TargeT_FaceB_P03-01

ນັກສຶກສາຈະໄດ້ຮັບເບ້ຍລ້ຽງເພີ່ມໄວໆນີ້.

ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 50/ນຍ ລົງວັນທີ 24/6/2016 ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງເບ້ຍລ້ຽງນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ຂອງຂະແຫນງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເພື່ອປັບປຸງເບ້ຍລ້ຽງນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຕົກລົງກຳນົດເບ້ຍລ້ຽງນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ຊັ້ນຕົ້ນ, ຊັ້ນກາງ,ຊັ້ນສູງ ແລະ ປະລິນຍາຕີ ຈາກ60.000 – 70.000 ກີບ/ເດືອນ ມາເປັນ 200.000 ກີບ/ເດືອນ ເຊິ່ງຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວຈະເລີ່ມປະຕິບັດໃນໄວໆນີ້.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu