IMG_0117_resize

ບໍລິສັດຊີພີລາວເນັ້ນສາມຜົນປະໂຫຍດເປັນຫຼັກ

ທ່ານ ທໍານອງ ພົນທອງມາກ ຮອງກໍາະການຜູ້ຈັດການອະວຸໂສ ບໍລິສັດ ຊີພີລາວ ຈໍາກັດ ໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບ ການເຕີບໃຫ່ຍຂະຫຍາຍຕົວຂອງບໍລິສັດ ຕະຫຼອດໄລຍະການດໍາເນີນທຸລະກິດໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ ວ່າ:  ບໍລິສັດ ຊີ.ພີ.ລາວ ຈຳກັດ ເປັນບໍລິສັດລູກ ຂອງ CPF ປະເທດໄທ ( ເຄືອຈະເລີນໂຄກກະພັນ ) ປັດຈຸບັນມີການລົງທຶນໃນ 14 ປະເທດ , ດຳເນີນທຸລະກິດທາງດ້ານການກະເສດອຸດສາຫະກຳ ແລະ ອາຫານຄົບວົງຈອນ, ຜະລິດຕະພັນອາຫານສັດ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ແປຮູບ ເພື່ອຈຳໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດຫຼາຍກວ່າ 40 ປະເທດທົ່ວໂລກ.

ຊີພີເອຟ ເປັນບໍລິສັດທີ່ມີຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ຊ່ຽວຊານໃນທຸລະກິດນີ້ມາ ຍາວນານ ຈຶ່ງໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກລັດຖະບານ ສ.ປ.ປ ລາວ ໃຫ້ມາລົງທຶນໃນຂະແໜງການນີ້ ໂດຍເລີ່ມດຳເນີນທຸລະກິດ ໃນປີ 2007 ເປັນຕົ້ນມາ.  ໂດຍຢຶດຖືເອົາຫຼັກການເຮັດທຸລະກິດ 3 ຜົນປະໂຫຍດຕາມນະໂຍບາຍຫຼັກຂອງ CPF ຄື: ຜົນປະໂຫຍດອັນທີໜຶ່ງແມ່ນຕໍ່ປະເທດທີ່ເຂົ້າໄປລົງທຶນ , ອັນທີສອງຕໍ່ ປະຊາຊົນໃນປະເທດນັ້ນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດບໍລິສັດ ເປັນອັນດັບສຸດທ້າຍ. ພ້ອມກັນນີ້ກໍເພື່ອ ຕອບສະໜອງອາຫານໂປຣຕິນໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ຕະຫຼອດຈົນສົ່ງເສີມໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ລ້ຽງສັດກັບບໍລິສັດ ເຮັດໃຫ້ມີວຽກເຮັດງານທຳ, ມີລາຍໄດ້ ແລະ ການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂື້ນ  ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຫຍາກ ຫຼຸດຜ່ອນການນຳເຂົ້າສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມນະໂຍບາຍຂອງ ພັກ-ລັດຖະບານລາວ ທີ່ໄດ້ວາງອອກ.

ບໍລິສັດຊີພີ ລາວມີ 3 ທຸລະກິດຫຼັກຄື: ທຸລະກິດອາຫານສັດ ( Feed ): ມີ 01 ໂຮງງານທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງຜະລິດອາຫານ ( ໝູ, ໄກ່ຊີ້ນ, ໄກ່ໄຂ່, ໄກ່ລາດ ແລະ ນົກກະທາ ) ມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍໂຕ ປະມານ 30%.ທຸລະກິດຟາມລ້ຽງສັດ ( Farm ): ໝູພັນ, ໝູຊີ້ນ, ໄກ່ຊີ້ນ, ໄກ່ລາດ ແລະ ໄກ່ໄຂ່  ມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍໂຕປະມານ 40%.ທຸລະກິດອາຫານຄົນ ( Food ): ປີ້ງໄກ່ 5 ດາວ, ຈືນໄກ່, ໝູຝອຍ ແລະ ລູກຊີ້ນ ມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍໂຕປະມານ 50 %.

ປັດຈຸບັນ ມີສາຂາຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງຈໍາປາສັກ ແລະມີເປົ້າໝາຍຈະຂະຫຍາຍສາຂາອອກໄປ: ແຂວງຊຽງຂວາງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງອຸດົມໄຊ, ແຂວງສາລະວັນ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື  ເຊິ່ງຄາດວ່າການເຕິບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນ 5 ປີຕໍ່ໜ້າຈະບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 20%.

ຈຸດເດັ່ນ, ສິ່ງດຶງດູດ ທີ່ລູກຄ້າໃຫ້ຄວາມໄວ້ວາງໄຈ ຜະລິດຕະພັນ ຊີພີ ທ່ານຄິດວ່າແມ່ນຈຸດໃດ?

ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າອັນທໍາອິດແມ່ນ Brand ພາຍໃຕ້ CP Brand ທີ່ມີສື່ໂຄສະນາຈາກປະເທດໄທ ແລະ ກະຈາຍໄປທົ່ວໂລກ ຈາກ Local Brand ເປັນ Global Brand.

ການເນັ້ນໜັກໃນເລື່ອງຂອງຄຸນນະພາບ ແລະ ອາຫານປອດໄພ ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຕະຫຼອດຈົນຮອດຂະບວນການຜະລິດ, ເຮັດໃຫ້ອາຫານມີຄວາມ ສົດ-ສະອາດ-ປອດໄພ ກ່ອນເຖິງມືຜູ້ບໍລິໂພກ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ຜູ້ບໍລິໂພກມີແນວໂນ້ມໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ເລື່ອງສຸຂະພາບຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.

ເປົ້າໝາຍ, ວິໄສທັດ ໃນຕະຫຼາດ ສປປ ລາວ ວາງໄວ້ຄືແນວໃດ?

ເປົ້າໝາຍ ແລະ ວິໄສທັດ ຂອງ ຊີ.ພີ.ລາວ ຄື: ເປັນຜູ້ນໍາ ດ້ານການກະເສດອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ອາຫານ ພ້ອມທັ້ງມຸ້ງໃນການສ້າງຄົນ, ສ້າງງານ, ສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ກັບສັງຄົມລາວ, ເອົາໃຈໃສ່ຜະລິດອາຫານມີຄຸນນະພາບ,ປອດໄພ, ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ສູ່ຜູ້ບໍລິໂພກ ໃສ່ໃຈການຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຢ່າງຈິງຈັງ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ.

ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ຈະມີໂອກາດ ຫຼື ສິ່ງທ້າທາຍແນວໃດ ຕໍ່ກັບທຸລະກິດຂອງ ຊີພີລາວ ຕາມທັດສະນະຂອງທ່ານ?

ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າ: ເລື່ອງບຸກຄະລາກອນເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ເພາະຖືວ່າເປັນຫົວໃຈຂອງອົງກອນ ເຊິ່ງທາງປະທານໃຫ່ຍ    ຊີພີເອຟ ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນພິເສດກ່ຽວກັບບັນຫານີ້ ,ອີກດ້ານໜຶ່ງແມ່ນ ຕະຫຼາດຈະມີເສລີຫຼາຍຂຶ້ນ, ການຄ້າບໍ່ແມ່ນຕະຫຼາດຂອງໃຜຂອງລາວອີກຕໍ່ໄປ ແລະ ເປັນຕະຫຼາດໃຫຍ່ ດ້ວຍປະຊາກອນຫຼາຍກວ່າ 600 ລ້ານຄົນ ຄຸ້ມຄ່າກັບການລົງທຶນ ແລະ ເຕິບໃຫຍ່ຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ເຮົາໝັ້ນໃຈວ່າຜະລິດຕະພັນຂອງເຮົາເປັນສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງບໍລິໂພກທຸກມື້ ແລະ ຂາດບໍ່ໄດ້  ນັບວັນຄວາມຕ້ອງການອາຫານປອດໄພ ຈະເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນໂອກາດສູງ ທີ່ພວກເຮົາຈະຕອບສະໜອງໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກໃນທຸກໆກຸ່ມຄົນ ໄດ້ຮັບອາຫານໂປຣຕີນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ປອດໄພ.

ສໍາລັບຄະຕິປະຈໍາໃຈ ຂອງທ່ານ  ທໍານອງ ພົນທອງມາກ   ນັ້ນທ່ານແນະນໍາວ່າ: ການເຮັດທຸລະກິດຈະແຕກຕ່າງຈາກການເຮັດວຽກລັດຖະການ ໂດຍສະເພາະພາກທຸລະກິດເອກະຊົນ ມັນມີຕົວເລກຊີ້ວັດຜົນກໍາໄລ-ຂາດທຶນ ນີ້ຄືສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອວເຮັດໃຫ້ໄດ້.

ທຸກສິ່ງ-ທຸກຢ່າງ ທີ່ເຮົາຄິດ ເຮົາຕ້ອງລົງມືປະຕິບັດ ( Thingking – Acting ), ຄວາມສໍາເລັດຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນຖ້າຄິດຢ່າງດຽວ ແຕ່ບໍ່ລົງມື , ລົງມືແລ້ວການບໍລິຫານຕ້ອງຢູ່ບົນພື້ນຖານ ທີ່ມີຂໍ້ມູນຊັດເຈນ ຖືກຕ້ອງ ແລ້ວຄວາມສໍາເລັດກໍຈະຕາມມາ.

CP Laos Emphasizes 3-Benefit Policy

CP Laos Co., Ltd. Senior Deputy Manager Thamnong Phonthongmak sheds insight into the company’s expansion up until its opening of operations in the Lao PDR:

CP Laos Co., Ltd. is a subsidiary of CPF Thailand (Charoen Pokphand). We are currently investing in 14 countries engaging in industrial agriculture and universal foods, animal feed products, livestock raising, and processing for domestic distribution and export to over 40 countries worldwide.

CPF is a company which has had business capabilities and expertise for a long time so has gained the trust of the government of the Lao PDR to allow us to invest in these sectors and we commenced operations in 2007, applying CPF’s business principle of three benefits, the first being to benefit the country where we are investing, the second being to benefit the people of that country, and the last being to benefit the company itself. Hand-in-hand, we aim to provide sufficient food and protein to provide for consumer demand and support farmers to raise livestock with our company, thereby generating jobs and incomes and raising their wellbeing so as to reduce poverty and the need to import food from overseas, something which is consistent with the policies issued by the Party and State of the Lao PDR.

CP Laos has three main areas of business. The first is animal feed and we have a factory in Vientiane Capital which produces feed products for pigs, meat chickens, egg laying chickens, free range chickens, and partridges and this has expanded by approximately 30%. Our second area of business is our farming and we have pigs for breeding, pigs for meat, meat chickens, free range chickens, and egg laying chickens. This has expanded by approximately 40%. Our third area of business is food for people and we have our 5-Star Chicken, CP Fried Chicken, shredded pork, and CP meatballs. This has expanded by approximately 50%.

We currently have branches in Vientiane Capital and Khammouane, Savannakhet, and Champasak provinces and are hoping to expand further into Xiengkhouang, Luang Prabang, Oudomxay, Salavan, and Attapeu provinces. We expect to expand by no less than 20% over the next five years.

What special points about CP products attract customers and earn their trust?

I think the first thing is the CP brand, which is publicized from Thailand and is turning from a local brand into a global brand, is that we place emphasis on quality and food safety and our products are tested right through to the production process. This ensures that our food is fresh, clean, and safe before it reaches the consumer and there is currently a rising trend of consumers placing a greater emphasis on health.

What are your targets and vision for the market of the Lao PDR?

The targets and vision of CP Laos are to be a leader in industrial agriculture and food while at the same time training people, generating jobs, and building foundations for Lao society. We pay close attention to producing food which has quality, is safe, and meets international standards for consumers and we do our best to have genuine and ongoing responsibility towards society and the environment.

What opportunities and challenges will the ASEAN Economic Community present to CP Laos in your opinion?

I think that human resources will be an important factor because they lie right at the heart of an organization. The CP President attaches special importance to this issue. Another thing is that markets will become freer. Each country will no longer have its own independent market; we will have one large market with a population of over 600 million people, making investment worthwhile and opening opportunities for growth and expansion. I am confident that our products are of quality and things which need to be consumed on a daily basis and cannot be done without. The demand for safe food will keep rising. This is a great opportunity for us to provide for demand in all customer groups so that they may obtain high quality, safe, protein-rich food.

With respect to his motto, Mr. Thamnong Phonthongmak advises that:

Doing business is different from working in the civil service, especially in the private sector, where you have profit-loss indicators, something which you have to succeed with.

Your ideas have to be put into action. Success does not come from thinking alone but from doing. Action and management must be based on clear and accurate information and then success can be achieved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu