບໍລິສັດປະກັນໄພແຫ່ງທໍາອິດຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປີ 1990 ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດຮ່ວມລົງທຶນລະຫວ່າງກະຊວງການເງິນ ແລະ ກຸ່ມບໍລິສັດອາລີອັນສ໌, ເຊິ່ງເປັນຜູ້ນໍາດ້ານປະກັນໄພ ແລະ ຜູ້ສະໜອງບໍລິການດ້ານການເງິນອັນດັບຊັ້ນນຳຂອງໂລກ ແລະ ໃນປີນີ້ຍິ່ງເປັນປີພິເສດກວ່າເກົ່າຍ້ອນວ່າມັນທັງເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງຄົບ

 • ການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ການພັດທະນາອັນສຳຄັນຂອງບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ໃນໄລຍະ 25 ປີ ທີ່ຜ່ານມາມີຫຍັງແດ່?

ຕະຫຼອດໄລຍະ 25 ປີທີ່ຜ່ານມາ, ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ໄດ້ພັດທະນາຜະລິດຕະ
ພັນໃໝ່ ແລະ ໄດ້ປັບປຸງການບໍລິການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງລູກຄ້າ
ປັດຈຸບັນບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ມີຕົວແທນຂາຍປະກັນໄພຫຼາຍກວ່າ 100 ຕົວແທນທົ່ວປະເທດເພື່ອໃຫ້ບໍລິການປະກັນໄພ; ພວກເຮົາຍັງໄດ້ຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ, ບໍລິສັດຂາຍລົດໃຫຍ່ ແລະ ທະນາຄານຫຼາຍແຫ່ງ,ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າລູກຄ້າສາມາດຮັບການບໍລິການປະກັບໄພໄດ້ທຸກສະຖານທີ່ຕາມທີ່ເຂົາເຈົ້າສະດວກ.

ດ້ານການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ, ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ໄດ້ພັດທະນາຫຼາຍຜະລິດ
ຕະພັນໃໝ່ທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງທຸກປະເພດຄວາມສ່ຽງນັບຕັ້ງແຕ່ຄວາມສ່ຽງຂອງບຸກຄົນຈົນເຖິງທຸລະກິດອົງກອນ. ໃນປີນີ້; ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ  ໄດ້ເປີດໂຕຫຼາຍຜະລິດຕະພັນໃໝ່ເຊັ່ນ: ປະກັນໄພລົດຮອບດ້ານແບບໃໝ່ທີ່ອອກແທນມາເພື່ອຄຸ້ມກັນທຸກຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດເກີດຂື້ນຈາກອຸປະຕິເຫດໃນລາຄາທີ່ຕໍ່າກວ່າເກົ່າ. ອີກຜະລິດຕະພັນໜຶ່ງທີ່ບໍລິສັດປະກັນໄພປະເທດລາວຫາກໍ່ເປີດໂຕແມ່ນປະກັນອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນທີ່ຄຸ້ມຄອງອຸປະຕິເຫດ 24 ຊົ່ວໂມງທົ່ວໂລກ. ຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວຖືກອອກແບບມາເພື່ອຜູ້ທີ່ມີລາຍໄດ້ຕໍ່າ ແລະ ປານກາງທີ່ຕ້ອງການປົກປ້ອງຕົນເອງໃນກໍລະນີເກີດອຸປະຕິເຫດ ແລະເສຍຊີວິດຈາກອຸປະຕິເຫດສູງເຖິງ 30 ລ້ານກີບເຊິ່ງຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພເລີ່ມຕົ້ນພຽງ  50.000  ກີບຕໍ່ປີ. ດ້ານການບໍລິການການຈ່າຍສິນທົດແທນປະກັນໄພ, ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ໄດ້ພະຍາຍາມໃຫ້ບໍລິການທີ່ດີທີ່ສຸດໂດຍການຂະຫຍາຍຈໍານວນພະນັກງານແກ້ໄຂອຸປະຕິເຫດໃຫ້ຄວບຄຸມທົ່ວປະເທດ, ເຄືອຄ່າຍໂຮງໝໍ, ແລະ ເຄືອຂ່າຍອູ່ສ້ອມແປງລົດ, ລວມທັງຂະບວນການຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍວ່ອງໄວ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້. ປັດຈຸບັນພວກເຮົາມີພະນັກງານແກ້ໄຂອຸປະຕິເຫດທົ່ວປະເທດປະມານ 77 ຄົນ ເຊິ່ງໃນນັ້ນ 25 ຄົນແມ່ນຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ອີກ 52 ຄົນແມ່ນປະຈຳຢູ່ແຂວງຕ່າງໆ.

 • ວິໄສທັດ, ເປົ້າໝາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງບໍລິສັດມີແນວໃດແດ່?

ວິໄສທັດຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອເປັນຜູ້ນໍາໃນຕະຫຼາດປະກັນໄພ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກທຸລະກິດທຸກປະເພດ ພວກເຮົາໄດ້ພະຍາຍາມຮັກສາສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດທີ່ສູງຂອງພວກເຮົາໄວ້ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄືແນວນັ້ນ, ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ປະກັນໄພລາວ ໄດ້ສະໜອງຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພຄົບຊຸດໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າລາຍບຸກຄົນ ແລະ ອົງກອນ. ຜະລິດຕະພັນຂອງບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ທີ່ໃຫ້ການຄຸ້ມກັນຄວາມສ່ຽງປະເພດລາຍບຸກຄົນປະກອບມີ: ປະກັນໄພລົດ, ທີ່ຢູ່ອາໄສ, ສຸຂະພາບ ແລະ ອື່ນໆ. ນອກນັ້ນຍັງມີຜະລິດຕະພັນທີ່ໃຫ້ການຄຸ້ມກັນຄວາມສ່ຽງສຳລັບທຸະກິດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຂະໜາດນ້ອຍໄປຈົນເຖິງຄວາມສ່ຽງຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງໃຫຍ່ໆສຳລັບນັກລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ມີເຄືອຂ່າຍບໍລິສັດປະກັນໄພທີ່ມີຊື່ສຽງທົ່ວໂລກ ເພື່ອຮັບປະກັນການບໍລິການທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ການກໍ່ສ້າງໂຄງການຕ່າງໆໃນລາວ.

 • ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ມີກິດຈະກໍາສະເຫຼີມສະຫຼອງຄົບຮອບ 25 ປີ ຂອງຕົນແນວໃດ
  ແດ່?.

ເນື່ອງຈາກວ່າປີນີ້ທັງເປັນການຄົບຮອບ 125 ປີຂອງກຸ່ມບໍລິສັດອາລີອັນສ໌, ດັ່ງນັ້ນບໍລິສັດອາລິອັນສ໌
ປະກັນໄພລາວ ຈຶ່ງໄດ້ປະຕິບັດຕາມທິດທາງອັນດຽວກັນຂອງກຸ່ມບໍລິສັດໃນການສະເຫຼີມສະຫຼອງການຄົບຮອບຂອງຕົນພາຍໃຕ້ແນວຄວາມຄິດທີ່ວ່າ “ຄືນກຳໄລໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ”.

ໃນປີນີ້ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ໄດ້ມີແຜນການເຮັດວຽກຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າກ່ຽວກັບໂຄງ
ການຂັບຂີ່ປອດໄພໂດຍການໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດຈາລະຈອນ ແລະ ການ
ປູກຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບການຂັບຂີ່ປອດໄພໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ. ໃນປີນີ້ພວກເຮົາຍັງມອບປະກັນໄພໃຫ້ແກ່
ອາສາສະໝັກຂອງໜ່ວຍກູ້ໄພນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເພື່ອຄຸ້ມຄອງຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຜູ້ປະສົບເຫດອີກດ້ວຍ.

ຄຽງຄູ່ກັບການລົນນະລົງການຂັບຂີ່ປອດໄພນັ້ນ, ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ຍັງໄດ້ມີ
ແຜນໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການສຶກສາຢູ່ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ “AGL to school”
ເຊິ່ງໂຄງການນີ້ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນອຸປະກອນການສຶກສາໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນແຫ່ງຕ່າງໆຢູ່ເຂດ
ຊົນນະບົດຈໍານວນ 25 ແຫ່ງ.

ອີກສ່ວນໜຶ່ງຂອງກິດຈະກຳທາງສັງຄົມ, ພວກເຮົາກໍ່ມີກິດຈະກຳຕອບແທນລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ
ຢູ່; ໃນປີນີ້ພວກເຮົາຈະໄດ້ຈັດກິດຈະກຳຄຶນກຳໄລໃຫ້ລູກຄ້າໂດຍການແຈກຄຳໜັກ 25 ບາດ, ການ
ຈັບສະຫຼາກຜູ້ໂຊກດີຈະດຳເນີນແຕ່ເດືອນມິຖຸນາຈົນເຖິງເດືອນທັນວາ 2015.

 • ປັດຈຸບັນໄດ້ມີຫຼາຍບໍລິສັດປະກັນໄພສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່ລາວ, ມັນມີສິ່ງທ້າທາຍອັນໃດແດ່ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ
  ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ແລະ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວໄດ້ມີການກະກຽມແນວໃດແດ່ສໍາລັບການ
  ແຂ່ງຂັນ?

ປັດຈຸບັນມີບໍລິສັດປະກັນໄພ 9 ບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ບໍລິການຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນອີກໃນໄວໆ
ນີ້, ການແຂ່ງຂັນໄດ້ມີຄວາມດຸເດືອດຂຶ້ນກວ່າເກົ່າໃນຂະນະທີ່ຕະຫຼາດແມ່ນຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ.
ເຖິງແມ່ນວ່າບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ໄດ້ສູນເສຍສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດບາງສ່ວນຈາກການ
ເປັນບໍລິສັດຜູກຂາດພຽງແຕ່ຜູ້ດຽວກໍ່ຕາມ, ແຕ່ຊັບສິນ ແລະ ຜົນກໍາໄລຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີຈໍານວນ
ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຕະຫຼອດໄລຍະທີ່ຜ່ານມານີ້ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມສາມາດຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍ
ຂອງພວກເຮົາ ແລະ ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາໃນການໃຫ້ບໍລິການທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ເປັນໄປໄດ້ແກ່ລູກຄ້າ
ຂອງພວກເຮົາ.

 • ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ໄດ້ມີການກຽມຄວາມພ້ອມແນວໃດ ສໍາລັບການເຂົ້າສູ່ປະຊາຄົມ
  ເສດຖະກິດອາຊຽນໃນທ້າຍປີ 2015 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້?

ສໍາລັບການເຂົ້າສູ່ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນທີ່ກໍາລັງຈະມາເຖິງນີ້, ການໄຫຼວຽນຂອງແຮງງານ ແລະ ສິນຄ້າຈະມີປະລິມານເພີ່ມຂຶ້ນໃນທົ່ວຂົງເຂດຂອງບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້. ຍານພາຫະນະຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍຈະເດີນທາງເຂົ້າລາວ ຫຼື ຜ່ານລາວ ໃນຖານະເປັນເສັ້ນທາງຜ່ານສູ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານ, ດັ່ງນັ້ນ; ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ປະກັນໄພລາວ ໄດ້ກຽມຄວາມພ້ອມສໍາລັບການໄຫຼວຽນຂອງພາຫະນະຈໍານວນຫຼາຍນີ້ ໂດຍການຮ່ວມມືກັບບັນດາບໍລິສັດປະກັນໄພຢູ່ປະເທດໄທ ເພື່ອພັດທະນາຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພຍານພາຫະນະທີ່ງ່າຍດາຍ ແລະ ເຂົ້າໃຈງ່າຍເພື່ອໃຫ້ບໍລິການແກ່ຍານພາຫະນະຂອງໄທທີ່ຈະເດີນທາງມາລາວ,. ພວກເຮົາຍັງເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການສ້າງເຄືອຄ່າຍທີ່ເຂັ້ມແຂງ (ເຄືອຄ່າຍພະນັກງານແກ້ໄຂອຸປະຕິເຫດ ແລະ ອູ່ສ້ອມແປງລົດ) ກັບປະເທດໄທ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບປະກັນໄພຍານພາຫະນະຂ້າມແດນອີກດ້ວຍ. ນອກນີ້ບໍລິສັດຍັງໄດ້ມີແຜນການການພັດທະນາປະກັນໄພຂ້າມແດນກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານອື່ນອີກດ້ວຍ.

ALLIANZ GENERAL LAOS

25 years of growth alongside Lao society

Tell us about your experience at the Head of AGL

I arrived in Laos 9 years ago where the company was still the only one in the market and Insurance was still confidential in Laos.

Times have changed and the market has opened to new companies. Fortunately the sustainable growth of GDP in Lao PDR at a rate of 7 to 8% per year has also benefited the insurance industry.

AGL has recruited and trained new Agents and Staffs to provide the best service to their growing number of customers.

A young generation of executives has loomed up able to drive the change in the company able to drive the change in the processes and in the products to meet our customer’s growing expectations.

Insurance today is easier to understand and more affordable than in the past, so that individual customers can easily understand the benefits to be protected from accidents happening on the road, in the workplace or simply at home.

Insurance is part of the social benefits every company or individual should have today to face the unexpected and ensure a good continuity in its life.

Our challenge is to spread this word and be by the side of our clients when it matters most. Being the market leader we have this responsibility of showing the way and implement the newest process, thanks to the latest  technology,  to make our customer’s lives easier.

As the year 2015 is the 25 years anniversary of AGL, so what is your feeling toward this remarkable event?

Personally, I am very proud working for this successful company which can look back over its long history. AGL was established as the first insurance company in Laos in 1990 as a joint venture company between the Ministry of Finance and Allianz Group, a world leading insurance and financial service provider. And this year is even more special as it is also the 125th year anniversary of Allianz. So it is a year of celebration for AGL and Allianz company around the world.

What are the major growth and development of AGL during the 25 years?

Throughout the 25 years, AGL is continuously developing new products and improving the services in order to satisfy the customers’ needs. Currently AGL has more than 100 agents nationwide to provide insurance services. We have also developed the partnership with many travel agencies, car dealers and banks, meaning that customers can find AGL’s services everywhere at their convenience.

In terms of product development, AGL has developed a lot of new products tailored to the customer needs ranging from individual to corporate risks to provide protection for every kind of events.

This year AGL has launched many new products such as Smart Driving Motor insurance which designed to be an alternative choice of Motor All Risk insurance with a lower affordable premium. The other product that AGL has just recently launched is the Personal Accident Insurance that covers for accident 24/7 everywhere. The product is designed for the lower to middle income people who want to protect themselves in case of accidental death  up to 30 million kip and a premium starting  from 50,000 kip per year.

In term of Claims service, AGL is trying to provide the best in class claim service by continuously expanding the number of the loss adjusters, hospital networks, and garage networks as well as the fast and reliable claim settlement process. Currently we have about 77 loss adjusters with 25 people in Vientiane Capital and 52 people in provinces.

What are the company vision, goal and strategy? What are the company’s products?

Our vision is to be the undisputed insurance market leader and reference in all of businesses. We are trying to maintain our high percentage of market share. By doing so, AGL provides a comprehensive range of insurance products for individuals as well as for corporate clients. AGL has developed individual line insurance products including Motor, Home, and Health insurance as a mean to protect  local people from day to day risks  and to contribute to social development.

The business lines provides risk-cover, from small to large enterprises on specific or comprehensive risks , for local and foreign investors, infrastructure development projects and all kinds of organizations in the country.

AGL has a network of international brokers and worldwide renowned reinsurance companies to ensure best in class service when it comes to ensure big infrastructure projects in Laos.

What does AGL plans for its 25th year anniversary?

As this year is also the 125 years of Allianz Group, therefore AGL has followed the same direction as our group to celebrate its anniversary with the concept of “Giving back to society”.

AGL this year has a plan to work more on the road safety projects by giving support to the traffic police and  raising the road safety awareness to the public. We have also supported Insurance to the Volunteer of the Vientiane Rescue Association to protect their life and liabilities while they are on mission to help  road victims.

Besides the road safety campaign, AGL has also planned to support the education in  Lao PDR with the project of “AGL to school”, this project is to support education materials to 25 schools in rural area.

Apart from the society activity, we also think about our customers; therefore we have planned to organize a campaign for our clients. We will have 25 bahts of gold to offer to our customers. The lucky draw will last from June to December 2015.

As currently there are many insurance companies established in Laos, so what are the challenges for AGL and how AGL prepare for the competition?

Now there are 9 insurance companies operating in Lao PDR and some more to come, the competition is getting more fierce as the market is still growing. Even though AGL has lost some market share coming from a monopoly situation, but our revenues  and profits have been  growing over the years enabling us to expand our networks and our staffs to provide the best possible services to our customers. Therefore, we have reviewed and simplified our products as well as our operating  process. Lately, we have engaged in many digital projects to automate the operations process, utilizing social media as a tool to share information to our end customers.

How AGL prepare for the coming AEC at the end of 2015?

As AEC is about to come, the flow of persons and goods will increase over the borders of the ASEAN countries. A lot of vehicles will travel to Laos or pass through Laos on the way to neighboring countries, so AGL prepares for this big flow of vehicle by cooperating with insurance companies in Thailand to develop easy and simple  motor insurance products to serve Thai vehicles that will travel to Laos,. We also work on building the strong networks (loss adjuster and garage network) with Thailand in order to provide the best service for cross border motor insurance.

Other Partnerships with other neighboring countries are also on the way for cross border insurances.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu